Kursa kods VadZ4053

Kredītpunkti 1

Vadīšana

Zinātnes nozareVadībzinātne (nav zn)

Kopējais stundu skaits kursā40

Studenta patstāvīgā darba stundu skaits40

Kursa apstiprinājuma datums19.11.2019

Atbildīgā struktūrvienībaUzņēmējdarbības un vadībzinātnes institūts

Kursa izstrādātājs

author asoc. prof.

Uldis Ivans

Mg. oec.

Kursa anotācija

Kursa darba mērķis - padziļināt iegūtās teorētiskās zināšanas, izpētot vadīšanas problēmas konkrētā nozarē vai uzņēmumā.

Kursa rezultāti un to vērtēšana

• Zināšanas un kritiska izpratne par teorētiskajiem un empīriskajiem pētījumiem vadībzinībās;
• prasmes izvēlēties un pielietot vadīšanas procesa analizēšanai un īstenošanai nepieciešamo metodiku;
• kompetence sadarbībā ar zinātniskā darba vadītāju, akadēmisko personālu veikt empīriskus pētījumus par organizācijas vadīšanas procesu. Spēja un vēlme iesaistīties vadīšanas procesa realizēšanā valsts pārvaldes, privātajā, uzņēmējdarbības un sabiedriskajā sektorā.

Kursa saturs(kalendārs)

1 Iepazīšanās ar kursa darba izstrādāšanas metodiku
2 Izvēlēties konkrēto uzņēmumu un vadīšanas problēmu, to pamatot
3 Nepieciešamās ekonomiskās informācijas savākšana un apkopošana
4 Datu vākšana un apkopošana
5 Uzņēmuma raksturojums: izveidošanās, atrašanās vieta
6 Vadīšanas funkciju analīze uzņēmumā
7 Ražošanas resursu nodrošinājuma, darbaspēka raksturojums
8 Personāla vadīšana uzņēmumā
9 Plānošana
10 Organizēšana
11 Koordinēšana
12 Darbinieku motivācija
13 Kontrole
14 Vadītāja darba stils un autoritāte
15 Kursa darba iesniegšana aizstāvēšanai
16 Izstrādāto kursa darbu aizstāvēšana

Prasības kredītpunktu iegūšanai

Students kursa darbu izstrādā pastāvīgi, izmantojot konkrēto organizāciju un mācību metodiskos norādījumus. Kursa darbu iesniedz norādītajā termiņā un aizstāv, iegūstot pozitīvu vērtējumu.

Pamatliteratūra

1. Vadīšanas pamati. Mācību līdzeklis LLU studentiem un maģistrantiem un lauku uzņēmēju kvalifikācijas vadīšanas pamati. Sast. U.Ivans un S.Ruskule. Malnava: LLU, 2006. 502 lpp.
2. Praude V. Menedžments. Trešais, pārstrādātais un papildinātais izdevums. Rīga : Burtene, 2012. 2 sēj.
3. Ukolovs V., Mass A., Bistrjakovs I. Vadības teorija. Rīga: Jumava, 2006. 246 lpp.
4. Ešenvalde I. Personāla vadības mūsdienu metodes. Rīga: Merkūrijs LAT, 2008. 349 lpp.

Papildliteratūra

1. Kalve I. Apseglot pārmaiņu vējus. Rīga: Biznesa augstskola Turība, 2005. 295 lpp.
2. Dubkēvičs L. Līderība vadīšanā. Rīga: RaKa, 2011. 120 lpp.
3. Vorončuka I. Personāla vadība: teorija un prakse. Rīga: Latvijas Universitāte, 2009. 399 lpp.

Periodika un citi informācijas avoti

1. Latvijas Ekonomists. Rīga: Mamuts, 2005-. ISSN – 1025-8922.
2. Bilance: grāmatvedība, likumdošana, finanses: žurnāls par grāmatvedību, likumdošanu un finansēm. Rīga: Lietišķas informācijas dienests, 2005-. ISSN 1407-5709
3. Dienas Bizness: nedēļas laikraksts: Latvijas biznesa avīze. Rīga : Diena: Dagens Industri; 1992. - ISSN 1407-2041

Piezīmes

Nozares profesionālās specializācijas kurss (B3) EF profesionālās augstākās izglītības bakalaura studiju programmas „Komercdarbība un uzņēmuma vadība” studentiem.