Kursa kods VadZ4074

Kredītpunkti 1

Saimnieciskās darbības analīze

Zinātnes nozareZinātnes apakšnozareKopējais stundu skaits kursāStudenta patstāvīgā darba stundu skaitsKursa apstiprinājuma datumsAtbildīgā struktūrvienība
Ekonomika un uzņēmējdarbībaUzņēmējdarbības vadība404020/05/2013Uzņēmējdarbības un vadībzinātnes institūts

Kursa izstrādātājs

author viesdoc.

Jānis Sprukts

ekonomikas maģistrs

Papildliteratūra

1. Jerošenko V., Pinnis J., Averina J. u.c. Finanšu vadības rokasgrāmata. I daļa. Rīga: Dienas Bizness, 2004.
2. Jerošenko V., Pinnis J., Averina J. u.c. Finanšu vadības rokasgrāmata. II daļa. Rīga: Dienas Bizness, 2004.
3. Kozlovs V. Investīciju projektu ekonomiskais novērtējums. Rīga: Latvijas Hipotēku un zemes banka, 2005. 139 lpp.

Periodika un citi informācijas avoti

1. Kapitāls. Žurnāls lietišķiem cilvēkiem: krāsains biznesa un ekonomikas žurnāls. Rīga: Lietišķās informācijas dienests, 1998-. ISSN 1407-2505
2. Dienas Bizness. Nedēļas laikraksts: Latvijas biznesa avīze. Rīga: Diena: Dagens Industri, 1994-. ISSN 1407-2041
3. Latvijas Ekonomists. Rīga: Mamuts, 2005-. ISSN 1025-8922

Piezīmes

Nozares profesionālais specializācijas kurss (B3) EF augstākās profesionālās izglītības bakalaura studiju programmā "Komercdarbība un uzņēmuma vadība".

Kursa anotācija

Students izstrādā kursa darbu, kas parāda studenta prakse pielietot apgūtās teorētiskās zināšanas praksē. Studenti iegūst izpratni par uzņēmumu saimnieciskās darbības analīzi, tās teorētiskiem pamatiem, nozīmi, būtību, mērķiem, uzdevumiem, metodēm un paņēmieniem, tas nodrošina praktiskās iemaņas produkcijas ražošanas un realizācijas apjoma, ražošanas resursu izmantošanas un produkcijas un pakalpojumu pašizmaksas analīzē.

Kursa rezultāti un to vērtēšana

Pēc kursa studijām studentam būs:
• zināšanas – par kursa darba izstrādes metodiskajiem nosacījumiem un struktūru;
• prasmes – iegūst praktiskās zināšanas par saimnieciskās darbības analīzes paņēmieniem;
• kompetence – spēj veikt uzņēmuma saimnieciskās darbības analīzi.

Kursa plāns

1 Speciālās literatūras studēšana un literatūras saraksta sagatavošana
2 Kursa darba izvērsta plāna sastādīšana
3 Uzņēmuma vispārējā apraksta sagatavošana
4 Apkopot informāciju par produkcijas ražošanu
5 Uzņēmuma pamatlīdzekļu un apgrozāmo līdzekļu analīze
6 Uzņēmuma līdzekļu avotu analīze
7 Uzņēmuma bilances vertikālā un horizontālā analīze
8 Uzņēmuma peļņas analīze
9 Uzņēmuma ienesīguma analīze
10 Uzņēmuma kapitāla analīze
11 Uzņēmuma maksātspējas un likviditātes analīze
12 Uzņēmuma izmaksu analīze
13 Uzņēmuma pašizmaksas vai bezzaudējuma punkta analīze
14 Bruto seguma aprēķins un analīze
15 Uzņēmuma naudas plūsmas analīze
16 Uzņēmuma darbaspēka izmantošanas analīze

Prasības kredītpunktu iegūšanai

Kursa darbu izstrādāt students patstāvīgi, iesniedz norādītajā termiņā un aizstāv ar pozitīvu vērtējumu.

Pamatliteratūra

1. Rurāne M. Finanšu menedžments. Rīga: RSEBAA, 2005. 384 lpp.
2. Rurāne M. Uzņēmuma finanses. Rīga: Jumava, 2007. 266 lpp.
3. Савицкая Г.В. Теория aнализa хозяйственной деятельности. [tiešsaiste]. Москва: Инфра-М, 2006. 280 с. [skatīts 29.04.2013.] Pieejams: http://www.e-reading-lib.org/bookreader.php/135097/Teoriya_analiza_hozyaiistvennoii_deyatel%27nosti.pdf
4. Šneidere R. Finanšu analīzes metodes uzņēmuma maksātnespējas prognozēšanai. Rīga: Lietišķās informācijas dienests, 2009. 232 lpp.