Kursa kods VadZ4051

Kredītpunkti 4

Uzņēmējdarbības analīze

Zinātnes nozareEkonomika un uzņēmējdarbība

Zinātnes apakšnozareUzņēmējdarbības vadība

Kopējais stundu skaits kursā160

Studenta patstāvīgā darba stundu skaits160

Kursa apstiprinājuma datums08.11.2011

Atbildīgā struktūrvienībaUzņēmējdarbības un vadībzinātnes institūts

Kursa izstrādātājs

author doc.

Ilze Upīte

Dr. oec.

Kursa anotācija

Studiju projekta izstrādē studiju kursos iegūtās teorētiskās zināšanas tiek pielietotas, lai kompleksi novērtētu konkrēta uzņēmuma darbības rezultātus. Studējošie nostiprina prasmes pielietot uzņēmējdarbību raksturojošo rādītāju analīzes metodes, interpretēt rezultātus. Izstrādājot ražošanas plānu, tiek nostiprinātas zināšanas par plānošanas nozīmi uzņēmējdarbībā un sakarībām finanšu aprēķinos.

Kursa rezultāti un to vērtēšana

• Zināšanas – studējošie nostiprina teorētiskās zināšanas par uzņēmējdarbības procesa daudzveidīgo aspektu atspoguļošanu un tā rezultātu izvērtēšanu konkrētā uzņēmumā;
• Prasmes – studējošie, pamatojoties uz apgūtajām teorētiskajām zināšanām, spēj vispusīgi raksturot konkrēta uzņēmuma darbības procesu, iegūt informāciju no uzņēmuma finanšu aprēķiniem, patstāvīgi pielietot saimnieciskās darbības rādītāju analīzes metodes un interpretēt iegūtos rezultātus; balstoties uz tiem, prot izstrādāt ražošanas plānu un dot tā ekonomisko novērtējumu;
• Kompetence – studējošie, izmantojot apgūtās teorētiskās likumsakarības, spēj patstāvīgi iegūt, atlasīt un analizēt nepieciešamo informāciju un kompleksi novērtēt uzņēmuma darbības efektivitāti un sastādīt uzņēmuma darbības plānu; iegūtās zināšanas un prasmes ļauj novērtēt analīzes un plānošanas nozīmi uzņēmējdarbības attīstībā, izvirzīto mērķu sasniegšanā un ekonomiski pamatotu lēmumu pieņemšanā.

Kursa saturs(kalendārs)

1 Studiju projekta tēmas izvēle un iepazīšanās ar studiju projekta izstrādāšanas metodiku.
2 Studiju projekta izstrādei nepieciešamās teorētiskās literatūras apkopošana un sistematizēšana.
3 Ekonomiskās informācijas iegūšana par analizējamo uzņēmumu, informācijas apkopošana, sistematizēšana.
4 Uzņēmējdarbības procesa raksturojums un resursu analīze uzņēmumā.
5 Produkcijas vai pakalpojumu noieta izpēte, tirgus un konkurentu raksturojums.
6 Ražošanas apjoma, realizācijas ieņēmumu un to izmaiņas ietekmējošo faktoru analīze.
7 Izmaksu, pašizmaksas un peļņas analīze uzņēmumā.
8 Uzņēmuma līdzekļu un to avotu analīze.
9 Uzņēmuma darbaspēka izmantošanas analīze.
10 Plānoto ražošanas apjomu noteikšana, mainīgo izmaksu aprēķini.
11 Bruto seguma aprēķinu izstrādāšana uzņēmuma produkcijas veidiem.
12 Peļņas vai zaudējumu aprēķina sastādīšana. Uzņēmumā maksājamo nodokļu raksturošana.
13 Naudas plūsmas izstrādāšana, tās analīze.
14 Kredīta nepieciešamības noteikšana, tā atmaksāšanas grafika sastādīšana. Uzņēmuma bilances sastādīšana.
15 Izstrādātā ražošanas plāna analīze un uzņēmuma attīstības perspektīvu noteikšana.
16 Studiju projekta secinājumu un priekšlikumu izstrāde. Prezentācijas gatavošana studiju projekta aizstāvēšanai.

Prasības kredītpunktu iegūšanai

Studiju projekts iesniedzams studiju projekta vadītājam pēc „Uzņēmējdarbības un vadības” katedras noteikta grafika. Studiju projektu aizstāvēšana notiek „Uzņēmējdarbības un vadības” katedrā un vērtēšanu veic ar katedras vadītāja rīkojumu apstiprināta komisija. Studiju projekta aizstāvēšanai students sagatavo līdz 10 minūšu ilgu prezentāciju.
Studiju projektu vērtē 10 ballu sistēmā. Zemākā sekmīgā atzīme ir 4 (gandrīz viduvēji).

Pamatliteratūra

1. Dobele A., Mihejeva L., Špoģis K. u.c. Saimniekošanas mācība. Mācību līdzeklis. Ozolnieki: LLKC, 1999. 344 lpp.
2. Kotlers F. Mārketinga pamati. Rīga: Jumava, 2006. 648 lpp.
3. Rurāne M. Uzņēmuma finanses. Rīga: Jumava, 2007. 266 lpp.
4. Гинзбург А.И. Экономический анализ. Санкт-Петербург: Питер Пресс, 2008. 528 с.

Papildliteratūra

1. Abizāre V. Ievads uzņēmējdarbībā. Rīga: Raka, 2004. 140 lpp.
2. Muška A. Uzņēmējdarbības plānošana: studiju materiāls. Rīga: KIF Biznesa Komplekss, 2005. 96 lpp.
3. Dobele A., Upīte I. Saimniekošanas mācība. Metodiskie norādījumi un darba burtnīca Ekonomikas fakultātes studentiem. Jelgava: LLU, 2007. 60 lpp.

Periodika un citi informācijas avoti

1. Bilance: žurnāls par grāmatvedību, likumdošanu un finansēm. Rīga: Lietišķās informācijas dienests, 2005. - ISSN 1407-5709.
2. Kapitāls: biznesa ideju žurnāls. Rīga: SIA "Izdevniecība IKK", 1998. - ISSN 1407-2505.
3. Dienas Bizness. Rīga: SIA "Dienas Mediji", 2000. - ISSN 1407-2041.

Piezīmes

Ierobežotās izvēles kurss EF bakalauriem akadēmiskajā studiju programmā „Ekonomika” pilna un nepilna laika studijās.