Kursa kods VadZ4052

Kredītpunkti 3

Inovatīvā uzņēmējdarbība

Zinātnes nozareEkonomika un uzņēmējdarbība

Zinātnes apakšnozareUzņēmējdarbības vadība

Kopējais stundu skaits kursā120

Lekciju stundu skaits16

Semināru un praktisko darbu stundu skaits32

Kursa apstiprinājuma datums08.11.2011

Atbildīgā struktūrvienībaUzņēmējdarbības un vadībzinātnes institūts

Kursa izstrādātājs

author asoc. prof.

Anita Auziņa

Dr. oec.

Kursa anotācija

Pēc studiju kursa apguves studenti iegūst izpratni par inovatīvās uzņēmējdarbības būtību, saturu un procesiem. Iegūst zināšanas par tās lomu ekonomikas attīstībā. Studenti apgūst teorētiskās zināšanas un praktiskās iemaņas inovatīvās uzņēmējdarbības organizācijā, vadīšanā, finansēšanā, inovatīvās darbības novērtēšanā un inovāciju stratēģijas veidošanā.

Kursa rezultāti un to vērtēšana

Zināšanas - par inovatīvās uzņēmējdarbības būtību, saturu un procesiem. Veidota izpratne par inovatīvas uzņēmējdarbības lomu valsts ekonomikas attīstībā, sniegtajām iespējām globalizācijas un pieaugošās konkurences apstākļos.
Prasmes – spēj integrēt idejas un pieņemt lēmumus inovatīvās uzņēmējdarbības organizācijā, vadīšanā, finansēšanā, inovatīvās darbības novērtēšanā un inovāciju stratēģijas veidošanā.
Kompetence – spēja izmantot teorētiskās zināšanas un prasmes inovatīvas uzņēmējdarbības procesos, kuri, globalizācijas un konkurences vidē, nepieciešami efektīvas uzņēmējdarbības un valsts tautsaimniecības attīstībai.

Kursa saturs(kalendārs)

1 Inovāciju būtība, īpašības un teorija.
2 Inovatīvās darbības saturs un tā veidošana.
3 Inovatīvā darbība un tās loma ekonomikas attīstībā.
4 Inovatīvās uzņēmējdarbības infrastruktūra.
5 Uzņēmējdarbība kā inovācijas komercializācijas process.
6 Inovatīvās darbības organizācija uzņēmumā.
7 Inovatīva uzņēmuma vadīšana (menedžments).
8 Inovatīvās uzņēmējdarbības finansiālais nodrošinājums.
9 Inovatīvās uzņēmējdarbības finansiālā nodrošinājuma problēmas un risinājumi.
10 Inovatīvu darbību reglamentējošā un stimulējošā likumdošana.
11 Inovāciju stratēģijas, tās nozīme uzņēmumā.
12 Inovāciju stratēģijas veidošana uzņēmumā.
13 Inovāciju un nemateriālo vērtību aizsardzība uzņēmumā.
14 Inovatīvās darbības novērtēšana uzņēmumā.
15 Inovatīvās darbības novērtēšana uzņēmumā.
16 Inovatīvie projekti Latvijā, Eiropas Savienībā un pasaulē.

Prasības kredītpunktu iegūšanai

Studiju kursa noslēgumā rakstisks (testa veida) eksāmens. Eksāmena kārtošanas tiek atļauta studentiem, kuri studiju kursa apguves laikā, strādājot grupā, izpilda patstāvīgos darbus (vismaz 75%), sagatavo un prezentē mājas darbu, semestra laikā sekmīgi uzrakstījuši 3 kontroldarbus.

Pamatliteratūra

1. Inovatīvās darbības pamatelementi: rokasgrāmata maziem un vidējiem uzņēmumiem, otrais papildinātais izdevums. Rīga: LR Ekonomikas ministrija, 2005. 248 lpp.
2. Ābeltiņa, A. Inovācija – XXI gadsimta fenomens. – Rīga: BAT, 2008. 151 lpp.
3. Boļšakovs, S. Inovatīvā darbība Latvijā. – Rīga: Jumava, 2008. 323 lpp.
4. Dimza, V. Inovācijas pasaulē, Eiropā, Latvijā. – Rīga: LZA EI, 2003. 205 lpp.

Papildliteratūra

1. Inovatīva domāšana / „Harvard Business Review” grāmatu sērija, autoru kolektīvs. Rīga: Lietišķās informācijas dienests, 2007. 203 lpp.
2. Zinātne, pētniecība un inovācija Latvijas izaugsmei. / Autoru kolektīvs, zinātniski pētnieciskie raksti 3 (14) Rīga: Zinātne, 2007. 250 lpp.
3. No idejas līdz panākumiem. Alternatīvie finansējuma avoti. Rīga: Izdevniecība Lietišķās informācijas dienests, 2009. 192 lpp.

Periodika un citi informācijas avoti

1. Dienas bizness : nedēļas laikraksts: Latvijas biznesa avīze. Rīga: Diena: Dagens Industri, 2005-. ISSN 1407-2041
2. Forbes. Rīga: SK Media. ISSN 1691-6018.
3. Kapitāls: žurnāls lietišķiem cilvēkiem : krāsains biznesa un ekonomikas žurnāls. Rīga : Lietišķās informācijas dienests, 1998-. ISSN 1407-2505.

Piezīmes

Ierobežotās izvēles kurss (B daļa), LLU EF akadēmiskās izglītības bakalaura studiju programmas „Ekonomika” apakšprogrammas „Uzņēmējdarbība un vadīšana” studentiem.