Kursa kods VadZ4067

Kredītpunkti 4

Ražošanas procesu organizācija

Zinātnes nozareVadībzinātne (nav zn)

Kopējais stundu skaits kursā160

Lekciju stundu skaits40

Semināru un praktisko darbu stundu skaits24

Studenta patstāvīgā darba stundu skaits96

Kursa apstiprinājuma datums19.06.2019

Atbildīgā struktūrvienībaUzņēmējdarbības un vadībzinātnes institūts

Kursa izstrādātāji

author lekt.

Inese Saulāja

Mg. oec.

author prof.

Andra Zvirbule

Dr. oec.

Kursa anotācija

Studenti iepazīstas ar ražošanas un pakalpojuma ekonomisko procesu būtību un likumsakarībām, kas veido valsts ekonomisko pamatu. Iegūst zināšanas par pakalpojumu veidiem un sistēmām, ražošanas tipiem un jaudām, par ražošanas ciklu un materiālu resursu sagādi. Studenti apgūst metodes un modeļus, kas ļaus veiksmīgāk plānot un kontrolēt resursu izlietojumu, kuri ir ierobežoti, kā arī tehnoloģiskā procesa organizāciju.

Kursa rezultāti un to vērtēšana

Zināšanas - par ražošanas un pakalpojuma teoriju, vēsturi un jaunākajām tendencēm. Svarīgāko jēdzienu ražošanas resursi, ražošanas funkcijas, ražošanas process izpratne un likumsakarības ar ražošanas vadītāja lomu tajā. Izpratne par ražošanas organizēšanas principiem, tās plānošanu un piemērotību konkrētiem ražošanas uzņēmumiem;
prasmes - pielietot ražošanas organizēšanas un plānošanas metodes ražošanas uzņēmumos. Definēt ražošanas procesa klasifikācijas un izstrādāt ražošanas plānus uzņēmuma. Izšķirt ražošanas procesa formas un tipus. Izstrādāt ražošanas procesa secību un gaitu, par pamatu ņemot matemātiskus aprēķinus par ražošanas resursu apjomiem, izmaksām, ietilpību, apriti, amortizācijas atskaitījumiem. Spēj efektīvi strādāt ar sagādes plānošanu;
kompetence – iegūtas zināšanas un praktiskās prasmes, lai vadītu ražošanas procesus ražošanas uzņēmumos, kā arī ražošanas resursu efektīvu un racionālu izmantošanu. Tiek iegūtas zināšanas un prasmes, lai vadītu ražošanas uzņēmumu.

Kursa saturs(kalendārs)

1 Ražošanas procesa būtība
2 Pakalpojumu sniegšanas būtība un principi
3 Pakalpojuma cenas veidošana
4 Ražošanas plānošana
5 Ražošanas organizācija
6 Ražošanas process
7 Ražošanas procesa izvietošana
8 Ražošanas jauda, tās aprēķināšana
9 Ražošanas cikls
10 Materiālo resursu sagāde
11 Krājumu pārvaldība ražošanā
12 Optimālais pasūtījuma lielums
13 Ražošanas plāns
14 Ražošanas efektivitāte un optimizācija
15 Darbaspēka pārvaldība ražošanas un pakalpojuma uzņēmumos
16 Kontroles izveidošanas nepieciešamība un kontroles rādītāji ražošanas un pakalpojuma uzņēmumos

Prasības kredītpunktu iegūšanai

Izstrādāti patstāvīgie darbi. Sekmīgi uzrakstīti kontroldarbi. Izstrādāts un aizstāvēts referāts. Gala eksāmens ir atkarīgs no semestra kumulatīvā vērtējuma:
1. Kontroldarbs: 15 punkti;
2. Kontroldarbs: 20 punkti;
3. Kontroldarbs: 20 punkti;
Referāts: 5 punkti.
Eksāmens: 40 punkti
10 punkti veido ieskaites atzīmes 1 balli.

Pamatliteratūra

1. Zvirbule-Bērziņa A. Ražošanas menedžments. Rīga: Turība, 2006. 150 lpp.
2. Rurāne M. Ražošana. Rīga: Turības mācību centrs. 1998. 125 lpp.
3. Zvirbule-Bērziņa A., Mihejeva L., Auziņa A. Plānošanas un ražošanas procesa organizēšanas pamatprincipi. Rīga: Turība. 2004. 143 lpp.
4. Sprancmanis N. Uzņēmējdarbības loģistikas pamati. Rīga: Burtene. 2011. 221 lpp., il.

Papildliteratūra

1. Vedļa A. Uzņēmējdarbības kurss. Rīga: Petrovskis&Ko. 2000. 456 lpp.
2. Haksever C. Управление и организация в сфере услуг :теория и практика. Санкт-Петербург ; Москва...[ др.] : Питер , 2002. 751 c.
3. Попов В.М., Ляпунов С.И., Касаткин А.А. Бизнес планирование. Москва: КноРус. 2003. 448 с.

Periodika un citi informācijas avoti

1. Žurnāls „Forbes” Latvijas izdevums. Rīga: SIA SK Media, 2010-. ISNN 1691-6018
2. Žurnāls „Kapitāls” žurnāls lietišķiem cilvēkiem: krāsains biznesa un ekonomikas žurnāls. Rīga: Lietišķās informācijas dienests, 1998-. ISSN 1407-2505
3. Žurnāls „Ražots Latvijā” Latvijā ražo vairāk nekā mēs zinām. Rīga: SIA Kelle Media, 2010-. ISSN 1691-7685

Piezīmes

Nozares profesionālais specializācijas kurss (B3) EF augstākās profesionālās izglītības bakalaura studiju programmā „Komercdarbības un uzņēmuma vadība”.