Kursa kods VadZ4061

Kredītpunkti 8

Kvalifikācijas darbs

Zinātnes nozareVadībzinātne (nav zn)

Kopējais stundu skaits kursā

Kursa apstiprinājuma datums23.01.2019

Atbildīgā struktūrvienībaUzņēmējdarbības un vadībzinātnes institūts

Kursa izstrādātājs

author asoc. prof.

Ināra Jurgena

Dr. oec.

Kursa anotācija

Kvalifikācijas darba izstrādes gaitā tiek sistematizētas, nostiprinātas un paplašinātas studenta teorētiskās un praktiskās zināšanas komercdarbības jomā. Notiek studenta ekonomiskās domāšanas veidošanas veicināšana, aktuālo komercdarbības problēmu analīzes prasmes nostiprināšana, ekonomiska rakstura pētījumu un aprēķinu veikšana, komercdarbības problēmu risināšana. Darba izstrādes gaitā tiek pielietotas mūsdienu informācijas tehnoloģiju iespējas, izmantotas ekonomiski statistiskās un/ vai ekonomiski matemātiskās un citas metodes, kā arī attīstītas komercdarbības lēmumu pamatošanas iemaņas.

Kursa rezultāti un to vērtēšana

1. Spēj parādīt zināšanas un izpratni par teorētiskajiem un empīriskajiem pētījumiem komercdarbībā un vadībzinātnē - kvalifikācijas darbs, kvalifikācijas darba recenzija, kvalifikācijas darba aizstāvēšana.
2. Zināšanas par uzņēmējdarbību regulējošiem normatīvajiem aktiem - kvalifikācijas darbs, kvalifikācijas darba recenzija, kvalifikācijas darba aizstāvēšana.
3. Spēj definēt pētījuma temata aktualitāti, mērķi un uzdevumus, izvēlēties un lietot piemērotākās pētniecības metodes kvalifikācijas darba izstrādāšanā - kvalifikācijas darbs, kvalifikācijas darba recenzija.
4. Spēj veikt informācijas apstrādi, analīzi un sistematizāciju kvalifikācijas darba izstrādei - kvalifikācijas darbs, kvalifikācijas darba recenzija.
5. Prot izdarīt secinājumus, analizējot informāciju, spēj izstrādāt un formulēt priekšlikumus - kvalifikācijas darbs, kvalifikācijas darba recenzija, kvalifikācijas darba aizstāvēšana.
6. Spēj patstāvīgi strukturēt kvalifikācijas darba izstrādes gaitu - kvalifikācijas darbs.
7. Spēj uzņemties atbildību un iniciatīvu kvalifikācijas darba izstrādes gaitā - kvalifikācijas darbs.
8. Spēj komunicēt ar uzņēmumu (iestāžu, organizāciju) vadītāju (darbiniekiem) datu un informācijas ieguvei, kas nepieciešami kvalifikācijas darba izstrādei - kvalifikācijas darbs.
9. Spēj publiski aizstāvēt darba rezultātus, prezentēt izstrādātos priekšlikumus un pamatot personisko viedokli, kā arī atbildēt uz jautājumiem - kvalifikācijas darba aizstāvēšana.
10. Pārzina, izprot, spēj izvērtēt, izskaidrot un radoši realizēt iegūtās teorētiskās zināšanas un praktiskās iemaņas komercdarbības procesā dažādās tautsaimniecības nozarēs, piedalīties šo procesu izpildē, to organizēšanā - kvalifikācijas darbs, kvalifikācijas darba recenzija, kvalifikācijas darba aizstāvēšana.

11. Spēj patstāvīgi pētīt problēmas, pieņemt ekonomiski pamatotus lēmumus šo problēmu atrisināšanai ar mērķi paaugstināt uzņēmējdarbības un tās vadīšanas efektivitāti - kvalifikācijas darbs, kvalifikācijas darba recenzija, kvalifikācijas darba aizstāvēšana.

Kursa saturs(kalendārs)

1. Kvalifikācijas darba tēmas izvēle un apstiprināšana. Iepazīšanās ar metodiskiem norādījumiem kvalifikācijas darba izstrādāšanai un aizstāvēšanai
2. Datu ieguve un literatūras avotu studijas
3. Datu ieguve un literatūras avotu studijas
4. Datu ieguve un literatūras avotu studijas
5. Iegūtās informācijas un datu apstrāde
6. Iegūtās informācijas un datu apstrāde
7. Kvalifikācijas darba izstrāde
8. Kvalifikācijas darba izstrāde
9. Kvalifikācijas darba priekšaizstāvēšana
10. Kvalifikācijas darba pilnveidošana
11. Kvalifikācijas darba iesniegšana institūtā un recenzēšana

12. Kvalifikācijas darba aizstāvēšana

Prasības kredītpunktu iegūšanai

Kvalifikācijas darba izstrādāšana, sekmīga priekšaizstāvēšana Uzņēmējdarbības un vadībzinātnes institūtā un aizstāvēšana Valsts noslēguma pārbaudījumu komisijas atklātā sēdē.

Studējošo patstāvīgo darbu organizācijas un uzdevumu raksturojums

Students kvalifikācijas darbu (apjoms datorsalikumā 40 - 45 lpp. bez pielikumiem) atbilstoši izvēlētajai darba tēmai izstrādā patstāvīgi, konsultējoties ar kvalifikācijas darba vadītāju. Sekmīgi priekšaizstāvētu un pilnīgi noformētu, ar darba vadītāja parakstu apstiprinātu darbu students iesniedz Uzņēmējdarbības un vadībzinātnes institūtā vismaz 10 darba dienas pirms tā aizstāvēšanas sēdes dienas. Kvalifikācijas darba izstrādāšanu, vadīšanu, iesniegšanu, priekšaizstāvēšanas un aizstāvēšanas kārtību regulē Metodiskie norādījumi kvalifikācijas darbu izstrādāšanai un aizstāvēšanai. Mācību palīglīdzeklis Ekonomikas un sabiedrības attīstības fakultātes pirmā līmeņa profesionālās augstākās izglītības studiju programmas „Komerczinības” studentiem. Jelgava, 2018.

Studiju rezultātu vērtēšanas kritēriji

Kvalifikācijas darbs jāaizstāv Valsts noslēguma pārbaudījumu komisijas atklātā sēdē. Darba aizstāvēšanas vērtēšanas kritēriji: tēmas aktualitāte; mērķa un uzdevumu sasniegšanas novērtējums; pielietoto metožu realizācija; darba struktūra un noformējums; izmantotā literatūra un informācijas avoti; prezentācijas prasmes.
Kvalifikācijas darba vērtēšanas kritēriji recenzentam definēti kvalifikācijas darba recenzijas veidlapā (veidlapa pieejama Metodiskie norādījumi kvalifikācijas darbu izstrādāšanai un aizstāvēšanai. Mācību palīglīdzeklis Ekonomikas un sabiedrības attīstības fakultātes pirmā līmeņa profesionālās augstākās izglītības studiju programmas „Komerczinības” studentiem. Jelgava, 2018.)
Studiju noslēguma darba vērtējumu aprēķina kā vidējo aritmētisko no kvalifikācijas darba recenzenta un Valsts pārbaudījumu komisijas locekļu vērtējumiem.
Students nav sekmīgi aizstāvējis kvalifikācijas darbu, ja tā vērtējums Valsts noslēguma pārbaudījumu komisijā ir zemāks par 4 ballēm (gandrīz viduvēji).

Pamatliteratūra

1. Metodiskie norādījumi kvalifikācijas darbu izstrādāšanai un aizstāvēšanai. Mācību palīglīdzeklis Ekonomikas un sabiedrības attīstības fakultātes pirmā līmeņa profesionālās augstākās izglītības studiju programmas „Komerczinības” studentiem.
2. Alsiņa R., Gertners G. Uzņēmējdarbības plānošanas principi un metodes. 2. pārstr. un papild. izd. Rīga: RTU, 2005. 229 lpp.
3. Caune J., Dzedons A. Stratēģiskā vadīšana. Rīga: Lidojošā zivs, 2009. 384 lpp.
4. Diderihs H. Uzņēmuma ekonomika. Tulk. no vācu val. M. Balaško, K. Didenko, J. Kipsna u.c., galv. zin. red. R.Škapars. Rīga: Zinātne, 2000. 515 lpp.
5. Forands I. Biznesa vadības tehnoloģijas. Rīga: Latvijas Izglītības fonds: 2004. 330 lpp.
6. Hofs K.G., Alsiņa R. Biznesa ekonomika. Rīga: Jāņa Rozes apgāds, 2011. 603 lpp.
7. Januška M. Firmas ekonomiskā stāvokļa analīzes metodika: praktisks palīglīdzeklis. Rīga: ZKS SIA „Inovācija”, 2002. 39 lpp.
8. Kalve I. Apseglot pārmaiņu vējus. Stratēģiskā un pārmaiņu vadība. Rīga: Biznesa augstskola Turība, 2005. 293 lpp.
9. Krogzeme H. Komersantu darbības analīze un kontrole. Rīga: RTU izdevniecība, 2013. 348.lpp.
10. Krūmiņš N. Rokasgrāmata loģistikas sistēmu vadīšanai. Rīga, 2004.
11. Pettere G., Voronova I. Riski uzņēmējdarbībā un to vadība. Mācību līdzeklis. Rīga: Banku augstskola, 2003. 176 lpp.
12. Praude V. Mārketings: teorija un prakse. 1. grāmata. 3. izd. Rīga: Burtene, 2011. 522 lpp.
13. Praude V. Mārketings: teorija un prakse. 2. grāmata, 3.izd. Rīga: Burtene, 2011. 348 lpp.
14. Projektu vadīšanas rokasgrāmata. Rīga: Dienas biznes. Pieejams: https://www.dbhub.lv/projektu-vadisanas-rokasgramata
15. Saksonova S. Uzņēmuma darbības plānošanas paņēmieni: mācību līdzeklis. Rīga: SIA Izglītības soļi, 2004. 105 lpp.
16. Vadīšanas pamati. Mācību līdzeklis LLU studentiem un maģistrantiem un lauku uzņēmējiem kvalifikācijas paaugstināšanai. Sast. U.Ivans un S.Ruskule. Malnava: LLU, 2006. 502 lpp.
17. Zvirbule–Bērziņa A. Ražošanas menedžments. Rīga: Biznesa augstskola Turība, 2006. 150 lpp.

Papildliteratūra

1. Muška A. Uzņēmējdarbības plānošana. Rīga: SIA KIF Biznesa komplekss, 2005. 93 lpp.
2. Rurāne M. Finanšu menedžments. Rīga: RSEBAA, 2005. 383 lpp.
3. Praude V., Beļčikovs J. Loģistika. Rīga: Vaidelote, 2003. 504 lpp.
4. Slavinska I. Uzņēmējdarbības plānošana un kontrole. Rīga: BA „Turība”, 2003. 167 lpp.
5. Uzņēmēja rokasgrāmata. Rīga: Jumava, 2009. 376 lpp.
6. Uzņēmuma vadītāja rokasgrāmata. A. Strupišs, J.Endziņš, S.Dzerele Rīga: Dienas Bizness, 2003.
7. Vadībzinības rokasgrāmata. Viss par uzņēmējdarbību un vadību. Helera R. redakcijā. Rīga: Zvaigzne ABC, 2006. 256 lpp.
8. Zvirbule-Bērziņa A., Mihejeva L., Auziņa A. Plānošanas un ražošanas procesa organizēšanas pamatprincipi. Rīga: Biznesa augstskola Turība, 2004. 144 lpp.

Periodika un citi informācijas avoti

1. Dienas Bizness: nedēļas laikraksts: Latvijas Biznesa avīze. Rīga: Diena: Dagens Industri, 1992. ISSN 1407-2041
2. Kapitāls: žurnāls lietišķiem cilvēkiem: krāsains biznesa un ekonomikas žurnāls. Rīga: Lietišķās informācijas dienests, 1998. ISSN 1407-2041
3. Diena. Rīga: Diena, 1990. ISSN 1407-1290
4. Latvijas Vēstnesis. Latvijas Republikas oficiālais izdevums. Pieejams: http://www.lv.lv

Piezīmes

Studiju noslēguma darbs pirmā līmeņa profesionālās izglītības studiju programmai „Komerczinības”