Kursa kods VadZ4081

Kredītpunkti 2

Pasākumu vadība

Zinātnes nozareZinātnes apakšnozareKopējais stundu skaits kursāLekciju stundu skaitsSemināru un praktisko darbu stundu skaitsKursa apstiprinājuma datumsAtbildīgā struktūrvienība
Ekonomika un uzņēmējdarbībaUzņēmējdarbības vadība32122009/02/2016Uzņēmējdarbības un vadībzinātnes institūts

Kursa izstrādātājs

author lekt.

Vizma Kūlupa

Sociālo zinātņu maģistrs socioloģijā

Priekšzināšanas

Ekon4016, Uzņēmējdarbība II

VadZ2043, Biznesa ētika, etiķete

VadZ3017, Komandas menedžments

VadZ4054, Riska vadība

Papildliteratūra

1. Bērziņš I. Cilvēku, zīmolu, mediju un kultūras menedžments. Rīga: J.Rozes apgāds, 2006. 238 lpp.
2. Fekseuss H. Dari, ko es vēlos. Grāmata par ietekmēšanu. Rīga: Zvaigzne ABC, 2013. 304 lpp.
3. Roze I., Batņa J., Vilde-Batņa A. Gadskārtu un godu pasākumu organizēšana. Rokasgrāmata lauku tūrisma uzņēmējiem. Rīga: Lauku ceļotājs, 2014. 76 lpp.

Piezīmes

Nozares profesionālās specializācijas kurss profesionālā bakalaura studiju programmas “Komercdarbība un uzņēmumu vadība” specializācijas virziena „Lauku tūrisma vadība” pilna un nepilna laika studijās.
Brīvās izvēles specializācijas kurss citiem specializācijas virzieniem, bakalaura programmām un citu fakultāšu studentiem.

Kursa anotācija

Studiju kursa saturu veido teorētiskas un empīriskas zināšanas par publisku, lietišķu un rekreatīvu pasākumu vadības specifiku un metodiku. Studiju kursa ietvaros tiek iegūta izpratne par:pasākuma kā produkta, pakalpojuma variācijām; mērķauditorijas specifikai atbilstošu konkurētspējīgu ideju radīšanas un attīstīšanas iespējām; pasākuma norišu izstrādes metodiku; scenārija, režijas un scenogrāfijas veidošanas pamatprincipiem.

Kursa rezultāti un to vērtēšana

Pēc kursa studijām studentam būs:
• zināšanas un izpratne par pasākumu vadības teorētiskajiem un empīriskajiem aspektiem: pasākuma idejas, ieceres, norises gaitas izstrādes metodiku; scenārija, scenogrāfijas un režijas veidošanas principiem; resursu plānošanas principiem; publicitātes veidošanas paņēmieniem; saistošo likumdošanas bāzi;
• prasmes brīvi izvēlēties un sekmīgi pielietot pasākuma vadīšanai nepieciešamo metodiku; plānot, organizēt, vadīt gan lietišķus, gan rekreatīvus pasākumus atbilstoši pieprasījuma specifikai; prezentēt, publiski uzstāties; veidot pasākuma publicitāti;
• kompetence patstāvīgi vai iekļaujoties komandā vadīt plaša spektra, dažāda mēroga publiskus, lietišķus un rekreatīvus pasākumus, pielietojot aktuālās vadīšanas stratēģijas un metodiku.

Kursa plāns

1 Pasākumu veidi un mērogi.
2 Pasākumu pielietojums uzņēmējdarbībā.
3 Pasākuma izstrādes metodikas pamatelementi.
4 Pasākuma idejas, vīzijas/ieceres radīšana un attīstīšana pieprasījuma, piedāvājuma kontekstā.
5 Scenārija un scenogrāfijas izstrādes pamatprincipi.
6 Režijas jēdziens un loma.
7 Darba ar māksliniecisko personālu (aktieriem, mūziķiem, skatuves māksliniekiem) specifika. Pasākuma misijas realizēšana.
8 Pasākuma programmas, norišu plānošana.
9 Pasākuma programmas, norišu organizēšana un vadīšana.
10 Resursu plānošana un piesaistīšana.
11 Resursu organizēšana un vadīšana.
12 Pasākumu publicitātes vadīšana.
13 Aktiermeistarība un uzstāšanās māksla.
14 Moderēšanas specifika lietišķajos un rekreatīvajos pasākumos.
15 Risku vadība publisku pasākumu izstrādē un realizēšanā.
16 Pasākumu vadības ētiskie un tiesiskie aspekti.

Prasības kredītpunktu iegūšanai

Ieskaites ar atzīmi vērtējums ir atkarīgs no semestra kumulatīvā vērtējuma:
- kontroldarbs: 25 punkti
- praktiskie darbi un patstāvīgie mājas darbi: 25 punkti.
- praktiskais darbs grupā: 50 punkti
10 punkti veido ieskaites atzīmes 1 balli.

Pamatliteratūra

1. Apele A. Prasme runāt publiski. Rīga: Zvaigzne ABC, 2011. 136 lpp.
2. Gundars L. Dramatika jeb racionālā poētika. Rīga: Darbnīcas, 2015. 204 lpp.
3. Faina D., Saviesīgo sarunu māksla. Rīga: Zvaigzne ABC, 2009. 151 lpp.
4. Keigels T.Dž. Uzstāšanās māksla. Rīga: Atēna, 2008. 214 lpp.