Kursa kods VadZ4032

Kredītpunkti 2

Riska vadība

Zinātnes nozareEkonomika un uzņēmējdarbība

Zinātnes apakšnozareUzņēmējdarbības vadība

Kopējais stundu skaits kursā80

Lekciju stundu skaits16

Semināru un praktisko darbu stundu skaits16

Kursa apstiprinājuma datums08.11.2011

Atbildīgā struktūrvienībaUzņēmējdarbības un vadībzinātnes institūts

Kursa izstrādātājs

author doc.

Anda Zvaigzne

Dr. oec.

Kursa anotācija

Kursa ietvaros studenti iegūst zināšanas par risku vadības nepieciešamību un tās praktisko pielietojumu, izmantojamiem riska vadības paņēmieniem un metodēm, lai uzņēmumā, veidojot risku vadības sistēmu, novērstu vai ierobežotu risku negatīvo seku ietekmi.

Kursa rezultāti un to vērtēšana

• Zināšanas - par risku vadības nepieciešamību un tās praktisko pielietojumu, izmantojamiem riska vadības paņēmieniem un metodēm, lai uzņēmumā (organizācijā), veidojot risku vadības sistēmu, novērstu vai ierobežotu risku negatīvo seku ietekmi.
• Prasmes – prot identificēt uzņēmuma (organizācijas) iespējamos darbības riskus, to faktorus, cēloņus un noteikt iespējamās riska sekas. Izvērtēt riskus, tos sagrupēt pēc nozīmīguma. Piemērot identificētajiem riskiem konkrētas riska vadības metodes un paņēmienus, lai novērstu un ierobežotu risku negatīvo ietekmi. Noteikt riska vadības efektivitāti.
• Kompetence – tiek iegūtas zināšanas un praktiskās prasmes, lai radītu pieejas riska vadības sistēmas veidošanai uzņēmuma (organizācijas) efektīvas darbības nodrošināšanai atbilstoši Latvijas un ES sociālajam un ekonomiskajam kontekstam.

Kursa saturs(kalendārs)

1 Riska būtība. Riska vadības ieviešana uzņēmumā: standarti un vadlīnijas. Riska cēlonis un riska faktors.
2 Riska klasifikācijas metodes.
3 Riska identificēšana.
4 Riska rezultāti. Riska pamatzonas un ietekme. Riska tolerance.
5 Riska izvērtēšanas process.
6 Riska analīzes paņēmieni un metodes.
7 Riska elements lēmumu pieņemšanā.
8 Riska ranžēšana.
9 Riska karte. Riska profils.
10 Riska vadības process un organizēšana.
11 Riska vadības stratēģija un taktika.
12 Riska vadības sistēma uzņēmumā.
13 Riska vadības objekts un subjekts.
14 Tradicionālās risku vadības metodes.
15 Ārējo un iekšējo risku vadības metodes.
16 Riska vadības programma.

Prasības kredītpunktu iegūšanai

Sagatavots un aizstāvēts patstāvīgais darbs – 20 punkti, praktisko darbu izpilde un aizstāvēšana – 40 punkti. Rakstisks eksāmens – 40 punkti. Par 10 punktiem tiek iegūta 1 balle. Kopā iegūtais maksimālais vērtējums ir 100 punkti jeb 10 balles.

Pamatliteratūra

1. Frīmens Endrū u.c. Ārējā riska vadība (HBR). Rīga: Lietišķās informācijas dienests, 2010. 188 lpp.
2. Jaunzems A. Riska Risku analīze un vadīšana. Izd. Ventspils: Ventspils augstskola, 2009. 362 lpp.
3. Pettere G., Voronova I. Riski uzņēmējdarbībā un to vadība: Mācību līdzeklis. Rīga: Rasa ABC, 2003. 176 lpp.
4. Riska vadības rokasgrāmata. Jeļena Šuškeviča, Reinis Šembelis, Dita Golko. u.c. Rīga: Dienas Bizness, 2005. 244 lpp.

Papildliteratūra

1. Riski lauksaimniecībā un privātajā mežsaimniecībā Monogrāfija. Jelgava: LLU, 2005. 657 lpp.
2. Уткин Э. А., Фролов Д. А. Управление рисками предприятия. Москва: ТЕМСБ, 2003. 246 с.
3. Чернова Г. В., Кудрявцев А. А. Управление рисками: учебное пособие. Москва: ТК Велби, Изд. Проспект, 2003. 160 с.

Periodika un citi informācijas avoti

1. Latvijas Ekonomists. Rīga: Mamuts, 2005 -. ISSN 1025-8922.
2. Kapitāls : žurnāls lietišķiem cilvēkiem : krāsains biznesa un ekonomikas žurnāls. Rīga : Lietišķās informācijas dienests, 1998-. ISSN 1407-2505.
3. Bilance: grāmatvedība, likumdošana, finanses: žurnāls par grāmatvedību, likumdošanu un finansēm. Rīga: Lietišķās informācijas dienests, 2005-. ISSN 1407-5709.

Piezīmes

Ierobežotās izvēles kurss LLU EF akadēmiskās izglītības bakalaura studiju programmas „Ekonomika” apakšprogrammas „Uzņēmējdarbība un vadīšana” pilna un nepilna laika studijās.