Kursa kods VadZ4043

Kredītpunkti 1

Rīcībpolitika

Zinātnes nozarePolitikas zinātne

Zinātnes apakšnozareSabiedrības vadība

Kopējais stundu skaits kursā40

Kursa apstiprinājuma datums06.03.2013

Atbildīgā struktūrvienībaSociālo un humanitāro zinātņu institūts

Kursa izstrādātāji

author viesdoc.

Voldemārs Bariss

Dr. phil.

author pētn.

Andis Kursītis

Mg. sc. soc.

Kursa anotācija

Kursa darba mērķis - studentiem sniegt zināšanas par rīcībpolitikas plānošanas metodiku un mūsdienu praksi gan Latvijā, gan arī ārzemēs, kā arī attīstīt patstāvīga pētnieciskā darba iemaņas. Studentam ir jāveic kādas aktuālas Latvijas sabiedrības pārvaldes problēmas analīze un jāprezentē tās rezultāti. Studentiem jāanalizē Latvijas rīcībpolitikas dokumenti.

Kursa rezultāti un to vērtēšana

Pēc kursa projekta izstrādes studentam būs:
• zināšanas par valsts pārvaldes elementiem, normatīvo dokumentu sagatavošanas un izstrādes kārtību Latvijā, politikas plānošanu, ieviešanu un izvērtēšanu;
• prasmes - Izprast sabiedrībā notiekošos procesus un pieņemt lēmumus atbilstoši situācijas izmaiņām; Piedāvāt risinājumus, izvērtēt to ietekmi uz valsts un nozares attīstību; Izprast valsts politikā notiekošos procesus un spēt novērtēt to ietekmi uz nozares attīstību; Praktiski analizēt un pētīt rīcībpolitikas sekas Latvijā un ārvalstīs
• kompetence - Veidot nozares politiku, izstrādāt atbilstošus politiskas normatīvo dokumentu projektus, koordinēt šīs politikas īstenošanu; Piedalīties jaunu nozares un pašvaldības koncepciju, stratēģiju un attīstības programmu un pamatnostādņu izstrādē

Kursa saturs(kalendārs)

1 Kursa darba temata izvēle.
2 Kursa darba plāna un literatūras saraksta sastādīšana
3 Iepazīšanās ar teorētisko literatūru par problēmu
4 Iepazīšanās ar atbilstošiem normatīvajiem aktiem .
5 Iepazīšanās ar problēmsitucijas praktiskajām izpausmēm.
6 Problemsituācijas analīze.
7 Problemsituācijas analīze.
8 Problemsituācijas analīze.
9 Kursa darba teksta izstrāde.
10 Kursa darba teksta izstrāde.
11 Kursa darba teksta izstrāde.
12 Kursa darba teksta izstrāde.
13 Kursa darba teksta izstrāde.
14 Kursa darba tehniskā noformēšana.
15 Kursa darba aizstāvēšanas prezentācijas sagatavošana.
16 Kursa darba aizstāvēšana.

Prasības kredītpunktu iegūšanai

- savlaicīgi iesniegts kursa darbs;
- veikta problēmsituācijas analīze;
- ievērotas darba izstrādes metodiskās prasības;
- ieskaite ar atzīmi

Pamatliteratūra

1. Frankfort-Nachmias C., Nachmias D.. Research Methods in the Social Sciences. London : Arnold, 1996. 600 p.
2. Stillman J.R. Public Administration. Concepts and Cases. Boston, Toronto: Houghton Mifflin Company, 1996. 215 p.
3. Eko U. Kā uzrakstīt diplomdarbu. Rīga: Jāņa Rozes apgāds, 2006. 318 lpp.
4. LLU. SZF, Akadēmisko studiju programmu studiju darbu izstrādāšanas un aizstāvēšanas metodiskie norādījumi. Jelgava: LLU, 2009. 44 lpp. Nav LLU FB Pieejams 2013.g. : http://szf.lu.lv/files/pasniedzejiem/NAS/SZF_metod_norad%20_darbu_izstrade_un_aizstavesana_21-01-2013.pdf

Papildliteratūra

1. Apine I. Ievads politikā. Rīga: Zvaigzne ABC, 1998. 392 lpp.
2. Nevils L. Stratēģiskā plānošana. Rīga: Multineo, 2007. 248 lpp.
3. Valsts pārvaldes politikas attīstības pamatnostādnes 2008.-2013.gadam. [tiešsaiste]. Rīga: MK, 28.05.2008. [Skatīts 17.04.2013.]. Pieejams: http://polsis.mk.gov.lv/view.do?id=2675
[skatīts 22.04.2013.]

Periodika un citi informācijas avoti

1. Evaluation. 2006 -2010, ISSN: 1356 – 3890
2. Policy Analysis. 2004-20010. ISSN 6564
3. The Economist. 2008 - 2011. ISSN 4788

Piezīmes

Nozares profesionālās specializācijas kurss profesionālās augstākās izglītības bakalaura studiju programmās "Sabiedrības pārvalde" un "Iestāžu un uzņēmumu ārējie sakari" pilna un nepilna laika studijās.