Kursa kods VadZ4069

Kredītpunkti 2

Vides menedžments

Zinātnes nozareZinātnes apakšnozareKopējais stundu skaits kursāLekciju stundu skaitsSemināru un praktisko darbu stundu skaitsKursa apstiprinājuma datumsAtbildīgā struktūrvienība
Ekonomika un uzņēmējdarbībaUzņēmējdarbības vadība32161620/03/2013Uzņēmējdarbības un vadībzinātnes institūts

Kursa izstrādātājs

author asoc. prof.

Ināra Jurgena

Ekonomikas doktors

Papildliteratūra

1. Kļaviņš M., Blumberga D., Bruņiniece I. u.c. Klimata mainība un globālā sasilšana. M. Kļaviņa un A.Andrušaiša red. Rīga: LU Akadēmiskais apgāds, 2008. 173 lpp.
2. Stern N. The Economics of Climat Change. Cambridge University Press, 2007. 691 p
3. Knieling J. , Walter Leal Filho Climate Change Governance. Springer-Verlag Berlin Heidelberg, 2013.

Periodika un citi informācijas avoti

1. Vides Vēstis. Rīga : Vides aizsardzības klubs, 1997.-ISSN 1407-2939
2. GEO. Rīga : Izdevniecība Lilita Z, 2008. - ISSN 1691-5046

Piezīmes

Ierobežotās izvēles kurss akadēmiskās bakalaura studiju programmas "Ekonomika" apakšprogrammas "Uzņēmējdarbība un vadīšana" studentiem.

Kursa anotācija

Studiju kursā studenti apgūst vides menedžmenta pamatprincipus un likumsakarības, teorētiski un praktiski izvērtē cirkulāro ekonomiku, starppaaudžu ekoloģisko taisnīgumu, ekoloģijas neatgriezeniskumu, veic globālo vides problēmu izvērtējumu. Apgūst pamatprincipus un iemaņas vides menedžmenta koncepcijā un vides jautājumu risināšanā uzņēmuma un valsts līmeņos.

Kursa rezultāti un to vērtēšana

Zināšanas - zināšanas par vides menedžmenta vēsturiskiem aspektiem, zināšanas par neatjaunojamo resursu ierobežoto apjomu, to dažādiem izmantošanas modeļiem un algoritmiem, ekoloģiskā menedžmenta sistēmām, vides attīstības programmām. Prasmes- izprast un izvērtēt vides politikas instrumentu sistēmu, analizēt starppaaudžu ekoloģisko interešu saskaņošanas problēmas, izmantot ekoloģiskās pēdas aprēķina metodes, orientēties, analizēt un izmantot vides reglamentējošos normatīvos dokumentus, teorētiski un praktiski izmantot cirkulāras ekonomikas principus. Kompetence- spējas analizēt dažādu tautsaimniecības nozaru darbības ietekmi uz vidi un sabiedrību, izmantot dažādus matemātiskos modeļus un algoritmus ilgtspējīgās sabiedrības attīstības nodrošināšanai.

Kursa plāns

1 Ekonomikas augsmes teoriju attīstība. Starptautiskā sadarbība vides aizsardzībā.
2 Vide kā kapitāls: ekonomiskā augsme un attīstība. Ekonomikas un vides mijiedarbība.
3 Vides resursu menedžments.
4 Vides politikas instrumenti.
5 Vides ekonomiskās vērtēšanas metodes.
6 Vides risku vadība.
7 Korporatīvais ekoloģiskais menedžments.
8 Korporatīva ekoloģiskā menedžmenta sistēmas.
9 Ekosistēmu pakalpojumi.
10 Ilgtspējīgo nozaru attīstība.
11 Atjaunojamā enerģētika.
12 Automobilis un vide. Perspektīvie automobiļi.
13 Vides veselība.
14 Vides saudzīga saimniekošana.
15 Ilgtspējīgas attīstības rādītāji.
16 Matemātisko modeļu izmantošana ilgtspējīgās attīstības izpētē.

Prasības kredītpunktu iegūšanai

Gala vērtējums studiju kursā veidojas no eksāmena, praktisko nodarbību, seminārnodarbībās un prezentācijā saņemto punktu skaita. Maksimālais punktu skaits 70, t.sk. eksāmenā – 40 p., seminārnodarbībās – 10, referāta izstrāde - 10 un prezentācijā – 10 p.
7 punkti veido atzīmes vienu balli.

Pamatliteratūra

1. Vide un ekonomika : monogrāfija. Dz.Atstāja ... u.c.; redaktore A.Šmite; Latvijas Universitāte. Rīga: LU Akadēmiskais apgāds, 2011. 255 lpp.
2. Vide un ilgtspējīga attīstība. M.Kļaviņa un J.Zaļokšņa redakcijā. Rīga : LU Akadēmiskais apgāds, 2011. 334 lpp.
3. Withgott J., Brennan S. Environment: the science behind the stories. 2nd ed. Toronto, Ontario: Pearson Canada, 2010. 753 p.
4. Kļaviņš M., Nikodemus O., Segliņš V. u.c. Vides zinātne. M. Kļaviņa red. Rīga: LU Akadēmiskais apgāds, 2008. 599 lpp