Kursa kods VadZ4078

Kredītpunkti 2

Inovācija uzņēmējdarbībā

Zinātnes nozareEkonomika un uzņēmējdarbība

Zinātnes apakšnozareUzņēmējdarbības vadība

Kopējais stundu skaits kursā80

Lekciju stundu skaits8

Semināru un praktisko darbu stundu skaits24

Studenta patstāvīgā darba stundu skaits48

Kursa apstiprinājuma datums09.02.2016

Atbildīgā struktūrvienībaUzņēmējdarbības un vadībzinātnes institūts

Kursa izstrādātājs

author doc.

Līga Jankova

Dr. oec.

Priekšzināšanas

VadZ4010, Vadīšana

VadZ4027, Uzņēmējdarbība

Kursa anotācija

Studiju kursa apguves rezultātā studenti iegūst izpratni par radošumu un inovāciju uzņēmējdarbībā, par to būtību, veidiem un procesiem. Iegūst teorētiskās zināšanas un praktiskās iemaņas inovācijas veidošanā uzņēmumā, inovatīvas darbības novērtēšanā un inovācijas stratēģijas veidošanā.

Kursa rezultāti un to vērtēšana

ZINĀŠANAS
Zina un izprot teorētiskos un empīriskos aspektus par inovāciju uzņēmējdarbībā būtību, saturu un procesiem, inovācijas lomu uzņēmējdarbības attīstībā.
Zina un izprot inovācijas infrastruktūras nozīmi un tās piedāvātās iespējas uzņēmuma attīstībā.
Zināšanas par vadītājam nepieciešamām kompetencēm un prasmēm uzņēmuma inovācijas vadīšanā.
Novērtēšanas metodes: kontroldarbs, praktiskie darbi, mācību ekskursijas pārskats.
Profesionālās prasmes
Spēj integrēt idejas un pieņemt lēmumus inovācijas radīšanā.
Spēj brīvi izvēlēties un sekmīgi pielietot radošuma un inovācijas vadīšanas metodes.
Spēj izstrādāt produkta sākotnējo prototipu, veikt tā pirmreizējo testēšanu, analizēt rezultātu.
Novērtēšanas metodes: darbs grupās, diskusijas, patstāvīgais darbs, situācijas modelēšana.
Vispārīgās prasmes
Spēj atbildīgi plānot uzdotos uzdevumus, argumentēti un pamatoti izteikt slēdzienus.
Spēj prezentēt patstāvīgā darba rezultātu.
Novērtēšanas metodes: praktiskie darbi, patstāvīgais darbs, patstāvīgā darba prezentēšana.
KOMPETENCE
Spēj patstāvīgi izstrādāt un pamatot idejas inovācijai uzņēmējdarbībā.
Spēj izvēlēties un pielietot noteiktai situācijai atbilstošas inovācijas vadīšanas prasmes uzņēmējdarbībā.
Novērtēšanas metodes: patstāvīgais darbs,
Eksāmens.

Kursa saturs(kalendārs)

1. Ievads. Pamatjēdzieni, būtība un vēsturiskie aspekti – radošums, kreativitāte, jauninājums, jaunievedums, inovācija.
2. Radošums. Radošuma būtība un veidi. Radošuma līmeņi. Radošuma cikls. Radošuma kvantitatīvie un kvalitatīvie rādītāji. Radošums un prāts. Radoša personība. Radošs produkts. Radošs process. Radoša vide. Iedzimtais un iemācītais radošums. Pozitīvais un negatīvais radošums. Radošumu ietekmējošie un veicinošie faktori – intelektuālie, personības un ārējie faktori. Uzņēmējdarbības radošuma elementi – radošuma pīlāri, klimats. Radošuma attīstības atbalsta iespējas.
3. Radošums un inovācija. Saikne starp radošumu un inovāciju. Indivīda, uzņēmuma un sabiedrības radošumu ietekmējošie faktori. Radošuma un inovācijas loma tautsaimniecības un ekonomikas izaugsmē. Radošā ekonomika un radošās industrijas.
4. Inovāciju būtība, īpašības un teorija. Būtība un definīcijas. Inovācijas īpašības. Inovācijas klasifikācija. Inovācijas teorijas pirmsākumi un tās vēsturiskā attīstība. Inovatīvais cikls, darbības un process. Inovatīva darbība kā uzņēmējdarbības padziļinājums. Inovatīvas darbības organizācijas vispārējā shēma
5. Inovācijas pārvaldība Latvijas uzņēmējdarbībā. Inovācijas vide. Inovatīvas uzņēmējdarbības pazīmes. Atbalsta instrumenti.
6. Inovācijas loma uzņēmējdarbība. Ekonomikas viļņveidīgā attīstība. Inovācijas un to vieta uzņēmējdarbībā. Latvijas un ES valstu ekonomiskās attīstības tendences. Latvijas ekonomikas ilgtermiņa attīstības scenārijs. Inovatīva sektora attīstība Latvijā.
7. Inovācijas infrastruktūra. Biznesa inkubatori. Tehnoloģiskie jeb inovāciju centri. Tehnoloģiskie jeb zinātnes parki. Inovācijas tīkli, to priekšrocības un trūkumi, izmantošanas jomas un idejas.
8. Uzņēmējdarbība kā inovācijas komercializācijas process. Inovatīvas uzņēmējdarbības būtība. Instrumenti inovatīvo risinājumu attīstībai – ideju ģenerēšana, prāta vētras metode, metode 6-3-5, analoģiskās spriešanas metode, atribūtu uzskatījums, zināšanu vadība. Iekšējo inovatīvo priekšlikumu vadības sistēma. Riski inovatīvajā uzņēmējdarbībā.
9. Inovācijas stratēģijas nozīme un veidošana uzņēmumā. Jauna produkta attīstības metodes. Produktu testēšanas stratēģija. Ražošanas stratēģija. Otrreizējās pārstrādes stratēģija.
10. Inovatīvas uzņēmējdarbības finansiālais nodrošinājums, tā problēmas un risinājumi. ES finansējums inovatīvas uzņēmējdarbības veicināšanai Latvijā. ES ietvara programmas. Konkurētspējas un inovācijas ietvara programmas finansējuma sadales principi. ES struktūrfondu līdzekļu apguves iespējas inovatīvas darbības īstenošanai. Inovatīvie projekti Latvijā, Eiropas Savienībā un pasaulē.

Prasības kredītpunktu iegūšanai

Eksāmens

Studējošo patstāvīgo darbu organizācijas un uzdevumu raksturojums

Produkta prototipa izstrāde, testēšana un prezentācija.

Studiju rezultātu vērtēšanas kritēriji

Patstāvīgos darbus novērtē saskaņā ar patstāvīgajā darbā noteikto vērtēšanas kārtību.
1.kontroldarbs -15 %
2.kontroldarbs- 15 %
Praktiskie darbi – 10 %
Patstāvīgais darbs – 20 %
Eksāmens – 40 %
10% atbilst vienai ballei 10 ballu studiju rezultātu novērtēšanas skalā

Pamatliteratūra

1. Ābeltiņa, A. Inovācija – XXI gadsimta fenomens. – Rīga: BAT, 2008, 152 lpp.
2. Eiders Dž. Līderība un inovācija: kā veidot radošumu komandā un gūt idejas. –Rīga: Lietišķās informācijas dienests, 2007, 126 lpp.
3. Iedvesma inovācijai: ceļvedis inovācijas popularizēšanai / autoru kolektīvs. – Rīga: Latvijas Tehnoloģiskais centrs, 2008, 127 lpp.
4. Inovatīvās darbības pamatelementi: rokasgrāmata maziem un vidējiem uzņēmumiem, otrais papildinātais izdevums.- Rīga: Latvijas Investīciju un attīstības aģentūra, 2005. 276 lpp.
5. Boļšakovs, S. Inovatīvā darbība Latvijā. – Rīga: Jumava, 2008, 323 lpp.
6. Inovatīva domāšana / „Harvard Business Review” grāmatu sērija, autoru kolektīvs. – Rīga: Lietišķās informācijas dienests, 2007, 203 lpp
7. Dimza, V. Inovācijas pasaulē, Eiropā, Latvijā. – Rīga: LZA EI, 2003, 206 lpp.
8. Vedļa, A. Inovatīvās darbības organizācija.- Rīga: Petrovskis un Ko, 2007, 195 lpp.
9. Zinātne, pētniecība un inovācija Latvijas izaugsmei. /Autoru kolektīvs, zinātniski pētnieciskie raksti 3 (14) – Rīga: Zinātne, 2007, 250 lpp.

Papildliteratūra

1. Inovācijas: sarunas ar pasaules biznesa līderiem / tulkoj. Orupe A. – Rīga: Lietišķās informācijas dienests, 2009. 112 lpp.
2. Kalve I. Apseglot pārmaiņu vējus. Stratēģiskā un pārmaiņu vadība. - Rīga: Biznesa augstskola Turība, 2005, 293 lpp.
3. Kim Ch., Mauborgne R. Zilā okeāna stratēģija. Kā izveidot tirgus telpu bez sāncensības un padarīt konkurenci nebūtisku. Rīga: Lietišķās informācijas dienests, 2007.
4. Pārmaiņas / «Lessons Learned» grāmatu sērija.- Rīga: Lietišķās informācijas dienests, 2009.- 104 lpp.
5. Uzsākt biznesu / «Lessons Learned» grāmatu sērija.- Rīga: Lietišķās informācijas dienests, 2009.- 104 lpp.
6. Vasermanis E., Šķiltere D. Tavs ceļš uz bagātību. Biznesspēles. Rīga: Vaidelote, 1998, 110 lpp.
7. Caune J., Dzedons A., Pētersons L. Stratēģiskā vadīšana. – Rīga: Kamene, 2001, 232 lpp.

Piezīmes

Ierobežotās izvēles kurss (B daļa), ESAF akadēmiskā bakalaura studiju programmai „Ekonomika” specializācijas virzienam „Biznesa procesu vadība”