Kursa kods VadZ4029

Kredītpunkti 3

Uzņēmējdarbības plānošana

Zinātnes nozareVadībzinātne (nav zn)

Kopējais stundu skaits kursā120

Lekciju stundu skaits16

Semināru un praktisko darbu stundu skaits32

Studenta patstāvīgā darba stundu skaits72

Kursa apstiprinājuma datums23.01.2019

Atbildīgā struktūrvienībaUzņēmējdarbības un vadībzinātnes institūts

Kursa izstrādātājs

author asoc. prof.

Anita Auziņa

Dr. oec.

Kursa anotācija

Kursa ietvaros studentiem tiks sniegtas teorētiskās pamatzināšanas, praktiskās pamatiemaņas un izpratne uzņēmējdarbības plānošanā. Galvenās tēmas: uzņēmējdarbības plānošanas būtība, nepieciešamība, nozīme, līmeņi, pamatprincipi, metodes, plānotāja loma, plānu veidi. Preču (pakalpojumu) noieta, cenu, ražošanas procesu, racionālas resursu izmantošanas, sagādes, finanšu, personāla plānošana.

Kursa rezultāti un to vērtēšana

Zināšanas - par plānošanas būtību (objekti, jēdzieni, definīcijas) un īpatnībām, kā arī metodoloģiju. Pārzina plānu veidus, plānošanas virzienus, sistēmas un līmeņus, kā arī plānošanas principus. Veidota izpratne par lēmumu pieņemšanas procesu un plānotāja lomu tajā. Plašas zināšanas par biznesa plāna izstrādes mērķiem un uzdevumiem, galvenajām funkcijām, kā arī tā izstrādāšanas gaitu. Paplašinātas zināšanas par informācijas iegūšanas avotiem un tās novērtēšanu plānošanas procesā.
Prasmes – prot pielietot plānošanas metodes dažāda veida plānu izstrādē. Prot definēt uzņēmuma (organizācijas) mērķus. Prot atrast un izvērtēt plānošanai nepieciešamo informāciju. Izprot un spēj vadīt lēmuma pieņemšanas procesu. Spēj izstrādāt, kā arī novērtēt biznesa plānu.
Kompetence – dažāda veida un līmeņa plānu izstrāde, tai skaitā biznesa plāna izstrāde un prezentēšana. Izpratne par to kādām jābūt kvalitatīvam plānam. Plānošanai nepieciešamās informācijas atrašana, iegūšana, novērtēšana un apstrāde.

Kursa saturs(kalendārs)

1 Plānošanas būtība un process.
2 Mērķu klasifikācija, to izvirzīšana.
3 Informācijas iegūšana un analīze.
4 Lēmumu pieņemšana.
5 Uzņēmējdarbības plānošanas līmeņi, dimensijas un sistēma.
6 Plānošanas un plānu veidi.
7 Plānošanas motīvs, plānotāja loma un plānošanu izstrādes organizēšana.
8 Plānošanas principi.
9 Galvenās plānošanas problēmas.
10 Plānošanas metodes.
11 Biznesa plāna struktūra un metodoloģija.
12 Uzņēmuma un nozares raksturojums. Pieprasījuma plānošana.
13 Ražošanas plānošana un mārketinga plāns.
14 Organizatoriskais plāns. Riska vadības plāns.
15 Finanšu plāns un stratēģija.
16 Biznesa plāna noformējums un prezentācija.

Prasības kredītpunktu iegūšanai

Jāizpilda un praktiskajās nodarbībās jāatbild mājasdarbi un praktiskie uzdevumi par apgūtajiem jautājumiem. Semestra laikā trīs kontroldarbi. Zināšanu novērtēšanas veids nobeigumā – eksāmens. Zināšanu gala novērtējumā galvenie komponenti būs - trīs kontroldarbu vērtējumi, izstrādātais biznesa plāns un prezentācija, kā arī līdzdalība un aktivitāte praktiskajās nodarbībās.

Pamatliteratūra

1. Alsiņa R., Gertners G. Uzņēmējdarbības plānošanas principi un metodes. Rīga: RTU, 2005. 229 lpp.
2. Barrow C. The business plan workbook. (5th edition) London; Sterling: Kogan Page, 2005. 398 p.
3. Zariņa V., Strēle I. Finanšu plānošana uzņēmumā. Rīga: Lietišķās informācijas dienests, 2009. 105 lpp.
4. Zvirbule-Bērziņa A., Mihejeva L., Auziņa A. Plānošanas un ražošanas procesa organizēšanas pamatprincipi. Rīga: Biznesa augstskola Turība, 2004. 143 lpp.

Papildliteratūra

1. Biznesa atveseļošana. Autoru kolektīvs. Sērija: Harvard Business Review on. Rīga: Lietišķās informācijas dienests, 2008. 150 lpp.
2. Kalve I. Apseglot pārmaiņu vējus. Stratēģiskā un pārmaiņu vadība. Rīga: Biznesa augstskola Turība, 2005. 295 lpp.
3. No idejas līdz panākumiem. Alternatīvie finansējuma avoti. Rīga: Lietišķās informācijas dienests, 2009. 192 lpp.

Periodika un citi informācijas avoti

1. Dienas Bizness : nedēļas laikraksts: Latvijas biznesa avīze. Rīga: Diena : Dagens Industri; 1992. - ISSN 1407-2041.
2. Forbes Rīga: SK Media. ISSN 1691-6018.
3. Kapitāls : žurnāls lietišķiem cilvēkiem. Rīga : Lietišķās informācijas dienests. Pieejams arī elektroniskā formātā: www.kapitals.lv ISSN 1407-2505.

Piezīmes

Obligātais kurss ESAF profesionālās augstākās izglītības bakalaura studiju programmai "Komercdarbība un uzņēmuma vadība".
Ierobežotās izvēles kurss (B daļa), ESAF akadēmiskās izglītības bakalaura studiju programmas „Ekonomika” apakšprogrammas „Uzņēmējdarbība un vadīšana” studentiem.