Kursa kods VadZ4041

Kredītpunkti 2

Biznesa informācijas menedžments

Zinātnes nozareEkonomika un uzņēmējdarbība

Zinātnes apakšnozareUzņēmējdarbības vadība

Kopējais stundu skaits kursā80

Lekciju stundu skaits16

Semināru un praktisko darbu stundu skaits16

Studenta patstāvīgā darba stundu skaits48

Kursa apstiprinājuma datums22.11.2011

Atbildīgā struktūrvienībaUzņēmējdarbības un vadībzinātnes institūts

Kursa izstrādātājs

author asoc. prof.

Lāsma Līcīte-Ķurbe

Dr. oec.

Kursa anotācija

Studenti iegūst zināšanas par informāciju kā ekonomikas un varas resursu, tās tiesisko pamatu un informācijas aizsardzības veidiem. Gūst izpratni par informācijas nozīmi un galvenajiem informācijas ieguves veidiem biznesa vidē, kā arī prasmes krīzes komunikācijas plāna izstrādē. Pēc studiju kursa apguves students spēj patstāvīgi iegūt informāciju, to atlasīt atbilstoši mērķim, strukturēt, analizēt, interpretēt un efektīvi pasniegt.

Kursa rezultāti un to vērtēšana

1. Vispusīgas zināšanas par informāciju kā ekonomikas un varas resursu, tās vēsturisko attīstību un aktualitāti mūsdienās – kontroldarbs, praktiskie darbi.
2. Zināšanas par informācijas tiesisko regulējumu tās aizsardzības veidiem – kontroldarbs, praktiskie darbi.
3. Plašas zināšanas par komunikāciju un krīzes komunikāciju uzņēmējdarbībā – patstāvīgais darbs, praktiskie darbi.
4. Prasmes biznesa informācijas vadīšanas procesos – informācijas meklēšanā datu bāzēs, tās atlasē, analizēšanā un pasniegšanā – patstāvīgais darbs, praktiskie darbi.
5. Spēj izskaidrot un argumentēti diskutēt par informācijas tiesisko regulējumu un informācijas aizsardzības veidiem – praktiskie darbi.
6. Spēj identificēt un analizēt komunikācijas problēmas organizācijā – patstāvīgais darbs, praktiskais darbs.
7. Spēj organizēt sapulci uzņēmumā atbilstoši izstrādātajai darba kārtībai un izvēlētajiem rīkiem sapulces vadīšanā – praktiskais darbs.
8. Prot izskaidrot un prezentēt citiem sava darba rezultātus – patstāvīgais darbs, praktiskie darbi.
9. Spēj atbildīgi plānot uzdotos uzdevumus – patstāvīgie darbi.
10. Spēj sadarboties – patstāvīgais darbs, praktiskie darbi.
11. Pamatojoties uz teorētiskajām zināšanām, spēj vadīt biznesa informāciju, lai nodrošinātu efektīvu uzņēmuma darbību – patstāvīgais darbs, praktiskie darbi.
12. Spēj definēt un sniegt savus risinājumus par komunikācijas problēmām, to cēloņiem organizācijā – patstāvīgais darbs, praktiskie darbi.

13. Pamatojoties uz teorētiskajām zināšanām, spēj veidot krīzes komunikācijas plānu – patstāvīgais darbs, praktiskie darbi.

Kursa saturs(kalendārs)

1. Informācijas būtība – dati, informācija, zināšanas un zināšanu kapitāls (lekcija – 1 stunda; praktiskais darbs – 1 stunda)
2. Informācijas un zināšanu sabiedrība – vēsturiskā attīstība, pamatiezīmes un aktualitāte mūsdienās (lekcija – 2 stundas; praktiskais darbs – 1 stunda)
3. Biznesa informācijas ieguve datu bāzēs (lekcija – 1 stunda; patstāvīgais darbs – 1 stunda)
4. Informācijas strukturēšana un analīze (lekcija – 1 stunda; praktiskais darbs – 1 stunda)
5. Informācija kā varas resurss – izplatītākie informācijas manipulācijas līdzekļi un manipulācijas paņēmieni (lekcija – 1 stunda)
6. Informācijas tiesiskie aspekti (lekcija – 1 stunda; praktiskais darbs – 1 stunda)
7. Legālās un nelegālās metodes informācijas iegūšanā (lekcija – 1 stunda; praktiskais darbs – 1 stunda)
8. Informācijas drošība un tās aizsardzības veidi (lekcija – 1 stunda; praktiskais darbs – 1 stunda; kontroldarbs – 1 stunda)
9. Informācijas nozīme vadīšanā (lekcija – 2 stundas; praktiskais darbs – 1 stunda)
10. Informācijas vadīšana krīzes situācijās (lekcija – 1 stunda; praktiskais darbs – 1 stunda; patstāvīgais darbs – 2 stundas)
11. Sociālie mediji – instruments biznesa informācijas monitoringā (lekcija – 1 stunda; praktiskais darbs – 1 stunda)
12. Sapulču un diskusiju organizēšana un vadīšana (lekcija – 1 stunda; praktiskais darbs – 1 stunda)

13. Prezentāciju veidošana (lekcija – 2 stundas; praktiskais darbs – 2 stundas)

Prasības kredītpunktu iegūšanai

Studiju kursa laikā jānokārto 1 kontroldarbs – zināšanu pārbaude par informācijas teorētiskajiem aspektiem un informācijas aizsardzības veidiem.
Studiju kursa laikā jāizstrādā eseja par studiju kursā definētajām pētījuma tēmām, izpildot prasības, kas attiecas uz darba staurisko pusi un noformējumu – darbs jāizstrādā atbilstoši ESAF metodiskajiem noteikumiem darbu noformēšanā.
Studentam jāizstrādā 2 patstāvīgie darbi – krīzes komunikācijas plāns uzņēmumā “X”, to prezentējot. Prezentācijas ilgums – līdz 10 minūtēm. Otrs patstāvīgais darbs – studentam jāatrod datu bāzēs informācija (zinātniskais raksts) pēc mācībspēka iepriekš sniegtiem norādījumiem.

Studējošo patstāvīgo darbu organizācijas un uzdevumu raksturojums

1. Patstāvīgais darbs par biznesa informācijas meklēšanu datu bāzēs, iegūtās informācijas raksturojums – 15 punkti
2. Kontroldarbs par informācijas būtību un tās aizsardzības veidiem – 30 punkti
3. Eseja par studiju kursā definētām pētījuma tēmām – 30 punkti
4. Patstāvīgais darbs (prezentācija) par krīzes komunikācijas plāna izstrādi uzņēmumā “X” identificētajām problēmām – 25 punkti

10 punkti veido atzīmes 1 balli.

Studiju rezultātu vērtēšanas kritēriji

Studiju kursa vērtējums ir atkarīgs no patstāvīgo darbu, esejas un kontroldarba vērtējuma – 10 punkti veido atzīmes 1 balli.
Patstāvīgos darbus, kontroldarbu un eseju novērtē saskaņā ar iepriekš noteikto vērtēšanas kārtību.

Pamatliteratūra

1. Vispārīgā datu aizsardzības regula. Pieejams: https://eur-lex.europa.eu/legal-content/LV/TXT/?uri=CELEX%3A32016R0679
2. Lehtonens J., Siliņa R., Ābelniece B. Riska un krīzes komunikācija. Rīga: Turība, 2011, 198 lpp.
3. Herbsts D. Komunikācija uzņēmumā. Rīga: Zvaigzne ABC, 2007, 184 lpp.

4. Bredberijs E. Izcilas prezentācijas prasmes. Rīga: Zvaigzne ABC, 2008, 139 lpp.

Papildliteratūra

1. Drukers P.F. Efektīvs vadītājs. Jelgava: Zoldnera izdevniecība, 2011, 220 lpp.

2. Dans P. Valdes sanāksmes. Rīga: Lietišķās informācijas dienests 2010, 152 lpp.

Periodika un citi informācijas avoti

1. Centrālās statistikas pārvaldes datu bāze. Pieejams: www.csb.gov.lv
2. Eiropas Savienības Statistikas birojs Eurostat. Pieejams: https://ec.europa.eu/eurostat

3. Sciencedirect datu bāze. Pieejams: www.sciencedirect.com

Piezīmes

Brīvās izvēles kurss, ESAF akadēmiskā bakalaura studiju programmai “Ekonomika” un citām studiju programmām.