Course code VadZ4063

Credit points 12

Bachelor Thesis

Total Hours in Course480

Independent study hours480

Date of course confirmation21.06.2018

Responsible UnitInstitute of Business and Management Science

Course developer

author Uzņēmējdarbības un vadībzinātnes institūts

Aina Muška

Dr. oec.

Course abstract

Students systemise, strengthen and extend their theoretical and practical knowledge in the field of business and enterprise management when producing a bachelor thesis. It contributes to shaping the economic thinking of students, strengthening the skill in analysing urgent business problems, doing economic research and calculations and finding solutions to business and enterprise management problems. Working on their bachelor theses, students apply modern information technologies, use statistical analysis and/or economic and mathematical and other methods as well as build up skills in making business and management decisions.

Learning outcomes and their assessment

1. Students will be able to: demonstrate knowledge and a critical understanding of theoretical and empirical research in business and management - bachelor thesis, a review of the bachelor thesis, defence of the bachelor thesis.
2. Demonstrate knowledge of the legal framework for business - bachelor thesis, a review of the bachelor thesis, defence of the bachelor thesis.
3. Define the relevance of the research topic and the aim and specific tasks of the research, choose and employ the most appropriate research methods for producing the bachelor thesis - bachelor thesis, a review of the bachelor thesis.
4. Process, analyse and systemise information for producing the bachelor thesis - bachelor thesis, a review of the bachelor thesis.
5. Draw conclusions and, analysing information, can define proposals - bachelor thesis, a review of the bachelor thesis, defence of the bachelor thesis.
6. Independently structure the pace of production of the bachelor thesis - bachelor thesis.
7. Take responsibility for and use initiative in producing the bachelor thesis - bachelor thesis.
8. Communicate with a manger (employee) of an enterprise (institution, organisation) to acquire data needed for the bachelor thesis - bachelor thesis.
9. Publicly defend the research results, present the proposals developed and justify the personal opinion as well as answer the questions - defence of the bachelor thesis.
10. Understand and comprehend as well as assess, explain and creatively apply the theoretical knowledge of and practical skills in business and management processes in various industries, participate in the execution, organisation and management of the processes- bachelor thesis, a review of the bachelor thesis, defence of the bachelor thesis.
11. Independently examine problems, make economically feasible decisions to solve the problems with the aim of raising the efficiency of business and the effectiveness of business management - bachelor thesis, a review of the bachelor thesis, defence of the bachelor thesis.

Course Content(Calendar)

1. Choice and approval of a topic for the bachelor thesis. Familiarisation with the guidelines for writing and defending a bachelor thesis 2. Data acquisition and literature studies 3. Data acquisition and literature studies 4. Data acquisition and literature studies 5. Processing of the information and data acquired 6. Processing of the information and data acquired 7. Production of a bachelor thesis 8. Production of a bachelor thesis 9. Pre-defence of the bachelor thesis 10. Enhancement of the bachelor thesis 11. Submission of the bachelor thesis to the institute and the reviewing of it 12. Defence of the bachelor thesis

Requirements for awarding credit points

A bachelor thesis is written and defended at the Institute of Business and Management Science and defended at an open meeting of the State Examination Commission

Description of the organization and tasks of students’ independent work

A student writes the bachelor thesis (computer typeset, 50-55 pages in size without annexes) according to the topic chosen independently, consulting the supervisor of the student. A successfully pre-defended, fully formatted and supervisor-signed bachelor thesis is submitted by the student to the Institute of Business and Management Science at least 10 days prior the day the defence meeting is held. The procedure of production, supervision, submission, pre-defence and defence of a bachelor thesis is regulated by the Guidelines for Writing and Defending a Bachelor Thesis. An instructional aid for students of the professional bachelor study programme “Entrepreneurship and Business Management” of the Faculty of Economics and Social Development. Jelgava, 2018

Criteria for Evaluating Learning Outcomes

The bachelor thesis is defended at an open meeting of the State Examination Commission. Criteria for the evaluation of the bachelor thesis are as follows: relevance of the topic; achievement of the aim and the execution of the tasks; application of the methods; structure and layout of the bachelor thesis; bibliography; presentation skills.
Criteria for a reviewer of the bachelor thesis are defined in the review form (available in the Guidelines for Writing and Defending a Bachelor Thesis. An instructional aid for students of the professional bachelor study programme “Entrepreneurship and Business Management” of the Faculty of Economics and Social Development. Jelgava, 2018).
The mark of the bachelor thesis is calculated as an average of the reviewer’s mark and the marks given by State Examination Commission members.
A student has failed to defend his/her bachelor thesis if the State Examination Commission has given a mark of lower than 4 (almost satisfactory).

Compulsory reading

1. Metodiskie norādījumiem bakalaura darbu izstrādāšanai un aizstāvēšanai. Mācību palīglīdzeklis Ekonomikas un sabiedrības attīstības fakultātes profesionālās bakalaura studiju programmas Komercdarbība un uzņēmuma vadība studentiem [tiešsaiste]. Pieejams: http://www.esaf.llu.lv/lv/studiju-un-reglamentejosie-dokumenti 2. Alsiņa R., Gertners G. Uzņēmējdarbības plānošanas principi un metodes. 2. pārstr. un papild. izd. Rīga: RTU, 2005. 229 lpp. 3. Caune J., Dzedons A. Stratēģiskā vadīšana. Rīga: Lidojošā zivs, 2009. 384 lpp. 4. Diderihs H. Uzņēmuma ekonomika. Rīga: Zinātne, 2000. 515 lpp. 5. Forands I. Biznesa vadības tehnoloģijas. Rīga: Latvijas Izglītības fonds: 2004. 330 lpp. 6. Hofs K.G. Biznesa ekonomika. Rīga: Jāņa Rozes apgāds, 2011. 603 lpp. 7. Januška M. Firmas ekonomiskā stāvokļa analīzes metodika: praktisks palīglīdzeklis. Rīga: ZKS SIA „Inovācija”, 2002. 39 lpp. 8. Kalve I. Apseglot pārmaiņu vējus. Stratēģiskā un pārmaiņu vadība. Rīga: Biznesa augstskola Turība, 2005. 293 lpp. 9. Krūmiņš N. Rokasgrāmata loģistikas sistēmu vadīšanai. Rīga, 2004. 10. Pettere G., Voronova I. Riski uzņēmējdarbībā un to vadība. Mācību līdzeklis. Rīga: Banku augstskola, 2003. 176 lpp. 11. Praude V. Mārketings: teorija un prakse. 1. grāmata, 3.izd. Rīga: Burtene, 2011. 522 lpp. 12. Praude V. Mārketings: teorija un prakse. 2. grāmata, 3.izd. Rīga: Burtene, 2011. 348 lpp. 13. Projektu vadīšanas rokasgrāmata. Rīga: Dienas Bizness, 2003. 14. Saksonova S. Uzņēmuma darbības plānošanas paņēmieni: mācību līdzeklis. Rīga: SIA Izglītības soļi, 2004. 105 lpp. 15. Vadīšanas pamati. Mācību līdzeklis LLU studentiem un maģistrantiem un lauku uzņēmējiem kvalifikācijas paaugstināšanai. Sast. U.Ivans un S.Ruskule. Malnava: LLU, 2006. 502 lpp. 16. Zvirbule – Bērziņa A. Ražošanas menedžments. Rīga: Biznesa augstskola Turība, 2006. 150 lpp. 17. George E. W., Mair H., Reid D.G. Rural tourism development: localism and cultural change. Bristol, England; Buffalo, NY; Toronto: Channel View Publications, 2009. 276 p. 18. Freijers V. Tūrisma mārketings: uz tirgu orientēta tūrisma mikroekonomikas un makroekonomikas pārvaldība. Rīga: Biznesa augstskola "Turība", 2011. 621 lpp. 19. Tourism: the key concepts. Edited by P. Robinson. London: Rutledge, 2012. 336 p. 20. Кане М.М., Иванов Б.В., Корешков В.Н., Схиртладзе А.Г. Системы, методы и инструменты менеджмента качества: Учебник для вузов. СПб.: Питер, 2009. 560 c.

Further reading

1. Muška A. Uzņēmējdarbības plānošana. Rīga: SIA KIF Biznesa komplekss, 2005. 93 lpp. 2. Rurāne M. Finanšu menedžments. Rīga: RSEBAA, 2005. 383 lpp. 3. Praude V., Beļčikovs J. Loģistika. Rīga: Vaidelote, 2003. 504 lpp. 4. Slavinska I. Uzņēmējdarbības plānošana un kontrole. Rīga: BA „Turība”, 2003. 167 lpp. 5. Uzņēmēja rokasgrāmata. Rīga: Jumava, 2009. 376 lpp. 6. Uzņēmējdarbība lauku ilgtspējīgā attīstībā: māc. līdz. lauku uzņēmēju kvalifikācijas paaugstināšanai, LLU studentiem un maģistrantiem, tehnikumu audzēkņiem. Jelgava: LLU, 2004. 318 lpp. 7. Uzņēmuma vadītāja rokasgrāmata. Strupišs A., Endziņš J., Dzerele S. Rīga: Dienas Bizness, 2003. 8. Vadībzinības rokasgrāmata. Viss par uzņēmējdarbību un vadību. R. Helera redakcijā. Rīga: Zvaigzne ABC, 2006. 256 lpp. 9. Zvirbule-Bērziņa A., Mihejeva L., Auziņa A. Plānošanas un ražošanas procesa organizēšanas pamatprincipi. Rīga: Biznesa augstskola Turība, 2004. 144 lpp.

Periodicals and other sources

1. Dienas Bizness: nedēļas laikraksts: Latvijas Biznesa avīze. Rīga: Diena: Dagens Industri, 1992. ISSN 1407-2041 2. Kapitāls: žurnāls lietišķiem cilvēkiem: krāsains biznesa un ekonomikas žurnāls. Rīga: Lietišķās informācijas dienests, 1998. ISSN 1407-2041 3. Diena. Rīga: Diena, 1990. ISSN 1407-1290 4. Latvijas Vēstnesis. Latvijas Republikas oficiālais izdevums [tiešsaiste]. Pieejams: https://www.vestnesis.lv/

Notes

The final paper for the ESAF professional Bachelor study programme “Entrepreneurship and Business Management”