Kursa kods VadZ4078

Kredītpunkti 2

Inovācija uzņēmējdarbībā

Zinātnes nozareZinātnes apakšnozareKopējais stundu skaits kursāLekciju stundu skaitsSemināru un praktisko darbu stundu skaitsKursa apstiprinājuma datumsAtbildīgā struktūrvienība
Ekonomika un uzņēmējdarbībaUzņēmējdarbības vadība3282409/02/2016Uzņēmējdarbības un vadībzinātnes institūts

Kursa izstrādātājs

author asoc. prof.

Anita Auziņa

Ekonomikas doktors

Priekšzināšanas

VadZ4027, Uzņēmējdarbība

Papildliteratūra

1. Inovācijas: sarunas ar pasaules biznesa līderiem. Tulkoj. A. Orupe. Rīga: Lietišķās informācijas dienests, 2009. 112 lpp.
2. Kalve I. Apseglot pārmaiņu vējus. Stratēģiskā un pārmaiņu vadība. Rīga: Biznesa augstskola Turība, 2005. 293 lpp.
3. Pārmaiņas. Rīga: Lietišķās informācijas dienests, 2009. 104 lpp. «Lessons Learned» grāmatu sērija.

Periodika un citi informācijas avoti

1. Dienas Bizness: nedēļas laikraksts: Latvijas Biznesa avīze. Rīga: Diena: Dagens Industri. ISSN 1407-2041.
2. Forbes. SK Media SIA. Forbes. Rīga : ISSN 1691-6018.
3. Kapitāls. Rīga : Lietišķās informācijas dienests. ISSN 1407-2505.

Piezīmes

Ierobežotās izvēles kurss (B daļa), akadēmiskās izglītības bakalaura studiju programmas „Ekonomika” specializācijas virzienam „Biznesa procesu vadība” pilna un nepilna laika studentiem.

Kursa anotācija

Pēc studiju kursa apguves studenti iegūst izpratni par radošumu un inovācijām uzņēmējdarbībā, par to būtību, veidiem un procesiem. Iegūst zināšanas par inovāciju lomu uzņēmējdarbības un ekonomikas attīstībā. Studenti apgūst teorētiskās zināšanas un praktiskās iemaņas inovāciju veidošanā uzņēmumā, inovatīvās darbības novērtēšanā un inovāciju stratēģijas veidošanā.

Kursa rezultāti un to vērtēšana

Pēc kursa studijām studentam būs:
• zināšanas par inovācijām uzņēmējdarbībā būtību, saturu un procesiem. Veidota izpratne par inovāciju lomu uzņēmējdarbības un valsts ekonomikas attīstībā, sniegtajām iespējām globalizācijas un pieaugošās konkurences apstākļos;
• prasmes spēt integrēt idejas un pieņemt lēmumus inovāciju radīšanā, organizācijā, vadīšanā un inovatīvās darbības novērtēšanā, un inovāciju stratēģijas veidošanā;
• kompetence izmantot teorētiskās zināšanas un prasmes inovāciju veidošanas procesos uzņēmējdarbībā, kuras, globalizācijas un konkurences vidē, nepieciešamas efektīvas uzņēmējdarbības un valsts tautsaimniecības attīstībai.

Kursa plāns

1 Pamatjēdzieni, būtība un vēsturiskie aspekti – radošums, kreativitāte, jauninājums, jaunievedums, inovācija.
2 Radošuma būtība un veidi. Radošuma līmeņi. Radošuma cikls. Radošuma kvantitatīvie un kvalitatīvie rādītāji.
3 Radošumu ietekmējošie un veicinošie faktori. Uzņēmējdarbības radošuma elementi. Radošuma attīstības atbalsta iespējas.
4 Radošums un inovācija.
5 Inovāciju būtība, īpašības un teorija.
6 Inovāciju pārvaldība Latvijas uzņēmējdarbībā.
7 Inovāciju loma uzņēmējdarbībā.
8 Inovāciju infrastruktūra.
9 Inovatīvas uzņēmējdarbības būtība. Instrumenti inovatīvo risinājumu attīstībai – ideju ģenerēšana, prāta vētras metode.
10 Iekšējo inovatīvo priekšlikumu vadības sistēma. Riski inovatīvajā uzņēmējdarbībā.
11 Jauna produkta attīstības metodes. Produktu testēšanas stratēģija.
12 Ražošanas stratēģija. Otrreizējās pārstrādes stratēģija.
13 Inovāciju stratēģijas nozīme.
14 Inovāciju veidošana uzņēmumā.
15 Inovatīvās uzņēmējdarbības finansiālais nodrošinājums.
16 Inovatīvās uzņēmējdarbības problēmas un risinājumi.

Prasības kredītpunktu iegūšanai

Studentam jāuzraksta divi kontroldarbi, kuras raksta pēc attiecīgo tēmu apguves, mācībspēka noteiktajā laikā. Kontroldarbus pārrakstīt nedrīkst.
Pēc visu studiju kursa tēmu apguves studentam ir jākārto rakstiskais eksāmens. Pie eksāmena tiek pielaisti studenti, kuri ir rakstījuši abus kontroldarbus un iesnieguši un prezentējuši mājas darbu. Gala vērtējums studiju kursā veidojas no - eksāmenā, kontroldarbos, mājas darbos un par praktiskajās nodarbībās veiktajiem darbiem saņemto punktu skaita. Kopējais maksimālais punktu skaits 100 (kas nodrošina 10 balles), t.sk. eksāmenā – 40 p., kontroldarbos - 30 p., mājas darbā - 25 p. un praktie darbi nodarbībās – 5 p. Iegūto punktu skaitu pakārto 10 ballu skalas vērtējumam.

Pamatliteratūra

1. Ābeltiņa A. Inovācija – XXI gadsimta fenomens. Rīga: BAT, 2008. 152 lpp.
2. Boļšakovs S. Inovatīvā darbība Latvijā. Rīga: Jumava, 2008. 323 lpp.
3. Eiders Dž. Līderība un inovācija: kā veidot radošumu komandā un gūt idejas. Rīga: Lietišķās informācijas dienests, 2007. 126 lpp.
4. Vedļa A. Inovatīvās darbības organizācija. Rīga: Petrovskis un Ko, 2007. 195 lpp.