Kursa kods VadZ4054

Kredītpunkti 2

Riska vadība

Zinātnes nozareVadībzinātne (nav zn)

Kopējais stundu skaits kursā80

Lekciju stundu skaits16

Semināru un praktisko darbu stundu skaits16

Studenta patstāvīgā darba stundu skaits48

Kursa apstiprinājuma datums19.06.2019

Atbildīgā struktūrvienībaUzņēmējdarbības un vadībzinātnes institūts

Kursa izstrādātājs

author lekt.

Madara Dobele

Mg. art.

Priekšzināšanas

Mate2030, Matemātiskā statistika

VadZ1018, Biznesa informācijas menedžments

VadZ4038, Vadīšana

Kursa anotācija

Studiju kurss sniedz zināšanas par riska vadības būtību un principiem, tās nozīmi uzņēmējdarbībā un praktisko pielietojumu. Studiju kursā tiek apgūti riska vadības paņēmieni un risku novērtēšanas metodes, lai uzņēmumā, veidojot risku vadības sistēmu, novērstu vai ierobežotu risku negatīvo seku ietekmi.

Kursa rezultāti un to vērtēšana

Zināšanas:
1. Zināšanas par riska cēloņiem un riska faktoriem, risku pamatklasifikāciju un klasifikācijas principiem – praktiskais darbs.
2. Zināšanas par riska novērtēšanas metodēm, procesu un tā posmiem, izprot risku novērtēšanas skalu nozīmi un pielietojumu – darbs grupās.
3. Zināšanas par riska vadības procesu, terminoloģiju, stratēģijām un metodēm, izpratne par uzņēmuma gatavību vadīt riskus novērtēšanu, riska kultūru un riska toleranci – kontroldarbs.
Prasmes:
1. Prot analizēt riskus pēc to klasifikācijas, identificēt risku veidu un raksturot tā ietekmi uz uzņēmuma darbību – praktiskais darbs.
2. Prot izmantot risku novērtēšanas kvalitatīvās metodes, spēj patstāvīgi veikt risku novērtēšanu, izmantojot riska novērtēšanas skalas, un veidot risku profilu, spēj ranžēt riskus, izmantojot risku karti, MARCi diagrammu un risku mijiedarbības karti, prot argumentēti izvēlēties riska profilam atbilstošu riska vadības metodi – patstāvīgais darbs.
3. Spēj patstāvīgi izstrādāt lēmumu koku un argumentēti analizēt rezultātus – darbs grupās.
4. Prot izstrādāt un analizēt uzņēmuma riska pārvaldības shēmu, spēj izveidot riska vadības programmu uzņēmumam – praktiskais darbs.
5. Izprot riska komunikācijas nozīmi un lomu, prot identificēt riska komunikācijas veidus un analizēt tās procesu – praktiskais darbs.
6. Prot analizēt un salīdzināt risku novērtēšanas metodes, skalu pielietojumu, prot novērtēt uzņēmuma risku profilu un noteikt risku funkcijas uzņēmumā, izprot lēmumu koka veidošanas principus – kontroldarbs.
7. Spēj atbildīgi un patstāvīgi plānot uzdoto uzdevumu izpildi - patstāvīgais darbs, praktiskie darbi.
8. Spēj iesaistīties grupu darbos un brīvi komunicēt par uzdevumu izpildi un rezultātiem – praktiskie darbi, darbi grupās.
9. Spēj prezentēt veiktā pētījuma (uzņēmuma risku novērtēšana) rezultātus – patstāvīgais darbs.
Kompetences:
1. Spēj patstāvīgi izmantot risku novērtēšanas metodes un argumentēti interpretēt analīzes rezultātus – patstāvīgais darbs, praktiskie darbi.

2. Spēj identificēt un klasificēt riskus, novērtēt to cēloņus, faktorus un funkcijas, spēj rast risinājumus riska vadības pilnveidei un attīstībai – praktiskie darbi, kontroldarbi.

Kursa saturs(kalendārs)

1. Riska būtība, riska cēlonis un faktors, riska vadības nozīmīguma izvērtēšana un ieviešana uzņēmumā: standarti un vadlīnijas (lekcija – 2 stundas, praktiskais darbs – 2 stundas).
2. Riska klasifikācijas metodes, riska veida analīze, specifikācija (lekcija – 2 stundas, praktiskais darbs – 2 stundas).
3. Riska vadības process un organizēšana, riska vadības sistēmas uzņēmumā, riska vadības objekts un subjekts (lekcija – 2 stundas).
4. Riska identificēšana, riska rezultāti, funkcijas un ietekme, riska kultūra un tolerance (lekcija – 2 stundas, praktiskais darbs – 1 stunda).
5. Kontroldarbs - riska vadības process, terminoloģija, stratēģijas, riska kultūra un riska tolerance (praktiskais darbs – 1 stunda).
6. Riska izvērtēšanas process, riska analīzes paņēmieni un metodes (lekcija – 1 stunda).
7. Risku ranžēšana un profils, riska kartes (lekcija – 2 stundas, praktiskais darbs – 3 stundas).
8. Risku minimizācijas metodes, riska elements lēmuma pieņemšanā (lekcija – 2 stundas, praktiskais darbs – 2 stundas).
9. Riska vadības programma (lekcija – 2 stundas, praktiskais darbs – 1 stunda).
10. Kontroldarbs - risku novērtēšanas metodes, skalu pielietojums, uzņēmuma risku profils un risku funkcijas uzņēmumā (praktiskais darbs – 1 stunda).
11. Riska komunikācija (lekcija – 1 stunda, praktiskais darbs – 1 stunda).

12. Risku novērtējums uzņēmumā – pastāvīgā darba prezentēšana (praktiskais darbs – 2 stundas).

Prasības kredītpunktu iegūšanai

Ieskaite ar atzīmi. Vērtējums veidojas no:
- 30 punkti par kontroldarbiem – 2 kontroldarbi par studiju kursa tēmām,
- 40 punkti par praktiskajiem darbiem – 3 praktiskie darbi par tēmām: risku, riska cēloņu un funkciju identifikācija, klasificēšana, riska vadības programmas izstrāde; risku veidu analīze; riska komunikācijas analīze;
- 30 punkti par patstāvīgi izstrādātu un prezentētu darbu – uzņēmuma risku identifikācija, novērtēšana, analīze, riska vadības programmas analīze.
10 punkti atbilst vienai ballei 10 ballu studiju rezultātu novērtēšanas skalā.

Praktiskie, patstāvīgie darbi un kontroldarbi iesniedzami tikai tiem paredzētajā laikā.

Studējošo patstāvīgo darbu organizācijas un uzdevumu raksturojums

Studiju kursa materiālu un literatūras studijas.
Praktisko un patstāvīgo darbu sagatavošana un prezentēšana.

Gatavošanās kontroldarbiem.

Studiju rezultātu vērtēšanas kritēriji

Studiju kursa vērtējums ir ieskaite ar atzīmi, ko veido akumulējošs vērtējums no studiju kursa novērtējumiem.

Pamatliteratūra

1. Riska vadības rokasgrāmata. J.Šuškeviča, R.Šembelis, D.Golko u.c. Rīga: Dienas Bizness, 2005. 244 lpp.
2. Wolke T. Risk Management. München: De Gruyter Oldenbourg, 2017. 360 p.
3. Jaunzems A. Riska analīze un vadīšana. Ventspils: Ventspils Augstskola, 2009. 362 lpp.
4. Aven T. Risk Analysis. Second Edition. West Sussex: John Wiley & Sons, 2015. 197 p.
5. Hopkin P. Fundamentals of Risk Management. 5th Edition. New York: Kogan Page, 2018. 453 p.
6. Lehtonens J., Siliņa R., Ābelniece B. Riska un krīzes komunikācija. Rīga: Biznesa augstskola Turība, 2011. 198 lpp.
7. Hillson D. The Risk Management Handbook: A Practical Guide to Managing the Multiple Dimensions of Risk. London: Kogan Page, 2016. 316 p.

Papildliteratūra

1. Pettere G, Voronova I. Riski uzņēmējdarbībā un to vadība: mācību līdzeklis. Rīga: Banku augstskola, 2003. 176 lpp.
2. Ārējā riska vadība (HBR). E.Frīmens u.c. Rīga: Lietišķās informācijas dienests, 2010. 192 lpp.
3. Vose D. Risk Analysis. A Quantitative Guide. John Wiley & Sons Publishers, 2000. 342 g.
4. Walker R. Winning With Risk Management. Singapore: World Scientific, 2013. 234 p.
5. Pinto C.A. Operational Riska Management. New York: Momentum Press, 2015. 128 p.
6. Riski lauksaimniecībā un privātajā mežsaimniecībā: monogrāfija. Jelgava: LLU, 2005. 657 lpp.
7. Lauksaimniecības un pārtikas risku vadīšana: monogrāfija. Jelgava: LLU, 2007. 544 lpp.

Periodika un citi informācijas avoti

1. Forbes. Rīga: SK Media. ISSN 1691–6018
2. iBizness. Rīga: Izdevniecība iŽurnāli. ISSN 2256-0882

Piezīmes

Nozares profesionālās specializācijas studiju kurss ESAF profesionālā bakalaura studiju programmai „Komercdarbība un uzņēmuma vadība”.