Kursa kods VadZ4041

Kredītpunkti 2

Biznesa informācijas menedžments

Zinātnes nozareZinātnes apakšnozareKopējais stundu skaits kursāLekciju stundu skaitsSemināru un praktisko darbu stundu skaitsKursa apstiprinājuma datumsAtbildīgā struktūrvienība
Ekonomika un uzņēmējdarbībaUzņēmējdarbības vadība32161622/11/2011Uzņēmējdarbības un vadībzinātnes institūts

Kursa izstrādātājs

author asoc. prof.

Lāsma Līcīte

Ekonomikas doktors reģionālajā ekonomikā

Papildliteratūra

1. Ēriksens T.H. Mirkļa tirānija. Norden AB, 2004. 223 lpp.
2. Seife C. Decoding the Universe. USA, 2006.
3. Vadīšana. Mācību līdzeklis LLU studentiem un maģistrantiem un lauku uzņēmēju kvalifikācijas paaugstināšanai. Sast. U.Ivans un S.Ruskule. Jelgava: LLU, 2006. 456 lpp.

Periodika un citi informācijas avoti

1. Biznesa Psiholoģija. Ikšķile : Saules Bite. ISSN 1691-3183.

Piezīmes

Nozares teorētiskais pamatkurss B2 daļā profesionālās augstākās izglītības bakalaura studiju programmas "Komercdarbība un uzņēmuma vadība" pilna un nepilna laika studentiem un izvēles kurss (C daļa) visiem LLU EF akadēmiskās augstākās izglītības studiju programmas „Ekonomika” apakšprogrammas” studentiem.

Kursa anotācija

Studenti iegūst teorētiskas zināšanas un praktiskas iemaņas biznesa informācijas menedžmentā. Tiek apskatīta informācija kā ekonomikas un varas resurss un tās nozīme biznesa vidē. Studenti gūst pieredzi kā pārliecināt klientus, iegūt slēpto informāciju un to „iztulkot”, balstoties uz komunikācijas veidiem, ķermeņa valodu un novērtējot ofisa iekārtojumu.

Kursa rezultāti un to vērtēšana

Pēc kursa studijām studentiem būs:
- zināšanas par informācijas attīstību no senatnes līdz mūsdienām un tās tiesiskajiem aspektiem. Veidota izpratne par informāciju kā varas un ekonomisko resursu biznesa vidē un komunikācijas vietu un nozīmīgumu uzņēmumā;
- prasmes informācijas iegūšanā un analizēšanā, balstoties uz komunikācijas veidiem un ķermeņa valodu, kā arī ofisa iekārtojuma novērtējumu. Iegūta prasme organizēt diskusijas, sanāksmes un pārliecinoši pasniegt informāciju auditorijai, izmantojot dažādas metodes;
- kompetence veikt biznesa informācijas efektīvu vadīšanu, lai nodrošinātu ilgtspējīgu uzņēmuma darbību.

Kursa plāns

1 Informācijas būtība un ekonomiskais saturs
2 Informācijas attīstība vēsturiskā aspektā
3 Informācijas tiesiskie aspekti
4 Informācijas un zināšanu sabiedrība
5 Informācija kā varas resurss
6 Informācijas drošība un ekonomiskā spiegošana
7 Biznesa komunikācija kā informācijas vides sastāvdaļa
8 Informācijas kvantitatīvie un kvalitatīvie kritēriji
9 Vadītāja prasme slēptās informācijas ieguvē un analizēšanā
10 Informācijas apstrāde un grupēšana
11 Diskusiju un sapulču organizēšana un vadīšana
12 Lietišķās informācijas organizēšana biroja telpā
13 Informācijas nodošana biznesa vidē
14 Pārliecinoša tēla veidošana biznesa vidē
15 Informācijas nodošanas kavēklis - stress
16 Posteru (zinātnisko plakātu) un Power Point prezentāciju veidošanas pamatprincipi

Prasības kredītpunktu iegūšanai

Semestra laikā studentiem jāizpilda kursa programmā visi praktisko darbu uzdevumi un nobeigumā jāaizstāv prezentācija par doto tēmu. Zināšanu novērtējumā galvenie komponenti būs prezentācijā iegūtais novērtējums. Tiks vērtēts arī apmeklējums, līdzdalība un aktivitāte nodarbībās.

Pamatliteratūra

1. Gleick J. The Information: a history, a theory, a flood. London : Fourth Estate, 2011. 526 p.
2. Herbsts D. Komunikācija uzņēmumā. Rīga: Zvaigzne ABC, 2007 119 lpp.
3. Pīrsija R. Informācijas menedžments. Rīga: Jumava, 2006. 253 lpp.
4. Zemļanovs V. Komercnoslēpums un uzņēmējdarbības drošība. Rīga: Jumava, 2005. 286 lpp.