Kursa kods VadZ4071

Kredītpunkti 2

Skolvadība

Zinātnes nozareEkonomika un uzņēmējdarbība

Zinātnes apakšnozareIzglītības vadība

Kopējais stundu skaits kursā80

Lekciju stundu skaits16

Semināru un praktisko darbu stundu skaits16

Kursa apstiprinājuma datums23.10.2013

Atbildīgā struktūrvienībaIzglītības un mājsaimniecības institūts

Kursa izstrādātājs

author viesdoc.

Aija Pridāne

Dr. paed.

Priekšzināšanas

Peda2027, Vispārīgā pedagoģija

Psih2019, Vispārīgā psiholoģija

Kursa anotācija

Studenti iepazīstas ar skolvadības pamatprincipiem, Latvijas Republikas izglītības struktūru, Izglītības iestādes darbu un darbību reglamentējošajiem dokumentiem, vadītāja un administrācijas lomu izglītības iestādes vadības komandā, funkcionālajiem pienākumiem, skolas attīstības koncepciju, vadības lēmumu izpildes organizēšanu. Veido izpatni par skolotāja līdzdalību skolas darbības plānošanā un analītiskajā darbībā, skolotāja tiesībām un pienākumiem. Gūst priekšstatu par izglītības iestādes budžetu, pedagogu tarifikāciju, skolēnu veselības un dzīvības aizsardzību skolā.

Kursa rezultāti un to vērtēšana

• Zināšanas - izprast, analizēt un izvērtēt Latvijas izglītības sistēmu; izglītības iestāžu organizāciju, dibināšanu, vadības struktūru, sadarbību ar pašvaldībām u.c. institūcijām; vadītāja un administrācijas lomu izglītības iestādes vadīšanā un attīstībā; skolotāja un skolēnu tiesības un pienākumus; skolēnu veselības un dzīvības aizsardzību skolā.
• Prasmes - izmantot zināšanas savas pedagoģiskās darbības plānošanā saskaņā ar izglītības un skolas darbību reglamentējošajiem dokumentiem un attīstības plānu; iesaistīties projektos, pedagoģiskās, metodiskās padomes darbā; veikt savas pedagoģiskās darbības pašizvērtējumu.
• Kompetence- spēja izmantot skolvadības zināšanas un prasmes skolas un pedagoģiskās darbības plānošanā, organizēšanā un izvērtēšanā atbilstoši skolas attīstības stratēģijai

Kursa saturs(kalendārs)

1 Skolvadības pamatprincipi
2 Latvijas Republikas izglītības struktūra
3 Izglītības iestādes struktūra un tās sadarbības partneri.
4 Izglītības iestādes darbu reglamentējošie dokumenti.
5 Vadītāja loma izglītības iestādes vadības komandā.
6 Skolas attīstības koncepcija (misija, funkcijas, stratēģija).
7 Vadības lēmumu pieņemšanas process. Lēmumu izpildes organizēšana.
8 Skolas direktora funkcionālie pienākumi
9 Izglītības iestādes vadība. Pedagoģiskais darbs un metodiskā padome.
10 Skolotāja līdzdalība un atbildība skolas darbības plānošanā.
11 Analītiskā darbība izglītības iestādē.
12 Skolas akreditācija.
13 Skolotāja pedagoģiskās darbības pašanalīze
14 Izglītības iestādes budžets, pedagogu tarifikācija.
15 Skolotāja tiesības un pienākumi.
16 Skolēnu veselības, dzīvības un aizsardzība izglītības iestādē. Izglītības iestādes tehniskais personāls

Prasības kredītpunktu iegūšanai

Uzstāšanās seminārā, veikti praktiskie un mājas darbi, eksāmens.

Pamatliteratūra

1. Kručinina M., Magdaļenoka I. Mūsdienu skolas vadība. Rīga: RAKA, 2001. 223 lpp.
2. Šmite A. Izglītības iestādes vadība. I.,II., II., IV., V. Rīga: RAKA, 2004.-2006. 254 lpp.
3. De Bono E. De Bono`s Thinking Course. London: BBC Books, 2002. 158 p
4. Mоисеев Б. Kачество управления школой. Mосква: Сентябрь, 2001. 160 c.

Papildliteratūra

1. Izglītības likums. LR likums [tiešsaiste]. Pieņemts 29.10.1998.; stājas spēkā 01.06.1999. ar grozījumiem. [Skatīts 08.07.2014.]. Pieejams: http://www.likumi.lv/doc.php?id=50759
2. Gailīte I. Pedagoģiskā analīze skolu praksē. Rīga: Mācību grāmata, 2000. 182 lpp.
3. Bērziņa I. Skolas darbības izvērtēšana. Rīga: RAKA, 2002. 93 lpp.

Periodika un citi informācijas avoti

1. Diena. Rīga: Diena.ISSN 1407-1290. Izglītība un kultūra: Latvijas Republikas nedēļas laikraksts. Rīga; Izglītība, ISSN 1407 -4036
2. Skolotājs. Rīga: RaKa, ISSN 1407-1045

Piezīmes

Obligātais studiju kurss profesionālās augstākās izglītības bakalaura studiju programmā "Mājas vide izglītībā".