Kursa kods VadZ4030

Kredītpunkti 2

Kvalitātes vadība

Zinātnes nozareEkonomika un uzņēmējdarbība

Zinātnes apakšnozareUzņēmējdarbības vadība

Kopējais stundu skaits kursā80

Lekciju stundu skaits16

Semināru un praktisko darbu stundu skaits16

Kursa apstiprinājuma datums24.01.2012

Atbildīgā struktūrvienībaUzņēmējdarbības un vadībzinātnes institūts

Kursa izstrādātājs

author asoc. prof.

Aina Muška

Dr. oec.

Kursa anotācija

Pēc studiju kursa noklausīšanās studenti iegūst zināšanas par kvalitātes būtību, tās nepieciešamību un nozīmi komercdarbībā, par izplatītākajām kvalitātes sistēmām, kā arī par kvalitātes balvām, standartizāciju un atbilstības novērtēšanu. Studiju laikā studenti iepazīstas ar biežāk izmantotiem kvalitātes vadības instrumentiem, kā arī ar kvalitātes izmaksu aprēķināšanu.

Kursa rezultāti un to vērtēšana

• Zināšanas - par kvalitātes būtību, lomu uzņēmuma darbībā un konkurētspējā. Specializētas zināšanas par kvalitātes vadības instrumentiem. Izpratne par svarīgākajiem jēdzieniem un likumsakarībām kvalitātes vadībā. Izpratne par kvalitātes vadības evolūciju, kvalitātes sistēmām un modeļiem pasaulē, kā arī par standartizāciju un atbilstības novērtēšanu Latvijā un Eiropas Savienībā.
• Prasmes – pielietot kvalitātes vadības instrumentus. Risināt kvalitātes problēmas. Individuāli vai sadarbībā ar citiem darbiniekiem, pieņemt lēmumus un rast radošus risinājumus kvalitātes jomā. Diskutēt par kvalitātes nozīmi uzņēmējdarbībā.
• Kompetence – patstāvīgi iegūt, atlasīt un analizēt informāciju un to izmantot, risinot kvalitātes problēmas uzņēmumā. Darboties kvalitātes grupās (pulciņos). Izprot uzņēmuma institucionālos un ētiskos aspektus kvalitātes jomā. Prot identificēt klientu prasības. Ņemt līdzdalību kvalitātes sistēmas plānošanas, ieviešanas un uzturēšanas procesos.

Kursa saturs(kalendārs)

1 Kvalitātes izpratne
2 Kvalitāte un konkurences priekšrocības
3 Kvalitātes idejas un kvalitātes vadības evolūcija
4 Kvalitātes vadības saturs. Kvalitātes vadības instrumnetu klasifikācija
5 Kvalitātes vadības "vecie" instrumenti
6 Kvalitātes vadības "vecie" instrumenti
7 Kvalitātes vadības "jaunie" instrumenti
8 Cēloņu seku analīzes metodes. FMEA
9 Kvalitātes funkcijas izvēršana. Salīdzināšana
10 Visaptverošā kvalitāte. Kaizen. Taupīga ražošana
11 Visaptverošā ražīguma uzturēšana. 5S
12 ISO 9000 standarti. 6-sigma
13 Kvalitātes izmaksu klasifikācija un aprēķināšana
14 Kvalitātes izmaksu vadība un optimizācija
15 Kvalitātes balvas pasaulē un Latvijā
16 Standartizācija. Atbilstības novērtēšana Latvijā

Prasības kredītpunktu iegūšanai

Studentam jāuzraksta 3 kontroldarbi (Kvalitātes vadības "vecie" instrumenti; Kvalitātes vadības "jaunie" instrumenti; Kvalitātes izmaksas). Studentam patstāvīgi jāsagatavo seminārnodarbība. Pēc visu studiju kursa tēmu apguves studentam ir jākārto rakstiskais eksāmens (tests). Pie eksāmena tiek pielaisti studenti, kuri ir rakstījuši visus trīs kontroldarbus un piedalījušies seminārnodarbībās. Gala vērtējums studiju kursā veidojas no eksāmenā, kontroldarbos, seminārnodarbībās un par nodarbību apmeklējumu saņemto punktu skaita. Kopējais maksimālais punktu skaits 100 (kas nodrošina 10 balles), t.sk. eksāmena testā – 40 p., kontroldarbos - 30 p., seminārnodarbībās - 20 p. un nodarbību apmeklējums – 10 p.

Pamatliteratūra

1. John S. Oakland Total Quality Management text with cases. Oxford: Elsevier, 2003.
2. Goetsch D.L., Davis S.B. Total Quality Handbook. New Jersey: Prentic e-Hall, 2004.
3. Кане М.М., Иванов Б.В., Корешков В.Н., Схиртладзе А.Г. Системы, методы и инструменты менеджмента качества: Учебник для вузов. Санкт Петербург: Питер, 2009.
4. Рамперсад Х. К. Общее управление качеством: личностные и организационные изменения. Пер. с англ. Москва: «Олимп - Бизнес», 2005. 246 c.

Papildliteratūra

1. Gygi C., DeCarlo N., Williams B. Six Sigma for Dummies. Hoboken, NJ: Wiley Publishing, 2005. 344 p.
2. Miller W.B., Schenk L.V. All I Need To Know About Manufacturing I Learned In Joe’s Garage. Bayrock Press, 2004.
3. Вэйдер М. Инструменты бережливого производства: Мини-руководство по внедрению методик бережливого производства / Майкл Вэйдер; Пер. с англ. 4 -е изд. Москва: Альпина Бизнес Букс, 2008.

Periodika un citi informācijas avoti

1. Kvalitāte: žurnāls par kvalitāti un kvalitātes vadīšanu. Rīga: Latvijas Kvalitātes asociācija, 1998. ISSN 1407-7671.
2. Latvijas Vēstnesis: LR oficiālais laikraksts:valsts normatīvie likumdošanas akti. Rīga: Valsts uzņēmums "Latvijas Vēstnesis", 1993. ISSN 1407-0391.
3. Latvijas Ekonomists. Rīga:Mamuts, 1995. ISSN 1025-8922.

Piezīmes

Ierobežotās izvēles kurss (B daļa) LLU EF akadēmiskās izglītības bakalaura studiju programmā „Ekonomika” apakšprogrammai „Uzņēmējdarbība un vadīšana” pilna un nepilna laika studijās.