Kursa kods VadZ4076

Kredītpunkti 4

Pasākumu organizēšana

Zinātnes nozarePolitikas zinātne

Zinātnes apakšnozareSabiedrības vadība

Kopējais stundu skaits kursā160

Lekciju stundu skaits24

Semināru un praktisko darbu stundu skaits40

Kursa apstiprinājuma datums01.12.2015

Atbildīgā struktūrvienībaSociālo un humanitāro zinātņu institūts

Kursa izstrādātājs

author vieslekt.

Elīna Apsīte

Mg. phil.

Kursa anotācija

Studiju kursa mērķis sniegt teorētiskas un praktiskas zināšanas publisku pasākumu organizēšanā, vadībā un prezentēšanā no ieceres līdz realizācijai. Studiju kursa ietvaros tiks apgūti scenārija rakstības pamatprincipi, pasākuma režijas likumsakarības, aktiermeistarība, telpas un vides iekārtošana, tradīcijas, kultūras pasākumu menedžments, uzvedības kultūra, pasākumu organizēšanai saistošā LR likumdošana, normatīvie akti.

Kursa rezultāti un to vērtēšana

Kursa apguves rezultātā students:
• iegūst zināšanas par pasākuma izstrādes metodiku, scenārija rakstīšanas principiem, pasākumu režijas pamatnoteikumiem, publisku pasākumu vadības un menedžmenta specifiku, pasākumu organizēšanā saistošo LR likumdošanu, normatīvajiem aktiem;
• veido prasmes plānot, organizēt, veidot pasākumus – gan kultūras pasākumus, gan pieņemšanas, gan konferences, būt līderim - saliedēt, mobilizēt, motivēt un iedvesmot cilvēkus sev apkārt, veidot komunikāciju ar medijiem, kas ir svarīgi, veidojot pasākuma publicitāti, pieņemt efektīvus vadības lēmumus, kas pamatojas pasākumu organizēšanas sistēmiskā izpratnē, tehniski nodrošināt pasākuma norisi, organizējot secīgu uzdevumu veikšanu, prezentēt, publiski uzstāties un vadīt pasākumus;

• attīsta kompetenci publisku pasākuma organizēšanā no vīzijas līdz realizācijai izmantojot mūsdienīgas menedžmenta un pasākuma dizaina stratēģijas.

Kursa saturs(kalendārs)

1 Pasākumu formu daudzveidība. Pasākumu vēsturiskais diskurss.
2 Telpa, vide tradīcija.
3 Pasākumu izstrādes metodika.
4 Pasākumu izstrādes metodika.
5 Scenārija dizains.
6 Cilvēkresursu vadība.
7 Pasākuma menedžments.
8 Pasākuma dizains.
9 Aktiermeistarības pamati.
10 Pasākuma vadīšanas publiskās runas komponente.
11 Pasākumu režijas pamati.
12 Pasākumu moderēšana.
13 Pasākumu publicitātes veidošana.
14 Pasākuma tehniskais nodrošinājums.
15 Pasākumu organizēšanai saistošā LR likumdošana, normatīvie akti.
16 Pasākuma prezentēšana.

Prasības kredītpunktu iegūšanai

75% auditoriju nodarbību apmeklējums; izstrādāts un aizstāvēts pasākuma scenārijs un rīcības plāns, un referāts; veikta nozares profesionāļa „ēnošana”, un aizstāvēta analīze un prezentācija; praktiska dalība pasākuma organizēšanā( grupu darbs).

Pamatliteratūra

1. Apele A. Prasme runāt publiski. Rīga: Zvaigzne ABC, 2011. 135 lpp.
2. Apsalons E. Komunikācijas kompetence :kā saprasties un veidot attiecības. Rīga: Zvaigzne ABC, 2013. 303 lpp.
3. Ceļvedis kultūras centra vadībā :metodiskais materiāls. Rīga: Tautas mākslas centrs, 2008. 180 lpp.
4. Rubenis A. Režijas pamati :skolotājiem un pašdarbniekiem. Rēzekne: Latgales kultūras centrs, 2000. 285 lpp.

Papildliteratūra

1. Gundars L. Dramatika jeb Racionālā poētika :dramaturģijas likumsakarības un amata rīki. Rīga: Biedrība Darbnīcas, 2015. 203 lpp.
2. Green A. Efektīva personiskā saziņa sabiedriskajās attiecībās. Rīga: Lietišķās Informācijas dienests, 2008. 294 lpp.
3. Veinberga S. Masmediji :prese, radio un televīzija. Rīga: Zvaigzne ABC, 2007. 358 lpp.

Periodika un citi informācijas avoti

1. Autortiesību likums. [Tiešsaiste]. [Skatīts 30.12.2015.]. Pieejams: http://likumi.lv/doc.php?id=5138
2. Darba likums. [Tiešsaiste]. [Skatīts 30.12.2015.]. Pieejams: http://likumi.lv/doc.php?id=26019

Piezīmes

Nozares profesionālās specializācijas kurss profesionālās augstākās izglītības bakalaura studiju programmas Iestāžu un uzņēmumu ārējie sakari studentiem.