Kursa kods VadZ4077

Kredītpunkti 4

Biznesa procesu vadība

Zinātnes nozareEkonomika un uzņēmējdarbība

Zinātnes apakšnozareUzņēmējdarbības vadība

Kopējais stundu skaits kursā160

Studenta patstāvīgā darba stundu skaits160

Kursa apstiprinājuma datums26.01.2016

Atbildīgā struktūrvienībaUzņēmējdarbības un vadībzinātnes institūts

Kursa izstrādātājs

author asoc. prof.

Anita Auziņa

Dr. oec.

Priekšzināšanas

VadZ3021, Konkurētspēja uzņēmējdarbībā

VadZ4010, Vadīšana

VadZ4027, Uzņēmējdarbība

VadZ4036, Projektu vadīšana

Kursa anotācija

Ar studiju projekta izstrādi students nostiprina iegūtās teorētiskās zināšanas, apgūst prasmes un iemaņas apkopot un analizēt teorētiskos un tiesiskos aspektus. Iemācās raksturot, atklāt un novērtēt pētāmā priekšmeta darbību, tā iespējamās disproporcijas. Studiju projekta izstrādes procesā students iemācās pastāvīgi izstrādāt un pieņemt lēmumus, kas veicinātu biznesa procesu rezultātu uzlabošanos, kā arī iemācās īsi un konkrēti formulēt secinājumus un sniegt priekšlikumus.

Kursa rezultāti un to vērtēšana

Pēc kursa studijām studentam būs:
• zināšanas - integrēt studiju kursos iegūtās teorētiskās zināšanas, veicot uzņēmuma biznesa procesa vadības analīzi un attīstības stratēģijas noteikšanu, akcentējot uzņēmējdarbības likumdošanas, kvalitātes un riska vadības, projektu un personāla vadīšanas, un stratēģiskās vadīšanas aspektus;
• prasmes – prot raksturot, atklāt un novērtēt pētāmā priekšmeta darbību, tā iespējamās disproporcijas. Var pastāvīgi analizēt biznesa procesa posmus. Spēj izstrādāt un pieņemt lēmumus, kas veicinātu biznesa procesu vadības rezultātu uzlabošanos;
• kompetence – tiek nostiprinātas iegūtās teorētiskās zināšanas un apgūtās prasmes biznesa procesu vadībā, lai iegūtu iemaņas pastāvīgi analizēt notiekošos procesus un pieņemt lēmumus uzņēmuma efektīvas darbības vadīšanā.

Kursa saturs(kalendārs)

1 Studiju projekta tēmas formulēšana, struktūras un uzdevumu saskaņošana ar studiju projekta vadītāju.
2 Studiju projekta izstrādei nepieciešamās teorētiskās literatūras apkopošana un sistematizēšana.
3 Projekta teorētiskās diskusijas izstrāde.
4 Nepieciešamo datu un informācijas iegūšana par analizējamo uzņēmumu.
5 Savākto materiālu sistematizācija atbilstoši izvēlētās tēmas pamatjautājumiem.
6 Savākto materiālu izpēte.
7 Iegūto datu un informācijas analīze.
8 Projekta analītiskās daļas izstrāde I.
9 Projekta analītiskās daļas izstrāde II.
10 Aktuālāko problēmu un to cēloņu izpēte.
11 Stratēģiskās attīstības izstrādāšana 1-3 gadu periodam.
12 Galveno secinājumu un priekšlikumu izstrāde.
13 Projekta noformēšana atbilstoši metodiskajiem norādījumiem.
14 Studiju projekta iesniegšana.
15 Prezentācijas sagatavošana studiju projekta aizstāvēšanai.
16 Studiju projekta aizstāvēšana.

Prasības kredītpunktu iegūšanai

Students studiju projektu izstrādā patstāvīgi, saskaņā ar izvēlēto tēmu, vadoties pēc galvenajām studiju projekta sastāvdaļām. Studiju projekta aizstāvēšana notiek pie „Uzņēmējdarbības un vadībzinātnes” institūtā apstiprinātas komisijas. Aizstāvēšanai students sagatavo prezentāciju un aizstāv studiju projekta izstrādes gaitā veiktos uzdevumus, atklātās problēmas, akcentējot svarīgākās atziņas un piedāvātos risinājumus.
Studiju projektu vērtē 10 ballu sistēmā. Zemākā sekmīgā atzīme ir 4 (gandrīz viduvēji).

Pamatliteratūra

1. Caune J., Dzedons A., Pētersons L. Stratēģiskā vadīšana. Rīga: Kamene, 2000. 232 lpp.
2. Forands, I. Biznesa vadības tehnoloģijas. Rīga: Latvijas Izglītības fonds, 2004. 330 lpp.
3. Kogzeme H. Komersantu darbības analīze un kontrole: Mācību grāmata. Rīga: Rīgas Tehniskā universitāte, 2013. 348 lpp.
4. Neilande J. Komersanta ABC. Rīga: Zvaigzne ABC, 2013. 270 lpp.

Papildliteratūra

1. Forands I. Biznesa vadības tehnoloģijas. Rīga: Latvijas Izglītības fonds, 2004. 330 lpp.
2. Forands I. Projekta menedžments. Rīga, 2006. 258 lpp.
3. Gerbers M. E. Uzņēmējdarbības meistarība. Rīga: Zoldnera izdevniecība, 2013. 216 lpp.

Periodika un citi informācijas avoti

1. Bilance: žurnāls par grāmatvedību, likumdošanu un finansēm. Rīga: Lietišķās informācijas dienests. ISSN 1407-5709.
2. Dienas Bizness: nedēļas laikraksts: Latvijas Biznesa avīze. Rīga: Diena: Dagens Industri, 1992. ISSN 1407-2041
3. Kapitāls: žurnāls lietišķiem cilvēkiem : krāsains biznesa un ekonomikas žurnāls. Rīga : Lietišķās informācijas dienests, 1998. ISSN 1407-2505.

Piezīmes

Ierobežotās izvēles kurss (B daļa) akadēmiskās izglītības bakalaura studiju programmas „Ekonomika” specializācijas virziena „Biznesa procesu vadība” pilna un nepilna laika studijās.