Kursa kods VadZ4046

Kredītpunkti 1

Publiskā administrācija

Zinātnes nozarePolitikas zinātne

Zinātnes apakšnozareSabiedrības vadība

Kopējais stundu skaits kursā40

Kursa apstiprinājuma datums06.03.2013

Atbildīgā struktūrvienībaSociālo un humanitāro zinātņu institūts

Kursa izstrādātāji

author viesdoc.

Voldemārs Bariss

Dr. phil.

author vieslekt.

Sandra Nāckalne

Mg. paed.

Kursa anotācija

Kursa darbs sniedz zināšanas par publiskās administrācijas teoriju un mūsdienu prakses konkrētu problēmu, kā arī attīsta patstāvīga pētnieciskā darba iemaņas. Studentam ir jāveic kādas nozīmīgas Latvijas sabiedrības pārvaldes problēmas analīze un jāprezentē tās rezultāti.

Kursa rezultāti un to vērtēšana

• Kursa darbs padziļina zināšanas par konkrētu publiskās pārvaldes problēmu, ko students ir patstāvīgi izvēlējies;
• veido prasmes meklēt, analizēt un apkopot informāciju, prezentēt savu darbu;
• attīsta kompetenci veidot analītiska rakstura pārskatus, dokumentus utt.

Kursa saturs(kalendārs)

1 Kursa darba temata izvēle.
2 Kursa darba plāna un literatūras saraksta sastādīšana.
3 .Iepazīšanās ar teorētisko literatūru par problēmu.
4 Iepazīšanās ar atbilstošiem normatīvajiem aktiem.
5 Iepazīšanās ar problēmsitucijas praktiskajām izpausmēm.
6 Problemsituācijas analīze.
7 Problēmsituācijas analīze.
8 Problēmsituācijas analīze.
9 Kursa darba teksta izstrāde.
10 Kursa darba teksta izstrāde.
11 Kursa darba teksta izstrāde.
12 Kursa darba teksta izstrāde.
13 Kursa darba teksta iztāde.
14 Kursa darba tehniskā noformēšana.
15 Kursa darba aizstāvēšanas prezentācijas sagatavošana.
16 Kursa darba aizstāvēšana.

Prasības kredītpunktu iegūšanai

- savlaicīgi iesniegts kursa darbs;
- veikta problēmsituācijas analīze;
- ievērotas darba izstrādes metodiskās prasības
- ieskaite ar atzīmi.

Pamatliteratūra

1. Akadēmisko studiju programmu studiju darbu izstrādāšanas un aizstāvēšanas metodiskie norādījumi. [Tiešsaiste].[Skatīts 14.02.2011.] Pieejams: http://www.llu.lv/?ri=3827
2. Eko U. Kā uzrakstīt diplomdarbu. Rīga: Jāņa Rozes apgāds, 2006. 319 lpp.
3. Kroplijs A., Raščevska M. Kvalitatīvās pētniecības metodes sociālajās zinātnēs. Rīga: Raka, 2010. 190 lpp.
4. The SAGE Handbook of Social Research Methods. London: SAGE, 2008. 831 p.

Papildliteratūra

1. Hahele R. Skolēna zinātniski pētnieciskā darbība. Rīga: RaKa, 2005. 68 lpp.
2. Kursa darbu,bakalaura darbu un maģistra darbu izstrāde. Rīga: SIA "Izglītības soļi", 2001. 42 lpp.
3. Socioloģijas skaidrojošā vārdnīca. Rīga: LU Socioloģijas katedra,1997. 152 lpp.

Periodika un citi informācijas avoti

1. Administration and Society. ISSN : 0095 - 3997[Tiešsaiste].[Skatīts 14.02.2011.] (Pieejams: http://aas.sagepub.com/)
2. Latvijas Vēstnesis, ISSN: 1407 - 0391
3. Public Administration Review. ISSN: 0033 - 3352[Tiešsaiste].[Skatīts 14.02.2011.] (Pieejams:http://ras.sagepub.com/)

Piezīmes

Nozares teorētiskais pamatkurss SZF bakalaura studiju programmu ”Sabiedrības pārvalde” un "Iestāžu un uzņēmumu ārējie sakari" pilna un nepilna laika studijās.