Kursa kods VadZ4081

Kredītpunkti 2

Pasākumu vadība

Zinātnes nozareVadībzinātne (nav zn)

Kopējais stundu skaits kursā80

Lekciju stundu skaits12

Semināru un praktisko darbu stundu skaits20

Studenta patstāvīgā darba stundu skaits48

Kursa apstiprinājuma datums23.01.2019

Atbildīgā struktūrvienībaUzņēmējdarbības un vadībzinātnes institūts

Kursa izstrādātāji

author doc.

Līga Jankova

Dr. oec.

author lekt.

Vizma Kūlupa

Mg. sc. soc.

Priekšzināšanas

VadZ2043, Biznesa ētika, etiķete

VadZ4038, Vadīšana

Kursa anotācija

students iegūs teorētiskas un praktiskas zināšanas par publisku, lietišķu un rekreatīvu pasākumu vadības specifiku, un metodiku, kā arī praktiskās iemaņas par visiem pasākumu vadības principiem, elementiem un metodēm, attīstot pasākumu vadīšanas idejas, izstrādājot pasākumu plānošanas posmus patstāvīgi vai komandā.

Kursa rezultāti un to vērtēšana

ZINĀŠANAS
Zināšanas par publisku, lietišķu un rekreatīvu pasākumu vadības jēdzieniem un pasākumu izstrādes metodikas pamatelementiem.
Zināšanas un izpratne par pasākumu mērķauditorijai atbilstošu ideju radīšanu, realizāciju un attīstību.
Novērtēšanas metodes- kontroldarbs, tests,
diskusijas, praktiskie darbi.
Profesionālās prasmes
Spēj brīvi izvēlēties un sekmīgi pielietot pasākumu vadībai atbilstošu metodiku, pasākumu plānošanā un vadīšanā uzņēmumā.
Spēj argumentēti izskaidrot un diskutēt, pamatoti izteikt slēdzienus par pasākumu vadības izvēlētajiem risinājumiem.
Spēj demonstrēt retorikas un moderācijas prasmes pasākumu vadīšanas kontekstā.
Novērtēšanas metodes- darbs grupās, praktiskie darbi, diskusijas
Vispārīgās prasmes
Spēj atbildīgi plānot uzdotos darbus.
Spēj efektīvi strādāt komandā, deleģēt un koordinēt pienākumu izpildi. Spēj izskaidrot citiem sava darba rezultātus, uzņemties atbildību par grupu darba rezultātiem.
Novērtēšanas metodes- darbs grupās, praktiskais darbs.
KOMPETENCE
Spēj patstāvīgi formulēt un kritiski analizēt problēmas pasākumu vadības jomā, piedāvāt alternatīvus risinājumus.
Spēj grupā vai individuāli plānot, organizēt un vadīt plaša spektra, dažāda mēroga publiskus, korporatīvos, lietišķos vai rekreatīvos pasākumus.
Novērtēšanas metodes- diskusija praktiskajās nodarbībās, praktiskais grupas darbs.

Kursa saturs(kalendārs)

1. Pasākumu veidi un mērogi, to pielietojums uzņēmējdarbībā. Publisku, slēgtu, lietišķu, rekreatīvu, masu pasākumu definīcijas un pazīmes. Pasākumu loma un specifika valsts, privātajā, nevalstiskajā sektorā. Pasākums kā uzņēmējdarbības produkts, pakalpojums vai organizācijas kultūras elements. Svētki un godi kā nacionālās, kolektīvās, personīgās identitātes apliecinājums. Korporatīvie pasākumi, to variācijas atkarībā no mērķauditorijas un misijas. Tradicionālie svētki Latvijā. Tautas tradīciju autentiska vai adaptīvi integrēta izpausme svētku svinēšanā (gadskārtu ieražas un sadzīviskie godi– piem., saulgrieži, saulstāvji, Apjumības; mūža godi – Krustabas, Vedības, Bēdības u.c.). Valsts svētki un atceres dienas. Mūsdienu un starptautiskās tradīcijas, godi. Latvijā dzīvojošu mazākumtautību svētku specifika. Reliģiskie svētki vai to rituālu elementu pielietojums pasākumos. Masu pasākumu daudzveidība Latvijā. UNESCO kultūras mantojuma sarakstā iekļauto Vispārējo Dziesmu un deju svētku tradīcijas unikalitāte.
2. Pasākuma izstrādes metodikas pamatelementi. Pasākuma tēma un pamatojums. Pasākuma ideja, vīzija/iecere, misija/virsuzdevums, mērķi, uzdevumi. Norises, to secība. Montāžas paņēmieni. Mērķauditorija/mērķgrupa. Pasākuma formas un žanra izvēle. Mākslinieciskās izteiksmes līdzekļi un to izvēle. Norises laika un vietas noteikšana.
3. Pasākuma idejas, vīzijas/ieceres radīšana un attīstīšana pieprasījuma, piedāvājuma kontekstā. Mērķauditorijas un pasākumu ietekmējošās vides analīze. Tirgus tendenču, pieprasījuma, piedāvājuma analīze un konkrēta klienta vēlmju attīstīšana. Individuālās un kolektīvās ideju ģenerēšanas metodes – Edvarda deBono Sešu cepuru domāšanas metode, Delfi, Prāta Vētra u.c. Latviešu godu un gadskārtu ieražu pielietojuma iespējas lauku tūrismā, rekreatīvajā, korporatīvajā sektorā.
4. Scenārija un scenogrāfijas izstrādes pamatprincipi. Režijas jēdziens un loma. Ideju skices transformēšana konceptuālajā idejā. Misijas (virsuzdevums) un mērķa galējais formulējums un sasniegšanas stratēģija. Scenārija uzbūve un kompozīcija. Literārais scenārijs, režijas scenārijs, montāžas scenārijs, to veidošanas pamatprincipi. Literārā teksta apstrādes specifika. ”Svešu” scenāriju adaptēšana. Vides iekārtojums, dekorācijas un aksesuāri. Krāsu, formu, stilistikas manipulatīvais pielietojums. Audio, vizuālo, kinētisko elementu pielietojums pasākuma misijas sasniegšanai, noskaņas radīšanai. Uz misiju virzīta informatīvā teksta satura un dizaina izstrāde – ielūgumi, afišas, programmiņas, norādes, u.c. Mizanscēna. Darba ar māksliniecisko personālu (aktieriem, mūziķiem, skatuves māksliniekiem) specifika. Pasākuma misijas realizēšanas iespējas.
5. Pasākuma programmas, norišu plānošana, organizēšana un vadīšana. Išikava Zivs asakas diagrammas pielietojums norišu plānošanas procesā. Tehniskā plāna izstrāde. Laika grafiks. Loģistika. Infrastruktūra (apmeklētāju, darbinieku aspekts). Ēdināšanas procesa organizēšanas kārtība. Valsts, pašvaldības iestāžu piesaiste pasākuma drošības un kārtības nodrošinājumam.
6. Resursu plānošana, piesaistīšana, organizēšana un vadīšana. Resursu veidi, piesaistīšanas avoti. Sadarbības partneri. Cilvēkresursu vadīšanas specifika. Budžeta plānošanas pamatprincipi. Izmaksu tāmes sastādīšana. Pasākuma tehniskā nodrošinājuma pamatelementi un iespējas (gaismošana, apskaņošana, multimediji). MsProject instrumentārija un Ganta karšu pielietojums pasākumu resursu un norišu sasaistei un pārskatāmībai.
7. Pasākumu publicitātes vadīšana. Komunikācijas ar presi pamatprincipi. Preses relīzes saturiskā būtība. Interviju izveides principi. Reklāmas veidi, to izvēle. Slēptā reklāma. Informācijas izplatīšanas kanāli, to priekšrocības un riski – tradicionālie masu mēdiji, internets, vides reklāma. Informācijas un komunikācijas vadīšanas specifika interneta vidē, sociālajos tīklos. Komunikācijas stratēģija krīzes vai negatīva vērtējuma, formālas vai anonīmas kritikas, antireklāmas situācijā. Anonīmie komentētāji kā sabiedriskā viedokļa manipulētāji– riski, iespējas, risinājumi. Fokusgrupu veidošanas loma un nozīme pasākumu vadības un pakalpojuma uzlabošanai.
8. Aktiermeistarība un uzstāšanās māksla. Elpošanas tehnikas, dikcijas pielietojums. Stresa pārvaldīšanas metodika. Ķermeņa pārvaldīšana. Improvizēšanas spējas, to attīstīšana. Uzstāšanās un runas māksla. Efektīvas runas pamatprincipi un struktūra. Žestu pielietojums. Telpu un aprīkojuma pielietojuma specifika runas laikā. Prezentācijas saturs un pasniegšanas formas. Manipulatīvā retorika. Ietekmēšanas Delta modelis. Neverbālās saskaņas veidošanas principi.
9. Moderēšanas specifika lietišķajos un rekreatīvajos pasākumos. Konferenču un semināru moderēšana. Pasākumu atklāšanas, noslēguma, apkopojošo runu struktūra. Svētku vai sēru runas, uzrunas. Informatīvo paziņojumu struktūra.
10. Risku vadība publisku pasākumu izstrādē un realizēšanā. Biežākie risku cēloņi masu pasākumu vadībā un norisē. Biežākie risku cēloņi saviesīgos, slēgtos pasākumos.
11. Pasākumu vadības ētiskie un tiesiskie aspekti. Pasākuma vadītāja, organizatoru ētiskā atbildība un uzvedības normas. Konfidencialitāte. Pasākumu organizēšanai saistošā tiesisko un normatīvo aktu bāze. Pašvaldību noteikumi, atļaujas. Līgumu slēgšanas pamatprincipi. Autoratlīdzība un autortiesības.

Prasības kredītpunktu iegūšanai

Ieskaite ar atzīmi
Akumulējošs studiju rezultātu vērtējums (100%)

Studējošo patstāvīgo darbu organizācijas un uzdevumu raksturojums

Interaktīva informatīva pasākumu vadība

Studiju rezultātu vērtēšanas kritēriji

Tests- 10%
Diskusija praktisko darbu nodarbībās- 10%
Praktiskais grupas darbs – 30%
Kontroldarbs- 20%
Praktiskie darbi/semināri- 30%
10% atbilst vienai ballei 10 ballu studiju rezultātu novērtēšanas skalā.

Pamatliteratūra

1. Apele A. Prasme runāt publiski. Rīga: Zvaigzne ABC, 2012, 136 lpp.
2. Grīns M., Grīna M. Latviešu gads, gadskārtas un godi. Rīga: Everest, 1992, 452 lpp.
3. Dzene L. 20. gadsimta režija Latvijā un pasaulē. Rīga: Jumava, 2002, 911 lpp.
4. Gundars L. Dramatika jeb racionālā poētika. Rīga: Darbnīcas, 2015, 204 lpp.
5. Judy A. Marketing Your Event Planning Business: A Creative Approach to Gainingt he Competitive Edge. Canada: Wiley, 2013, p 260.
6. Keigels T. Uzstāšanās māksla. Rīga: Atēna, 2008, 216 lpp.
7. Rubenis A. Režijas pamati skolotājiem un pašdarbniekiem. Rēzekne, 2000.

Papildliteratūra

1. Roze I., Batņa J., Vilde-Batņa A. Gadskārtu un godu pasākumu organizēšana. Rokasgrāmata lauku tūrisma uzņēmējiem. Rīga: Lauku ceļotājs, 2014, 76 lpp.
2. Rokasgrāmata projektu vadīšanā. Rīga: SIA „NK Konsultāciju birojs”, 2013, 183 lpp.
3. Apsalons E. Komunikācijas kompetence. Kā saprasties un veidot attiecības. Rīga: Zvaigzne ABC, 2013, 304 lpp.
4. Faina D. Saviesīgo sarunu māksla. Rīga: Zvaigzne ABC, 2009, 152 lpp.
5. Fekseuss H. Dari, ko es vēlos. Grāmata par ietekmēšanu. Rīga: Zvaigzne ABC, 2013, 304 lpp.
6. Geiselharts R., Hofmane-Burkarta K. Stresa menedžments. Rīga: DeNOVO, 2003, 128 lpp.
7. Hofmanis, K., D. Prezentācija un moderācija. Rīga: Zvaigzne ABC, 2005.
8. Hogans K. Ietekmēšanas māksla. Rīga: Arka, 2006, 275 lpp.
9. Mendziņa D. Vārds, doma, runa. Rīga: SolVita, 2004, 264 lpp.
10. Odiņa A. Lietišķās un oficiālās uzvedības grāmata. Rīga: Zelta grauds, 2011, 262 lpp.
11. Pīrsija R. Laika menedžments. Rīga: Jumava, 2005, 200 lpp.
12. Praude V. Menedžments 1.grāmata. Rīga: Burtene, 2012, 497 lpp.
13. Praude V. Menedžments 2 grāmata. Rīga: Burtene, 2012, 307lpp.
14. Spolina V. Teātra spēles- improvizācijas. Rīga: Preses Nams, 1999, 291 lpp
15. Veinberga S. Publiskās attiecības PR. Teorija un prakse. Rīga: Zvaigzne ABC, 2007, 328 lpp.

Piezīmes

Nozares profesionālās specializācijas studiju kurss (B3 daļa) profesionālā bakalaura studiju programmas “Komercdarbība un uzņēmuma vadība” specializācijas virzienam „Lauku tūrisma vadība”
Brīvās izvēles kurss citām studiju programmām.