Kursa kods VadZ4061

Kredītpunkti 8

Kvalifikācijas darbs

Zinātnes nozareEkonomika un uzņēmējdarbība

Zinātnes apakšnozareUzņēmējdarbības vadība

Kopējais stundu skaits kursā320

Kursa apstiprinājuma datums12.10.2011

Atbildīgā struktūrvienībaUzņēmējdarbības un vadībzinātnes institūts

Kursa izstrādātājs

author asoc. prof.

Ināra Jurgena

Dr. oec.

Kursa anotācija

Noslēguma darbam ir jāparāda studenta zināšanu dziļums un plašums izvēlētajā specialitātē, prasme orientēties sava darba tēmas teorētiskajos, tiesiskajos un praktiskajos jautājumos, māka analizēt un novērtēt situāciju un uz analīzes pamata noteikt attīstības prognozes, izstrādāt priekšlikumus un to sasniegšanas veidus, spējas koncentrētā veidā izklāstīt sava darba saturu.

Kursa rezultāti un to vērtēšana

Zināšanas – tiek nostiprinātas praktiski izmantotas un aprobētas visā studiju procesā iegūtās zināšanas, kas orientētas uz uzņēmējdarbības vadības problēmu atrisināšanu, uzņēmuma komercdarbību un struktūrvienību darbu koordinēšanu, personāla darbu plānošanu un organizēšanu, uzņēmuma stratēģijas un taktikas izstrādāšanu un administrēšanu, materiālo resursu racionālo izmantošanu.
Prasmes – prasme demonstrēt, pārzināt, spriest un pamatot sava darba tēmas teorētiskos, tiesiskos un praktiskos jautājumus, māka analizēt un novērtēt situāciju un uz analīzes pamata noteikt attīstības prognozes, izstrādāt priekšlikumus un to sasniegšanas veidus, spējas koncentrētā veidā izklāstīt sava darba saturu.
Kompetence – atbilstošās kompetences par uzņēmuma administrēšanu, iespējamās uzņēmējdarbības problēmas izpētē un risinājuma piedāvājumā, kā arī kompetences par nozares komercdarbības vidi.

Kursa saturs(kalendārs)

1 Pētījuma plāna izveide, teorētisko un empīrisko pētniecības metožu izvēle.
2 Literatūras avotu studijas atbilstoši darba tematikai
3 Literatūras avotu studijas atbilstoši darba tematikai
4 Teorētisko atziņu analīze, sintēze, vērtēšana
5 Pētījumu rezultātu apkopošana
6 Pētījumu rezultātu apkopošana un analīze
7 Pētījumu rezultātu apkopošana un analīze
8 Kvalifikācijas darba noformēšana, iesniegšana recenzentam un sagatavošanās aizstāvēšanai

Prasības kredītpunktu iegūšanai

Kvalifikācijas darba izstrāde un aizstāvēšana atbilstoši metodiskajiem noteikumiem.

Pamatliteratūra

1. Metodiskie noteikumi kvalifikācijas darba izstrādei un aizstāvēšanai pirmā līmeņa profesionālās augstākās izglītības studiju programmās. Jelgava, 2007.
2. Dukulis I. Apgusim jauno POWERPOINT! Microsoft Office PowerPoint 2003. Rīga: Biznesa augstskola Turība, 2006. 141 lpp.

Piezīmes

Kvalifikācijas darbu sagatavo pirmā līmeņa augstākās profesionālās izglītības studiju programmas "Komerczinības" studenti.