Kursa kods VadZ4081

Kredītpunkti 2

Pasākumu vadība

Zinātnes nozareVadībzinātne (nav zn)

Kopējais stundu skaits kursā80

Lekciju stundu skaits12

Semināru un praktisko darbu stundu skaits20

Studenta patstāvīgā darba stundu skaits48

Kursa apstiprinājuma datums23.01.2019

Atbildīgā struktūrvienībaUzņēmējdarbības un vadībzinātnes institūts

Kursa izstrādātājs

author doc.

Līga Jankova

Dr. oec.

Priekšzināšanas

VadZ2043, Biznesa ētika, etiķete

VadZ4038, Vadīšana

Kursa anotācija

Students iegūs teorētiskas un praktiskas zināšanas par publisku, lietišķu un rekreatīvu pasākumu vadības specifiku, un metodiku, kā arī praktiskās iemaņas par visiem pasākumu vadības principiem, elementiem un metodēm, attīstot pasākumu vadīšanas idejas, izstrādājot pasākumu plānošanas posmus patstāvīgi vai komandā.

Kursa rezultāti un to vērtēšana

1.Zināšanas par publisku, lietišķu un rekreatīvu pasākumu vadības jēdzieniem un pasākumu izstrādes metodikas pamatelementiem un normatīvo bāzi. (Kontroldarbs, tests)
2. Zināšanas un izpratne par pasākumu mērķauditorijai atbilstošu ideju radīšanu, realizāciju un attīstību. (Diskusijas, praktiskie darbi)
3. Spēj brīvi izvēlēties un sekmīgi pielietot pasākumu vadībai atbilstošu metodiku, pasākumu plānošanā un vadīšanā uzņēmumā. (Darbs grupās)
4. Spēj argumentēti izskaidrot un diskutēt, pamatoti izteikt slēdzienus par pasākumu vadības izvēlētajiem risinājumiem. (Praktiskie darbi, diskusijas)
5. Spēj demonstrēt retorikas un moderācijas prasmes pasākumu vadīšanas kontekstā. (Praktiskie darbi)
6. Spēj atbildīgi plānot uzdotos darbus. (Darbs grupās, praktiskais darbs)
7. Spēj efektīvi strādāt komandā, deleģēt un koordinēt pienākumu izpildi. Spēj izskaidrot citiem sava darba rezultātus, uzņemties atbildību par grupu darba rezultātiem. (Darbs grupās)
8. Spēj patstāvīgi formulēt un kritiski analizēt problēmas pasākumu vadības jomā, piedāvāt alternatīvus risinājumus. (Diskusija praktiskajās nodarbībās)

9. Spēj grupā vai individuāli plānot, organizēt un vadīt plaša spektra, dažāda mēroga publiskus, korporatīvos, lietišķos vai rekreatīvos pasākumus. (Praktiskais grupas darbs)

Kursa saturs(kalendārs)

1. Pasākumu veidi un mērogi, to pielietojums uzņēmējdarbībā. ( Lekcija 1 stunda)
2. Pasākuma izstrādes metodikas pamatelementi. (Lekcija 1 stunda, praktiskais 1 stunda)
3. Pasākuma idejas, vīzijas/ieceres radīšana un attīstīšana pieprasījuma, piedāvājuma kontekstā. (Lekcija 1 stunda, praktiskie – 2 stundas, seminārs 1 stunda)
4. Scenārija un scenogrāfijas izstrādes pamatprincipi. Režijas jēdziens un loma. (Lekcija -1 stunda)
5. Pasākuma programmas, norišu plānošana, organizēšana un vadīšana. (Lekcijas 1 stunda, praktiskais-4 stundas)
6. Resursu plānošana, piesaistīšana, organizēšana un vadīšana. (Lekcijas 3 stundas)
7. Pasākumu publicitātes vadīšana.( Lekcijas 1 stunda, seminārs 1 stunda)
8. Tests (Praktiskais- 1 stunda).
9. Aktiermeistarība un uzstāšanās māksla. (Praktiskais 2 stundas)
10. Moderēšanas specifika lietišķajos un rekreatīvajos pasākumos. (Lekcijas 2 stundas)
11. Risku vadība publisku pasākumu izstrādē un realizēšanā. (Lekcijas 1 stunda, seminārs 1 stunda)
12. Pasākumu vadības ētiskie un tiesiskie aspekti. (Lekcijas 1 stunda)
13. Pasākumu veidi un mērogi, to pielietojums uzņēmējdarbībā. (Lekcijas 1 stunda)
14. Pasākuma izstrādes metodikas pamatelementi. (Lekcijas 1 stunda)
15. Pasākuma idejas, vīzijas/ieceres radīšana un attīstīšana pieprasījuma, piedāvājuma kontekstā. (Lekcijas 1 studa, praktiskais 2 stundas)

16. Kontroldarbs (Praktiskais 1 stunda)

Prasības kredītpunktu iegūšanai

Ieskaite ar atzīmi
Akumulējošs studiju rezultātu vērtējums (100%)
• Tests- 10%
• Diskusija praktisko darbu nodarbībās- 10%
• Praktiskais grupas darbs – 30%
• Kontroldarbs- 20%
• Praktiskie darbi/semināri- 30%

10% atbilst vienai ballei 10 ballu studiju rezultātu novērtēšanas skalā.

Studējošo patstāvīgo darbu organizācijas un uzdevumu raksturojums

Materiālu studijas par pasākuma vadības metodoloģiju un normatīvo bāzi.
Interneta materiālu studijas par Pasākuma vadības praktisko pieredzi.
Praktisko darbu/semināru sagatavošana un prezentēšana.
Patstāvīgā darba sagatavošana un prezentēšana.

Praktiskā grupu darba sagatavošana.

Studiju rezultātu vērtēšanas kritēriji

Ieskaites vērtējums veidojas no akumulējoša studiju rezultātu vērtējuma

Pamatliteratūra

1. Apele A. Prasme runāt publiski. Rīga: Zvaigzne ABC, 2012. 136 lpp.
2. Grīns M., Grīna M. Latviešu gads, gadskārtas un godi. Rīga: Everest, 1992. 452 lpp.
3. Dzene L. 20. gadsimta režija Latvijā un pasaulē. Rīga: Jumava, 2002. 911 lpp.
4. Gundars L. Dramatika jeb racionālā poētika. Rīga: Darbnīcas, 2015. 204 lpp.
5. Judy A. Marketing Your Event Planning Business: A Creative Approach to Gainingt he Competitive Edge. Canada: Wiley, 2013. 260 p.
6. Keigels T. Uzstāšanās māksla. Rīga: Atēna, 2008. 216 lpp.

7. Rubenis A. Režijas pamati skolotājiem un pašdarbniekiem. Rēzekne, 2000.

Papildliteratūra

1. Roze I., Batņa J., Vilde-Batņa A. Gadskārtu un godu pasākumu organizēšana. Rokasgrāmata lauku tūrisma uzņēmējiem. Rīga: Lauku ceļotājs, 2014. 76 lpp.
2. Rokasgrāmata projektu vadīšanā. Rīga: SIA „NK Konsultāciju birojs”, 2013. 183 lpp.
3. Apsalons E. Komunikācijas kompetence. Kā saprasties un veidot attiecības. Rīga: Zvaigzne ABC, 2013. 304 lpp.
4. Faina D. Saviesīgo sarunu māksla. Rīga: Zvaigzne ABC, 2009. 152 lpp.
5. Fekseuss H. Dari, ko es vēlos. Grāmata par ietekmēšanu. Rīga: Zvaigzne ABC, 2013. 304 lpp.
6. Geiselharts R., Hofmane-Burkarta K. Stresa menedžments. Rīga: DeNOVO, 2003. 128 lpp.
7. Hofmanis K. D. Prezentācija un moderācija. Rīga: Zvaigzne ABC, 2005.
8. Hogans K. Ietekmēšanas māksla. Rīga: Arka, 2006. 275 lpp.
9. Mendziņa D. Vārds, doma, runa. Rīga: SolVita, 2004. 264 lpp.
10. Odiņa A. Lietišķās un oficiālās uzvedības grāmata. Rīga: Zelta grauds, 2011. 262 lpp.
11. Pīrsija R. Laika menedžments. Rīga: Jumava, 2005. 200 lpp.
12. Praude V. Menedžments. 1. grāmata. Rīga: Burtene, 2012. 497 lpp.
13. Praude V. Menedžments. 2. grāmata. Rīga: Burtene, 2012. 307 lpp.
14. Spolina V. Teātra spēles - improvizācijas. Rīga: Preses Nams, 1999. 291 lpp.

15. Veinberga S. Publiskās attiecības PR. Teorija un prakse. Rīga: Zvaigzne ABC, 2007. 328 lpp.

Periodika un citi informācijas avoti

1. Publisku izklaides un svētku pasākumu drošības likums. Pieejams: https://likumi.lv/doc.php?id=111963
2. Autortiesību likums. Pieejams: https://likumi.lv/doc.php?id=5138
3. MK noteikumi Nr. 298. 'Noteikumi par publiska pasākuma organizatora civiltiesiskās atbildības obligāto apdrošināšanu". Pieejams: https://likumi.lv/doc.php?id=157009
4. MK noteikumi Nr. 34 "Kārtība, kādā pasākuma organizators nodrošina neatliekamo medicīnisko palīdzību publiskā pasākumā". Pieejams: https://likumi.lv/doc.php?id=138785
5. Sporta likums. Pieejams: https://likumi.lv/doc.php?id=68294

6. Pašvaldību saistošie noteikumi par Publiska pasākuma un reklāmas izvietošanas saskaņošanu.

Piezīmes

Nozares profesionālās specializācijas studiju kurss (B3 daļa) profesionālā bakalaura studiju programmas “Komercdarbība un uzņēmuma vadība” specializācijas virzienam „Lauku tūrisma vadība”
Brīvās izvēles kurss citām studiju programmām.