Kursa kods VadZ4036

Kredītpunkti 2

Projektu vadīšana

Zinātnes nozareEkonomika un uzņēmējdarbība

Zinātnes apakšnozareUzņēmējdarbības vadība

Kopējais stundu skaits kursā80

Lekciju stundu skaits16

Semināru un praktisko darbu stundu skaits16

Studenta patstāvīgā darba stundu skaits48

Kursa apstiprinājuma datums08.11.2011

Atbildīgā struktūrvienībaUzņēmējdarbības un vadībzinātnes institūts

Kursa izstrādātājs

author asoc. prof.

Ināra Jurgena

Dr. oec.

Aizstātais kurss

VadZ3032 [GVAD3032] Projektu vadīšana

Kursa anotācija

Studenti iegūst zināšanas projektu vadīšanā: iepazīst vadīšanas vēsturiskos aspektus, specifisko projekta organizāciju, projekta fāzes, iemācās definēt, plānot un izstrādāt projektus izmantojot datorrīkus.

Kursa rezultāti un to vērtēšana

Zināšanas - profesionālas zināšanas par vidēju projektu izstrādi un vadīšanu, projekta plānojumu, projekta attīstības fāzēm – projekta inicializāciju, priekšizpēti, pamatkoncepciju, detālkoncepcijas izstrādi, realizācijas fāzi, projekta ieviešanu un finansēšanas principiem. Prasmes – prasmes izmantot projektu plānošanas un vadīšanas metodes, izstrādāt un uzraudzīt projektus, savā profesionālajā darbībā izmantot vadīšanas struktūras, pielietot projektu vadīšanas datorrīkus. Kompetence – demonstrēt iegūtās teorētiskās projektu vadīšanas zināšanas, izmantojot apgūtos teorētiskos projektu vadīšanas principus, inicializēt un analizēt problēmas, rast to optimālu risinājumu, veikt profesionāli pamatotu projektu aktivitāšu un norišu plānojumu, izstrādāt projektu dažādās tautsaimniecības jomās.

Kursa saturs(kalendārs)

1 Projektu vadīšanas terminoloģija un pamatjēdzieni.
2 Projektu vadīšanas vēsturiskie aspekti.
3 Projekts. Projekts kā vadīšanas objekts.
4 Projekta organizēšana. Specifiskā projekta organizācija.
5 Projekta komanda.
6 Projektu vadīšanas metodes.
7 Projekta inicializācija.
8 Projekta ekonomiskais pamatojums.
9 Problēmanalize. Situācijas apraksts. Projekta uzdevuma izstrāde.
10 Projekta mērķu raksturlielumi. SMARTER, RILSS, TRIKS analīze.
11 Projekta plānu veidošana. Projekta fāzes. Projekta dzīves cikls.
12 Projekta norises plānošana. Gaitas tīkla plānošana.
13 Projekta uzraudzība un regulēšana – uzraudzības un kontroles mehānisms.
14 Projekta efektivitātes novērtēšana.
15 Projekta noslēgums.
16 Projekta atskaišu veidošana.

Prasības kredītpunktu iegūšanai

Studentam jāizstrādā projekta uzdevums, projekta plānojums, jāuzraksta 2 kontroldarbi (teorijas jautājumi, prasme izmantot datorrīkus projektu plānošanā), jāprezentē projekta izstrādi. Gala vērtējums (ieskaite ar atzīmi) studiju kursā veidojas no kontroldarbos, praktiskajos darbos, prezentācijā un par nodarbību apmeklējumu saņemto punktu skaita. Maksimālais punktu skaits 50, t.sk. kontroldarbos – 20 p., praktiskajos darbos un prezentācijā – 20 p., nodarbību apmeklējums – 10 p. Iegūto punktu skaitu attiecina 10 ballu skalas vērtējumam

Pamatliteratūra

1. Jurgena I. Projektu vadīšana. [elektroniskais resurss]. Mācību metodiskais materiāls bakalaura studiju programmas studentiem studiju kursā „Projektu vadīšana”. Jelgava: LLU, 2009
2. Jurgena I., Dukulis I. Apgūsim PROJECT! [elektroniskais resurss]. Microsoft Office Project 2003. Mācību līdzeklis. Jelgava: LLU, 2010.
3. Trevors L. Jangs Kā vadīt projektu. Rīga: Zvaigzne ABC, 2009. 152 lpp.
4. Geipele I., Tambovceva T. Projektu vadīšana studijām un biznesam. Rīga: Apgāds Valters un Rapa, 2004. 187 lpp.

Papildliteratūra

1. Projektu vadība (Harvard business review on managing projects).Rīga: Lietišķās informācijas dienests, 2007. 164 lpp.
2. Gray C. F., Larson E.W. Project management: the managerial process. New York: McGraw – Hill/Irwin, 2008. 589 p.
3. Projektu vadīšanas rokasgrāmata. Rīga: Dienas bizness, 2003.

Periodika un citi informācijas avoti

1. LNPVA informatīvais izdevums "Projektu ziņas" // www.lnpva.lv
2. Kapitāls:žurnāls lietišķiem cilvēkiem.Rīga: Lietišķas informācijas dienests, 1998.- ISSN 1407-2505.

Piezīmes

Ierobežotās izvēles kurss (B daļa) LLU EF akadēmiskās izglītības bakalaura studiju programmā "Ekonomika" apakšprogrammas "Uzņēmējdarbība un vadīšana" studentiem.