Kursa kods VadZ4033

Kredītpunkti 2

Loģistika

Zinātnes nozareEkonomika un uzņēmējdarbība

Zinātnes apakšnozareUzņēmējdarbības vadība

Kopējais stundu skaits kursā80

Lekciju stundu skaits16

Semināru un praktisko darbu stundu skaits16

Studenta patstāvīgā darba stundu skaits48

Kursa apstiprinājuma datums08.11.2011

Atbildīgā struktūrvienībaUzņēmējdarbības un vadībzinātnes institūts

Kursa izstrādātājs

author viesdoc.

Agnese Radžele-Šulce

Dr. oec.

Kursa anotācija

Kursa ietvaros studentiem tiks sniegtas teorētiskās pamatzināšanas, praktiskās pamatiemaņas un izpratne loģistikā.
Pēc kursa sekmīgas apgūšanas studenti iegūs pilnīgu izpratni par loģistikas jēdzienu un būtību, tās vēsturisko attīstību, nozīmi. Pārzinās loģistikas pamatdarbības veidus un to nodrošināšanas funkcijas. Studenti iegūs ieskatu par loģistikas vadīšana uzņēmumā un loģistikas sistēmu veidojošajiem elementiem, plānošanas un kontroles procesu. Novērtēs loģistikas vidi Latvijā.

Kursa rezultāti un to vērtēšana

• Zināšanas – par loģistikas teorijas vēsturi un jaunākajām tendencēm Latvijā un pasaulē. Veidota izpratne par loģistikas pamatdarbību veidiem un to nodrošināšanas un vadības mehānismiem un instrumentiem. Kognitīvas un selektīvas zināšanas par loģistikas vidi veidojošiem faktoriem, par galvenajām loģistikas izmaksām, loģistikas vadīšanu uzņēmumos un starptautiskos darījumus reglamentējošo tiesisko un normatīvo bāzi.
• Prasmes – nošķirt loģistikas pamatdarbības veidus un to nodrošināšanas ekonomiskos un vadības mehānismus un instrumentus uzņēmumos. Prasmes analizēt loģistikas vidi veidojošos iekšējos un ārējos faktorus. Prasmes atrast un pielietot starptautiskos darījumus reglamentējošos tiesiskos un normatīvos dokumentus.
• Kompetence – apzināsies loģistikas speciālista un loģistikas struktūrvienības vadītāja ikdienas darbu un pienākumu spektru. Iegūtas zināšanas un praktiskās prasmes, lai aptvertu kopumā loģistikas vietu uzņēmumā, tās procesu organizāciju un analīzi.

Kursa saturs(kalendārs)

1 Loģistikas jēdziens, definīcijas un vēsturiskā attīstība. Loģistikas mērķi, uzdevumi un nozīme uzņēmējdarbībā.
2 Loģistikas pamatdarbību veidi un to nodrošināšanas mehānismi un instrumenti.
3 Transportēšanas būtība un nozīme, ekoloģiskie aspekti. Transportēšanas funkcijas.
4 Transporta veida un transporta pakalpojumu izvēle.
5 Transportēšanas izmaksas un izcenojumi.
6 Transportēšanas maršrutu izstrādāšana un transportēšanas dokumentācija.
7 Kravu transportēšanas sistēmas izveide: pašu vadīta transportēšanas sistēma un ārpakalpojumu izmantošana.
8 Krājumu būtība, veidi un klasifikācija. Krājumu vadīšanas mērķi un funkcijas. Krājumu līmeņi pēc to apjoma noliktavā.
9 Krājumu vadīšanas koncepcijas: Pull un Push. Fiksētā apjoma un fiksētā laika krājumu iepirkšanas metodes.
10 Produkcijas īstermiņa pieprasījuma prognozēšana. Izejvielu un materiālu iepirkums.
11 Noliktavu mērķi un funkcijas un klasifikācija. Noliktavu izvietojuma, to skaita un lieluma plānošana, noliktavu sistēma.
12 Iesaiņojuma un taras loma, funkcijas un klasifikācija.
13 Loģistikas iekšējā un ārējā vide.
14 Galvenās izmaksu grupas loģistikas jomā.
15 Starptautiskos darījumus reglamentējošā tiesiskā un normatīvā bāze.
16 Aktualitātes un situācija pasaulē loģistikas jomā.

Prasības kredītpunktu iegūšanai

Gala vērtējums studiju kursā veidojas no sekojošiem komponentiem: kontroldarbos saņemto punktu skaits, seminārnodarbībā saņemto punktu skaits, praktisko nodarbību uzdevumos saņemto punktu skaits un par līdzdalību un aktivitāti nodarbībās saņemto punktu skaits. Kopējais maksimālais punktu skaits 100 (kas nodrošina 10 balles), t.sk. kontroldarbos – 30 p., seminārnodarbībā – 40 p., praktisko nodarbību uzdevumos – 20 p. un līdzdalība un aktivitāte – 10 p. Iegūto punktu skaitu pielīdzina 10 ballu skalas vērtējumam – 10 punkti veido atzīmes vienu balli.

Pamatliteratūra

1. Christopher M. Logistics and supply chain management : strategies for reducing cost and improving service. 2nd edition. London: Finacial Times Prentice Hall, 1998.
2. Ghiani G., Laporte G., Musmanno R. Introduction to Logistics Systems Planning and Control. Great Britain: TJ International, 2004. 360 p.
3. Krūmiņš N. Rokasgrāmata loģistikas sistēmu vadīšanai. Rīga, 2004.
4. Sprancmanis N. Uzņēmējdarbības loģistikas pamati. Rīga: Burtene, 2011.

Papildliteratūra

1. Ikgadējā foruma "Transporta & loģistika " publicētās nozares speciālistu un profesionāļu prezentācijas – http://konferences.db.lv/arhivs.

Periodika un citi informācijas avoti

1. Journal Logistics Management: the information needs of the field of logistics and transportation. Framingham, Massachusetts, USA: EH Publishing, Inc., ISSN-1540-3890. (Pieejams arī: www.logisticsmgmt.com/)
2. Transports un loģistika. Laikraksta Dienas bizness pielikums. Dienas bizness: ziņas, vadošo ekonomistu viedokļi, tehnoloģiju jaunumi, nekustamā īpašuma apskati, jaunumi likumdošanā. Rīga: SIA "Izdevniecība Dienas Bizness", ISSN 1407-2041.
3. Žurnāla "Kapitāls" tematiskā sadaļa par etiķeti. Kapitāls: bizness un ekonomikas aktualitātes Latvijā un ārpus tās robežām. Rīga: SIA "Izdevniecība IKK", ISSN 1407-2505. Ir LLU FB un EF EIK. (Pieejams arī: http://issuu.com/kapitals)

Piezīmes

Ierobežotas izvēles studiju kurss (B daļa) LLU EF akadēmiskās izglītības bakalaura studiju programmas „Ekonomika” apakšprogrammu „Uzņēmējdarbība un vadīšana” un „Reģionālā attīstība un pārvalde” pilna un nepilna laika studentiemī.
Brīvā izvēle (C daļa) LLU EF akadēmiskās augstākās izglītības bakalaura studiju programmas „Ekonomika” apakšprogrammu "Grāmatvedība un finanses", "Tiesību zinātnes", "Reģionālā attīstība un pārvalde" studentiem.