Kursa kods VadZ4050

Kredītpunkti 4

Uzņēmējdarbības vadīšana

Zinātnes nozareEkonomika un uzņēmējdarbība

Zinātnes apakšnozareUzņēmējdarbības vadība

Kopējais stundu skaits kursā160

Kursa apstiprinājuma datums08.11.2011

Atbildīgā struktūrvienībaUzņēmējdarbības un vadībzinātnes institūts

Kursa izstrādātājs

author asoc. prof.

Anita Auziņa

Dr. oec.

Kursa anotācija

Ar studiju projekta izstrādi students nostiprina iegūtās teorētiskās zināšanas, apgūst prasmes un iemaņas apkopot un analizēt teorētiskos un tiesiskos aspektus. Iemācās raksturot, atklāt un novērtēt pētāmā priekšmeta darbību, tā iespējamās disproporcijas. Iemācās pastāvīgi izstrādāt un pieņemt lēmumus, kas veicinātu uzņēmējdarbības rezultātu uzlabošanos.

Kursa rezultāti un to vērtēšana

Zināšanas - integrēt studiju kursos iegūtās teorētiskās zināšanas, veicot uzņēmuma (organizācijas, iestādes) uzņēmējdarbības vadīšanas analīzi un attīstības stratēģijas noteikšanu, akcentējot uzņēmējdarbības likumdošanas, kvalitātes un riska vadības, projektu un personāla vadīšanas, un stratēģiskās vadīšanas aspektus.
Prasmes – prot raksturot, atklāt un novērtēt pētāmā priekšmeta darbību, tā iespējamās disproporcijas. Var pastāvīgi analizēt uzņēmējdarbības un vadīšanas procesus. Spēj izstrādāt un pieņemt lēmumus, kas veicinātu uzņēmējdarbības un vadīšanas rezultātu uzlabošanos.
Kompetence – tiek nostiprinātas iegūtās teorētiskās zināšanas un apgūtās prasmes uzņēmējdarbības vadīšanā, lai iegūtu iemaņas pastāvīgi analizēt notiekošos procesus un pieņemt lēmumus uzņēmuma (organizācijas, iestādes) efektīvas darbības vadīšanā.

Kursa saturs(kalendārs)

1 Studiju projekta tēmas izvēle, struktūras un uzdevumu saskaņošana ar mācībspēku.
2 Teorētiskās literatūras studēšana.
3 Projekta teorētiskās diskusijas izstrāde.
4 Nepieciešamo datu un informācijas iegūšana par analizējamo organizāciju, iestādi vai uzņēmumu.
5 Savākto materiālu sistematizācija atbilstoši izvēlētās tēmas pamatjautājumiem.
6 Savākto materiālu izpēte.
7 Iegūto datu un informācijas analīze.
8 Projekta analītiskās daļas izstrāde.
9 Projekta analītiskās daļas izstrāde.
10 Aktuālāko problēmu, to cēloņu noteikšana.
11 Stratēģiskās attīstības izstrādāšana.
12 Secinājumu un priekšlikumu izstrāde.
13 Projekta noformēšana atbilstoši metodiskajiem norādījumiem.
14 Studiju projekta iesniegšana.
15 Studiju projekta prezentācijas sagatavošana.
16 Studiju projekta aizstāvēšana.

Prasības kredītpunktu iegūšanai

Students studiju projektu izstrādā patstāvīgi, saskaņā ar izvēlēto tēmu, vadoties pēc galvenajām studiju projekta sastāvdaļām. Studiju projekta aizstāvēšana notiek pie „Uzņēmējdarbības un vadības” katedrā apstiprinātas komisijas. Aizstāvēšanai students sagatavo prezentāciju un aizstāv studiju projekta izstrādes gaitā veiktos uzdevumus, atklātās problēmas, akcentējot svarīgākās atziņas un piedāvātos risinājumus.
Studiju projektu vērtē 10 ballu sistēmā. Zemākā sekmīgā atzīme ir 4 (gandrīz viduvēji).

Pamatliteratūra

1. Ruskule S. u.c. Vadīšana. Jelgava: LLU, 2005. 456 lpp.
2. Vadībzinības rokasgrāmata. Viss par uzņēmējdarbību un vadību / Helera R. redakcijā. Rīga: Zvaigzne ABC, 2004. 256 lpp.
3. Uzulāns J. Projektu vadīšana mūsdienu apstākļos. Microsoft Office Project. Rīga: Drukātava, 2007. 102 lpp.
4. Pettere, G., Voronova, I. Riski uzņēmējdarbībā un to vadība. Mācību līdzeklis, Rīga: Rasa ABC, 2004. 175 lpp.

Papildliteratūra

1. Vīksna A. Savs bizness. Rīga: Izdevniecība Lietišķās informācijas dienests, 2009. 232 lpp.
2. Muška A. Uzņēmējdarbības pamatkurss / SIA KIF „Biznesa komplekss”, Rīga, 2005. 120 lpp.
3. Forands I. Projekta menedžments. - Rīga: Latvijas Izglītības fonds, 2006. 258 lpp.

Periodika un citi informācijas avoti

1. Dienas bizness un tā pielikumi – Saldo, Lietišķā Diena, Top 500 u.c. : nedēļas laikraksts: Latvijas biznesa avīze. Rīga: Diena: Dagens Industri, 2005-. ISSN 1407-2041
2. Forbes. Rīga: SK Media. ISSN 1691-6018.
3. Kapitāls: žurnāls lietišķiem cilvēkiem : krāsains biznesa un ekonomikas žurnāls. Rīga : Lietišķās informācijas dienests, 1998-. ISSN 1407-2505.

Piezīmes

Ierobežotās izvēles kurss (B daļa), LLU EF akadēmiskās izglītības bakalaura studiju programmas „Ekonomika” apakšprogrammas „Uzņēmējdarbība un vadīšana” studentiem.