Kursa kods VadZ4080

Kredītpunkti 2

Komercdarījumi

Zinātnes nozareVadībzinātne (nav zn)

Kopējais stundu skaits kursā80

Lekciju stundu skaits16

Semināru un praktisko darbu stundu skaits16

Studenta patstāvīgā darba stundu skaits48

Kursa apstiprinājuma datums21.06.2018

Atbildīgā struktūrvienībaUzņēmējdarbības un vadībzinātnes institūts

Kursa izstrādātājs

author doc.

Andrejs Lazdiņš

Dr. oec.

Priekšzināšanas

Ekon3108, Tirgzinība

JurZ2005, Tiesību pamati

Kursa anotācija

Studiju kurss veidots, lai izprastu komercdarījumu pilnu ciklu – sākot no darījuma sagatavošanas, faktiskās darījumu veikšanas līdz darījumu izvērtēšanai. Studiju kursa ietvaros studenti apgūst nepieciešamās zināšanas un iemaņas komercdarījumu veikšanā. Spēj orientēties darījumu normatīvajā regulējumā. Prot plānot un organizēt tirdzniecības darījumus un novērtēt darījumu efektivitāti.

Kursa rezultāti un to vērtēšana

Zināšanas
1. Zina un izprot komercdarījumu būtību, jēdzienus – pastāvīgais darbs.
2. Spēj parādīt padziļinātas un paplašinātas zināšanas kā arī izpratni par komercdarījumiem uzņēmumos un to organizēšanu – kontroldarbs ar aprēķiniem (cenu stratēģija).
Prasmes – profesionālās prasmes
1. Spēj patstāvīgi izmantot teoriju par komercdarījumiem (līgumu slēgšana) – tests.
2. Spēj argumentēti izskaidrot un diskutēt par komercdarījuma jautājumiem – diskusijas nodarbībās.
Vispārīgās prasmes
1. Spēja atbildīgi plānot uzdotos uzdevumus – praktiskie darbi, situācijas analīze.
2. Spēj ņemt dalību komercdarījumu mērķu izvirzīšanā un plānošanā – praktiskie darbi, grupu darbs.
Kompetence
1. Spēj patstāvīgi formulēt un kritiski izanalizēt problēmas komercdarījumu jomā – eksāmens.

2. Spēj pamatot lēmumus, ja nepieciešams, veikt papildu analīzi – kontroldarbi, praktiskie darbi.

Kursa saturs(kalendārs)

1. Komercdarījumu būtība, loma un uzdevumi (lekcija – 1 stunda, praktiskais darbs – 1 stunda).
2. Komercdarījumu normatīvā bāze (lekcija – 3 stundas, praktiskais darbs – 2 stundas).
3. Publiskais iepirkums, publiskā iepirkuma konkurss (lekcija – 1 stunda, praktiskais darbs – 2 stundas).
4. Darījums, tā monitorings (lekcija – 1 stunda, praktiskais darbs – 1 stunda).
5. Pirkšanas – pārdošanas darījumi (lekcija – 2 stundas, praktiskais darbs – 2 stunda).
6. Darījuma attiecības ar pircējiem, to vadīšana (lekcija – 2 stundas, praktiskais darbs – 1 stunda).
7. Pārdošanas organizēšana dažāda veida uzņēmumos (lekcija – 1 stunda, praktiskais darbs – 1 stunda).
8. Cenu politika, cenu stratēģijas un taktikas (lekcija – 2 stundas; praktiskais darbs – 2 stundas).
9. Tirgus pieprasījuma un preču realizācijas budžeta prognozēšana (lekcija – 2 stundas, praktiskais darbs – 2 stundas).

10. Preču apgrozījuma plāns – tā izveides principi (lekcija – 1 stunda, praktiskais darbs – 2 stunda).

Prasības kredītpunktu iegūšanai

Studiju kursa noslēgumā jānokārto eksāmens par studiju kursā apgūtajām tēmām.
Studiju laikā jānokārto viens tests par komercdarījumu metodoloģiju, normatīvo bāzi un 2 kontroldarbi par komercdarījumu izdevīgumu, cenu stratēģijas veidošanu un komercdarījuma procesa organizēšanu, nodrošināšanu.

Studējošo patstāvīgo darbu organizācijas un uzdevumu raksturojums

1. Tests, komercdarījumu metodoloģija, normatīvā bāze un sistēma – 15 punkti.
2. Kontroldarbs, komercdarījumu izdevīgums, cenu stratēģijas veidošana – 25 punkti.
3. Kontroldarbs, komercdarījuma procesa organizēšana un nodrošināšana – 20 punkti.
4. Eksāmens, visas tēmas – 40 punkti.

10 punkti veido atzīmes 1 balli.

Studiju rezultātu vērtēšanas kritēriji

Studiju kursa vērtējums ir atkarīgs no pastāvīgo darbu un eksāmena – 10 punkti veido atzīmes 1 balli.
Pastāvīgos darbus, testu, kontroldarbus vērtē saskaņā ar iepriekš noteikto vērtēšanas kārtību.

Pamatliteratūra

1. Komerclikums; LR likums [tiešsaiste]. Pieņemts 13.04.2000.
Stājas spēkā 01.01.2002. [Skatīts 20.04.2020.]. Pieejams: https://likumi.lv/ta/id/5490-komerclikums
2. O’Reilijs D., Gibass D. Darījumu attiecības ar pircējiem. Rīga. Biznesa augstskola Turība. 2001. 233 lpp.
3. Ķeniņš G. Modernā apgāde labāk, lētāk un laikā. Rīga: Valters un Rapa, 2000.
4. Cathcart J. The Relationship Selling Series. Boston, MA: Electronic & Database Publishing, Inc. 2007.
5. Piercy N., Lane N., Strategic Customer Management: Strategizing the Sales Organization. Oxford: OUP Oxford. 2009.

6. Publisko iepirkumu likums: LR likums [tiešsaiste]. Pieņemts 15.12.2016., stājas spēkā 01.03.2017. [Skatīts 20.04.2020.]. Pieejams: https://likumi.lv/ta/id/287760-publisko-iepirkumu-likums.

Papildliteratūra

1. Assael H. Consumer Behaviour and Marketing Action. South–Western College Publishing, 1998.
2. Blythe J. The Essence of Consumer Behaviour. London: Prentice Hall, 1997.
3. Charles M. Futrell. Sales Management. Addison–Wesley, 2000.
4. Futrell C.M. Sales Management. Orlando: The Dryden Press, 1998.
5. Jobber D. Selling and Sales Management. Harlow. Prentice Hall, 2003. 476 p.
6. Peter J.P., Olson J.C. Consumer Behaviour: Marketing Strategy Perspectives. New York: Irwin, 1999.
7. Rice Ch. Understanding Customers. Oxford: Butterworth–Heinemann, 1997.

8. William C. Moncrief and Shannon Shipp. Sales management. Thomson, 1998.

Periodika un citi informācijas avoti

1. Dienas Bizness: nedēļas laikraksts: ISSN 1407-2041.
2. Forbes. "SK Media" SIA. Forbes. Rīga: ISSN 1691-6018.
3. Journal of Marketing Theory & Practice. Pieejams: https://www.tandfonline.com/loi/mmtp20
4. Journal of Business Research. ISSN: 0148-2963. Žurnāls pieejams LLU tīklā ar LLU IS lietotājkontu datuāzē ScienceDirect https://www.sciencedirect.com/journal/journal-of-business-research
5. Latvijas Tirdzniecības un rūpniecības kamera (LTRK). Pieejams: https://www.chamber.lv/.

6. Latvijas Loģistikas Asociācija. Pieejams: http://lla.lv/lv/home/.

Piezīmes

Ierobežotas izvēles studiju kurss ESAF akadēmiskā izglītības bakalaura studiju programma „Ekonomika” specializācijas virziens „Biznesa procesu vadība”.