Kursa kods VadZ4080

Kredītpunkti 2

Komercdarījumi

Zinātnes nozareZinātnes apakšnozareKopējais stundu skaits kursāLekciju stundu skaitsSemināru un praktisko darbu stundu skaitsKursa apstiprinājuma datumsAtbildīgā struktūrvienība
Ekonomika un uzņēmējdarbībaUzņēmējdarbības vadība32161609/02/2016Uzņēmējdarbības un vadībzinātnes institūts

Kursa izstrādātājs

author vad.pētn.

Andra Zvirbule

Ekonomikas doktors

Priekšzināšanas

Ekon3108, Tirgzinība

VadZ4027, Uzņēmējdarbība

VadZ4049, Uzņēmējdarbības likumdošana

VadZ4051, Uzņēmējdarbības analīze

Papildliteratūra

1. Barry B, Joel R.Evans. Retail Management. New Jersey, 2001. 1181 p.
2. Charles M. Futrell. Sales management. Addison – Wesley, 2000.
3. Coscia S. Customer service over the phone. New York, 2002. 143 p.

Periodika un citi informācijas avoti

1. Dienas Bizness : nedēļas laikraksts : ISSN 1407-2041
2. Forbes. "SK Media" SIA. Forbes. Rīga : ISSN 1691-6018
3. Kapitāls. Rīga : Lietišķās informācijas dienests. ISSN 1407-2505

Piezīmes

Ierobežotās izvēles studiju kurss ESAF bakalaura studiju programmas „Ekonomika” specializācijas virzienam „Biznesa procesu vadība” pilna un nepilna laika studijās.

Kursa anotācija

Studiju kurss veidots, lai aptvertu komercdarījumu pilnu ciklu - sākot no darījuma sagatavošanas, faktiskās darījuma veikšanas līdz darījuma izvērtēšanai. Studiju kursa ietvaros studenti apgūst nepieciešamās zināšanas un iemaņas komercdarījumu veikšanā. Spēj orientēties darījumu normatīvajā reglamentējumā. Prot plānot un organizēt tirdzniecības darījumus un tirdzniecības uzņēmumu dažādus veidus. Kā arī var, novērtēt komercdarījuma izdevīgumu un efektivitāti.

Kursa rezultāti un to vērtēšana

Pēc kursa studijām studentam būs:
• zināšanas – spēj parādīt paplašinātas zināšanas un izpratni par darījumiem, to veidiem , darījumu plānošanu, organizēšanu un izvērtēšanu;
• prasmes – spēj patstāvīgi izmantot komercdarījumu veikšanai nepieciešamās iemaņas. Spēj argumentēti izskaidrot un diskutēt par pirkšanas-pārdošanas darījumiem. Spēj patstāvīgi veikt darījumu plānošanu un novērtēšanu; Spēj izstrādāt cenu politiku tirdzniecības uzņēmumos.
• kompetence – spēj patstāvīgi formulēt un kritiski analizēt darījumu veikšanas efektivitāti, pamatot lēmumus, ja nepieciešams, veikt papildu analīzi.

Kursa plāns

1 Komercdarbības raksturojums. Tirdzniecības būtība un veidi. Komercija, iesaistītie dalībnieki, to raksturojums.
2 Komercijas procesi un operācijas, to loma un būtība.
3 Komercdarījumi. Līgumi, to veidi.
4 Pircēja pienākumi. Pārdevēja pienākumi. Darījumu veikšanas veidi.
5 Darījums, tā monitorings.
6 Pirkšanas lēmumi, to pieņemšanas posmi. Patērētāju uzvedības skaidrojums, pirkšanas lēmuma pieņemšanas procesa modelis.
7 Riski komercdarījumos, to būtība, klasifikācija un raksturojums.
8 Tiešās tirgvedības tradicionālie veidi. Tiešās tirgvedības jaunākie veidi. Daudzlīmeņu tirgvedība.
9 Pircēju vadīšanas modeļi.
10 Tirdzniecības uzņēmumi, to veidi un pārdošanas organizēšanas īpatnības tajos. Tirdzniecības merčendaizings.
11 Pārdošanas organizēšanas shēmas, to pielietojumi. Preču realizācijas vadīšanas mērķis un uzdevumi.
12 Cenu politika.
13 Cenu stratēģijas un taktikas.
14 Komercdarījuma ienesīguma aprēķināšana; Komercdarījumu efektivitātes aprēķināšana.
15 Preču realizācijas un tirgvedības izmaksu analīze. Pārdoto preču pašizmaksas aprēķini.
16 Preču apgrozījuma plāns - tā izveides principi.

Prasības kredītpunktu iegūšanai

Gala pārbaudījums –eksāmens , kurš veidojas no sekojošu starprezultātu kontroles:
- Kontroldarbs (sastāda 15% no vērtējuma) - komercdarbības pamatjēdzieni un komercdarbības būtība, monitorings, darījumu līguma sastādīšana un komercpiedāvājuma izstrāde.
- Praktiskais darbs (sastāda 25% no vērtējuma) - komercdarījumu efektivitāte un rentabilitāte, tirdzniecības atskaites sagatavošana un aprēķini.
- Praktiskais darbs (sastāda 20% no vērtējuma) uzcenojums, cena, atlaides- aprēķināšanas kārtība un izvērtējums.
- Eksāmens (40% no vērtējuma) - darba prezentācija par darījuma ietekmējošiem faktoriem - sarunas, plānošana, ārējās darbības analīze, pārdošanas paņēmieni.

Pamatliteratūra

1. Borohovs Š. Domāt komerciāli. Rīga: Tapals, 2003. 190 lpp.
2. Džeimsons S. Uzdrošinies pelnīt daudz. Rīga: Kontinents, 2003. 189 lpp.
3. Ķeniņš-Kings G. Modernā apgāde labāk, lētāk un laikā. Rīga: Valters un Rapa, 2000. 238 lpp.
4. O’Reilijs Darags. Darījumu attiecības ar pircējiem. Rīga: Biznesa augstskola Turība, 2001. 233 lpp.