Kursa kods VadZ4070

Kredītpunkti 3

Projektu vadīšana

Zinātnes nozareVadībzinātne (nav zn)

Kopējais stundu skaits kursā120

Lekciju stundu skaits24

Semināru un praktisko darbu stundu skaits24

Studenta patstāvīgā darba stundu skaits72

Kursa apstiprinājuma datums25.09.2018

Atbildīgā struktūrvienībaUzņēmējdarbības un vadībzinātnes institūts

Kursa izstrādātājs

author asoc. prof.

Ināra Jurgena

Dr. oec.

Kursa anotācija

Studenti iegūst zināšanas projektu vadīšanā: iepazīst vadīšanas vēsturiskos aspektus, specifisko projekta organizāciju, projekta fāzes, iemācās definēt, plānot un izstrādāt projektus izmantojot datorrīkus.

Kursa rezultāti un to vērtēšana

Zināšanas - profesionālas zināšanas par vidēju projektu izstrādi un vadīšanu, projekta plānojumu, projekta attīstības fāzēm – projekta inicializāciju, priekšizpēti, pamatkoncepciju, detālkoncepcijas izstrādi, realizācijas fāzi, projekta ieviešanu un finansēšanas principiem. Prasmes – profesionālas prasmes izmantot projektu plānošanas un vadīšanas metodes, izstrādāt un uzraudzīt projektus, savā profesionālajā darbībā izmantot vadīšanas struktūras, pielietot projektu vadīšanas datorrīkus. Kompetence – demonstrēt iegūtās teorētiskās projektu vadīšanas zināšanas, izmantojot apgūtos teorētiskos projektu vadīšanas principus, inicializēt un analizēt problēmas, rast to optimālu risinājumu, veikt profesionāli pamatotu projektu aktivitāšu un norišu plānojumu, izstrādāt projektu dažādās tautsaimniecības jomās.

Kursa saturs(kalendārs)

1 Projektu vadīšanas vēsturiskie aspekti.
2 Projektu vadīšanas būtība.
3 Projekts. Projektu kategorijas.
4 Projekts un to realizējošā organizācija.
5 Projekta komanda. Projekta vadītāja loma.
6 Projektu vadīšanas metodes.
7 Pirmsprojekta analīze. Projekta inicializācija.
8 Projekta ekonomiskais pamatojums.
9 Problēmanalīze. Situācijas apraksts. Projekta uzdevuma izstrāde.
10 Projekta mērķu raksturlielumi. SMARTER, RILSS, TRIKS analīze.
11 Projekta plānu veidošana. Projekta fāzes. Projekta dzīves cikls.
12 Projekta norises plānošana. Gaitas tīkla plānošana.
13 Projekta uzraudzība un regulēšana – uzraudzības un kontroles mehānisms, ziņojumu veidi un to sagatavošana.
14 Projekta efektivitātes novērtēšana.
15 Projekta noslēgums.
16 Informāciju tehnoloģiju izmantošana projektu vadīšanā.

Prasības kredītpunktu iegūšanai

Studentam jāizstrādā projekta uzdevums, projekta plānojums, jāuzraksta 2 kontroldarbi (teorijas jautājumi, prasme izmantot datorrīkus projektu plānošanā), jāprezentē projekta izstrādi. Gala vērtējums (akumulējošais eksāmens) studiju kursā veidojas no kontroldarbos, praktiskajos darbos, prezentācijā un par nodarbību apmeklējumu saņemto punktu skaita. Maksimālais punktu skaits 50, t.sk. kontroldarbos – 20 p., praktiskajos darbos un prezentācijā – 20 p., nodarbību apmeklējums – 10 p. Iegūto punktu skaitu attiecina 10 ballu skalas vērtējumam.

Pamatliteratūra

1. Jurgena I. Projektu vadīšana. Mācību metodiskais materiāls bakalaura studiju programmas studentiem studiju kursā „Projektu vadīšana”. Jelgava: LLU, 2009.
2. Jurgena I., Dukulis I. Apgūsim PROJECT! Microsoft Office Project 2003. Mācību līdzeklis. Jelgava: LLU, 2010.
3. Geipele I., Tambovceva T. Projektu vadīšana studijām un biznesam. Rīga: Valters un Rapa, 2004. 187 lpp.
4. Džounss R. Projektu vadības pamati: praktisks ceļvedis projektu vadībā un izpildē. Rīga: Lietišķās informācijas dienests, 2008. 222 lpp.

Papildliteratūra

1. Uzulāns J. Projektu vadīšana mūsdienu apstākļos. Microsoft Office Project. Mārupe: Drukātava, 2007. 102 lpp.
2. Gray Clifford F. Project management: the managerial process. Clifford F. Gray, Erik W.Larson. New York: McGraw – Hill/Irwin, 2008.589 p.
3. Projektu vadīšanas rokasgrāmata. Rīga: Dienas bizness, 2003.

Periodika un citi informācijas avoti

1. Project Management Journal. Project Management Institute, Wiley, 1999- Print ISSN: 8756-9728 Online ISSN: 1938-9507.

Piezīmes

LLU EF profesionālās bakalaura studiju programmas "Komercdarbība un uzņēmuma vadība" studentiem.