Kursa kods VadZ4049

Kredītpunkti 2

Uzņēmējdarbības likumdošana

Zinātnes nozareEkonomika un uzņēmējdarbība

Zinātnes apakšnozareUzņēmējdarbības vadība

Kopējais stundu skaits kursā80

Lekciju stundu skaits16

Semināru un praktisko darbu stundu skaits16

Kursa apstiprinājuma datums25.10.2012

Atbildīgā struktūrvienībaUzņēmējdarbības un vadībzinātnes institūts

Kursa izstrādātājs

author doc.

Ligita Bite

Dr. oec.

Kursa anotācija

Teorētiskās zināšanas studenti iegūst lekcijās un patstāvīgi studējot literatūru. Praktisko nodarbību mērķis ir attīstīt studentiem uzņēmēja domāšanu un prasmes. Praktisko nodarbību laikā studenti iepazīstas ar tiesiski normatīvajiem aktiem, kas reglamentē uzņēmuma darbību dažādās nozarēs. Pēc studiju priekšmeta apgūšanas studenti iegūst izpratni par likumdošanas procesu un saturu, uzņēmumu juridiskās reģistrācijas noteikumus, kā arī apgūst prasmi interpretēt.

Kursa rezultāti un to vērtēšana

Pēc kursa studijām studentam būs:
• zināšanas - par likumdošanas aktu izstrādāšanas un apstiprināšanas kārtību un spēka esamību, likumdošanas aktu hierarhiju, uzņēmējdarbību regulējošajiem tiesiski normatīvajiem aktiem;
• prasmes – pielietot uzņēmējdarbību regulējošo tiesiski normatīvo aktu normas, izvērtēt tiesiski normatīvo aktu prasības, pielietot dažādās situācijās;
• kompetence - spēj izskaidrot dažādus juridiskos terminus, spēj analizēt tiesiski normatīvo aktus, pārzina likumdošanas aktu hierarhiju, spēj raksturot nozīmīgākās tiesiski normatīvo aktu prasības uzņēmējdarbības reglamentēšanai.

Kursa saturs(kalendārs)

1 Uzņēmējdarbības regulēšanas valstiskā būtība.
2 Saimnieciskās darbības normatīvā bāze
3 Uzņēmumu reģistrēšanu, dibināšanu, reorganizāciju, darbības izbeigšanu reglamentējošie tiesiskie akti
4 Komercdarbību atbalstošā normatīvā bāze
5 Konkurenci regulējošā normatīvā bāze
6 Tirdzniecību reglamentējošie normatīvie akti
7 Reklāmu reglamentējošie tiesiski normatīvie akti
8 Darba attiecību reglamentējošie tiesiski normatīvie akti:
9 Darba aizsardzību reglamentējošie tiesiski normatīvie akti
10 Sociālo drošību reglamentējošā tiesiski normatīvie akti
11 Sertifikācijas procesu reglamentējošie tiesiski normatīvie akti
12 Uzņēmumu maksātnespēju procesu regulējošā normatīvā bāze.
13 Patērētāju tiesību reglamentējošie tiesiski normatīvie akti
14 Publisko iepirkumu regulējošie tiesiski normatīvie akti
15 Publiskās un privātās partnerības reglamentējošā tiesiski normatīvā bāze
16 Uzņēmēju atbildību noteicošie tiesiski normatīvie akti

Prasības kredītpunktu iegūšanai

Izstrādāts un aizstāvēts patstāvīgais darbs. Patstāvīgajā darbā ir jāizmanto tiesiski normatīvie akti, kas regulē konkrēto uzņēmumu, kas darbojas kādā noteiktā tautsaimniecības nozarē.Eksāmena vērtējums ir atkarīgs no:
- uzrakstīti 4 kontroldarbi, kur iegūts vērtējums 7 balles (40 punkti)
- izstrādāts un aizstāvēts patstāvīgais mājas darba, (10 punkti)
- lekciju un seminārnodarbību apmeklējums (5 punkti)
- eksāmens (45 punkti)
10 punkti veido eksāmena atzīmes 1 balli.

Pamatliteratūra

1. Balodis K. Ievads civiltiesībās. Rīga: Zvaigzne ABC, 2007. 383 lpp.
2. Strupišs A. Komerclikuma komentāri. A daļa. Rīga: A. Strupiša juridiskais birojs, 2003. 303 lpp.
3. Komerclikums. LR likums. Latvijas Vēstnesis, Nr.158/160. Pieejams: http://www.likumi.lv/doc.php?id=5490
4. Lukašina O., Galkina V. Uzņēmējdarbības tiesības. Rīga: BKI, 2005. 101 lpp.

Papildliteratūra

1. Streļčenoks J. Valsts amatpersonām noteiktie ierobežojumi un aizliegumi shēmās. Rīga: Latvijas Vēstnesis, 2011. 208 lpp.
2. Vizule V. Komercdarījumi pa jaunam. Rīga: Lietišķās informācijas dienests, 2009. 99 lpp.
3. Meikališa Ā., Strada – Rozenberga A. Kriminālprocess. Raksti, 2005-2010. Rīga: Latvijas Vēstnesis, 2010. 832 lpp.

Periodika un citi informācijas avoti

1. Latvijas Vēstnesis: Latvijas Republikas oficiālais laikraksts. Rīga: Valsts uzņēmums "Latvijas Vēstnesis". ISSN 1407-0391.
2. Kapitāls: žurnāls lietišķiem cilvēkiem : krāsains biznesa un ekonomikas žurnāls. Rīga : Lietišķās informācijas dienests. ISSN 1407-2505.

Piezīmes

Ierobežotās izvēles kurss (B daļa) EF akadēmiskās izglītības bakalaura studiju programmas „Ekonomika” pilna un nepilna laika studijās.