Kursa kods VadZ4075

Kredītpunkti 2

Tūrisma pārvaldes attīstība

Zinātnes nozarePolitikas zinātne

Zinātnes apakšnozareSabiedrības vadība

Kopējais stundu skaits kursā80

Lekciju stundu skaits16

Semināru un praktisko darbu stundu skaits16

Studenta patstāvīgā darba stundu skaits48

Kursa apstiprinājuma datums15.10.2014

Atbildīgā struktūrvienībaSociālo un humanitāro zinātņu institūts

Kursa izstrādātājs

author doc.

Dace Kaufmane

Dr. oec.

Kursa anotācija

Studiju kursā studenti tiek iepazīstināti ar tūrismu kā atpūtas un uzņēmējdarbības veidu, tūrisma pārvaldes vēsturisko attīstību un tūrisma pārvaldes attīstību sistēmpieejas un organizāciju sadarbības kontekstā. Tūrisma sistēmas pārzināšana ir svarīga jebkuram tūrisma jomā strādājošajam, jo raksturo lēmumu pieņemšanas procesu, kurā ir iesaistīts plašs institūciju loks. Kursa gaitā studenti apgūst arī tūrisma plānošanas vispārējās prasmes.

Kursa rezultāti un to vērtēšana

Studiju kursā studenti iegūst
• zināšanas par tūrisma teorijām un pārvaldes attīstības tendencēm, sistēmpieeju tūrisma plānošanā un analīzē, organizāciju sadarbību tūrisma resursu pārvaldē un privātā un publiskā sektora sadarbības iespējām tūrisma attīstībā;
• prasmes izmantot teorētiskās atziņas par tūrisma sistēmām lietišķo pētījumu veikšanā, un tūrisma analīzē un konceptuāli izprast tūrisma attīstības problēmas un to risināšanas iespējas;
• veido studenta kompetenci analizēt tūrisma nozari un atsevišķus tūrisma veidus, bet ar tūrisma pārvaldes attīstību saistītu lēmumu pieņemšanā kā resursu izmantot sistēmpieeju.

Kursa saturs(kalendārs)

1 Tūrisma būtība. Tūrisms kā atpūtas un uzņēmējdarbības veida attīstības tendences.
2 Tūrisma resursi, tūrisma veidi, tūrisma produkta attīstība.
3 Tūrisma pārvaldes attīstība vēsture.
4 Tūrisma nozares veidošanās un pārvaldes attīstība Latvijā.
5 Sistēmas būtība. Sistēmpieeja tūrisma analīzē.
6 Tūrisma sistēmu teorētiskie modeļi.
7 Tūrisma kodolsistēma: ceļotāji ,tūrisma aģenti un tūrisma operatori.
8 Tūrisma subsistēma: piedāvātāji, piegādātāji, pievilcība un institūcijas.
9 Tūrisma pārvaldes attīstību ietekmējošie ārējie faktori.
10 Kultūra kā tūrismu ietekmējošs faktors.
11 Privātais un publiskais sektors tūrisma pārvaldes attīstībā.
12 Sadarbības teorētiskais ietvars un nozīme tūrisma pārvaldē.
13 Sadarbības akcenti tūrismu reglamentējošajos starptautiskajos un ES dokumentos.
14 Sadarbības aspekti tūrisma normatīvajos aktos Latvijā.
15 Sistēmpieeja tūrisma attīstības programmās.
16 Tūrisma ietekme uz tautsaimniecību.

Prasības kredītpunktu iegūšanai

- 75% auditoriju nodarbību apmeklējums;
- pozitīvi vērtējumi pasniedzēja noteiktajiem patstāvīgajiem darbiem, prezentācijām un testam.
Ieskaite ar atzīmi.

Pamatliteratūra

1. Holovejs Dž.K. Tūrisma bizness. Rīga: Jānis Roze, 1999. 367 lpp.
2. Fyall A., Garrod B. Tourism Marketing. A collaborative Approach. Aspects of Tourism. Clevedon ; Buffalo ; Toronto : Channel view publications, 2005. 383 p.
3. Gunn C.A. Tourism Planing: Basics, Concepts, Cases. 4th ed. New York; London: Routledge, 2002. 442 p.
4. Kaufmane D. Sadarbības sistēmas tūrismā: Zemgales reģiona piemērs. Promocijas darbs. Jelgava: LLU, 2011. 174 lpp.

Papildliteratūra

1. Karnīte R., Karnītis K. Nacionālo tūrisma satelītkontu ieviešana Latvijā. Metodiskie ieteikumi Latvijas Nacionālo tūrisma satelītkontu sastādīšanai. Rīga: LZA Ekonomikas institūts, 2006. Pieejams: http://www.em.gov.lv/images/modules/items/turisms_02_06_10_2.doc
2. Кабушкин Н.И. Менеджмент туризма. Минск: ООО "Новое знание" 2001. 432 c.
3. Дурович А.П. Маркетинговые исcледования в туризме. Учебное пособие. Москва ; Санкт-Петербург, Питер. 2008. 384 с.

Periodika un citi informācijas avoti

1. Viesnīcu un citu tūrisma mītņu darbības rādītāji. Informatīvais apskats. Rīga: Latvijas Republikas Centrālā statistikas pārvalde
2. Tūrisms Latvijā. Statistikas datu krājumi. Rīga: Latvijas Republikas Centrālā statistikas pārvalde.
3. Atpūta laukos. Asociācijas "Lauku Ceļotājs" mājas lapa. Pieejams:http://www.celotajs.lv/lv

Piezīmes

Brīvās izvēles kurss ESAF bakalaura studiju programmu studentiem.