Kursa kods VadZ4080

Kredītpunkti 2

Komercdarījumi

Zinātnes nozareEkonomika un uzņēmējdarbība

Zinātnes apakšnozareUzņēmējdarbības vadība

Kopējais stundu skaits kursā80

Lekciju stundu skaits16

Semināru un praktisko darbu stundu skaits16

Studenta patstāvīgā darba stundu skaits48

Kursa apstiprinājuma datums09.02.2016

Atbildīgā struktūrvienībaUzņēmējdarbības un vadībzinātnes institūts

Kursa izstrādātājs

author doc.

Andrejs Lazdiņš

Dr. oec.

Priekšzināšanas

Ekon3108, Tirgzinība

JurZ2005, Tiesību pamati

Kursa anotācija

Studiju kurss veidots, lai izprastu komercdarījumu pilnu ciklu – sākot no darījuma sagatavošanas, faktiskās darījumu veikšanas līdz darījumu izvērtēšanai. Studiju kursa ietvaros studenti apgūst nepieciešamās zināšanas un iemaņas komercdarījumu veikšanā. Spēj orientēties darījumu normatīvajā regulējumā. Prot plānot un organizēt tirdzniecības darījumus un novērtēt darījumu efektivitāti.

Kursa rezultāti un to vērtēšana

Zināšanas - zina un izprot komercdarījumu būtību, jēdzienus. Spēj parādīt padziļinātas un paplašinātas zināšanas kā arī izpratni par komercdarījumiem uzņēmumos un to organizēšanu.
Prasmes - spēj patstāvīgi izmantot teoriju par komercdarījumiem (līgumu slēgšana). Spēj argumentēti izskaidrot un diskutēt par komercdarījuma jautājumiem.
Vispārīgās prasmes - spēja atbildīgi plānot uzdotos uzdevumus. Spēj ņemt dalību komercdarījumu mērķu izvirzīšanā un plānošanā.
Kompetence - spēj patstāvīgi formulēt un kritiski izanalizēt problēmas komercdarījumu jomā. Spēj pamatot lēmumus, ja nepieciešams, veikt papildu analīzi

Kursa saturs(kalendārs)

1. Komercdarījumu būtība, loma un uzdevumi.
2. Komercdarījumu normatīvā bāze.
3. Publiskais iepirkums, publiskā iepirkuma konkurss.
4. Darījums, tā monitorings.
5. Pirkšanas – pārdošanas darījumi.
6. Darījuma attiecības ar pircējiem, to vadīšana.
7. Pārdošanas organizēšana dažāda veida uzņēmumos.
8. Cenu politika, cenu stratēģijas un taktikas.
9. Tirgus pieprasījuma un preču realizācijas budžeta prognozēšana.
10. 10. Preču apgrozījuma plāns – tā izveides principi.

Prasības kredītpunktu iegūšanai

Komercdarījumu metodoloģija, normatīvā bāze un sistēma – tests.
Komercdarījumu izdevīgums, cenu stratēģijas veidošana – kontroldarbs.
Komercdarījuma procesa organizēšana un nodrošināšana – kontroldarbs.
Visas tēmas – eksāmens.

Studējošo patstāvīgo darbu organizācijas un uzdevumu raksturojums

Studenti patstāvīgi gatavojas testam, kontroldarbiem un eksāmenam, izpilda visus 8 praktisko darbu uzdevumus. Par visiem praktiskiem darbiem jāsaņem pozitīvs vērtējums.

Studiju rezultātu vērtēšanas kritēriji

10 punkti veido gala vērtējuma atzīmes 1 balli no 10 ballēm.
Komercdarījumu metodoloģija, normatīvā bāze un sistēma: tests – 15 punkti.
Komercdarījumu izdevīgums, cenu stratēģijas veidošana: kontroldarbs – 25 punkti.
Komercdarījuma procesa organizēšana un nodrošināšana: kontroldarbs – 20 punkti.
Visas tēmas: eksāmens – 40 punkti.

Pamatliteratūra

1. Komerclikums. https://likumi.lv/doc.php?id=5490
2. O’Reilijs Darags. Darījumu attiecības ar pircējiem. – Rīga. Biznesa augstskola Turība. 2001. – 233 lpp..
3. Ķeniņš G. Modernā apgāde labāk, lētāk un laikā. – R.: Valters un Rapa, 2000.
4. Cathcart J. The Relationship Selling Series. Boston, MA: Electronic & Database Publishing, Inc. 2007.
5. Piercy N., Lane N., Strategic Customer Management: Strategizing the Sales Organization. Oxford: OUP Oxford. 2009.
6. Publisko iepirkumu likums. https://likumi.lv/ta/id/287760-publisko-iepirkumu-likums

Papildliteratūra

1. Assael H. Consumer Behavior and Marketing Action. – South – Western College Publishing, 1998.
2. Blythe J. The Essence of Consumer Behavior. – London: Prentice Hall, 1997.
3. Charles M. Futrell. Sales management. – Addison – Wesley, 2000.
4. Futrell C.M. Sales Management. – Orlando: The Dryden Press, 1998.
5. Jobber D. Selling and sales management. – Harlow. Prentice Hall.2003. – 476 p.
6. Peter J.P., Olson J.C. Consumer Behavior: Marketing Strategy Perspectives. – New York: Irwin, 1999.

Periodika un citi informācijas avoti

1. Dienas Bizness : nedēļas laikraksts: ISSN 1407-2041
2. Forbes. "SK Media" SIA. Forbes. Rīga: ISSN 1691-6018
3. Kapitāls. Rīga : Lietišķās informācijas dienests. ISSN 1407-2505
4. Journal of Marketing Theory & Practice
5. Journal of Business Research
6. Latvijas Tirdzniecības un rūpniecības kamera (LTRK): https://www.chamber.lv/
7. Latvijas Loģistikas Asociācija: http://lla.lv/lv/home/

Piezīmes

Ierobežotas izvēles studiju kurss ESAF akadēmiskā izglītības bakalaura studiju programma „Ekonomika” specializācijas virziens „Biznesa procesu vadība”.