Kursa kods VadZ4028

Kredītpunkti 2

Rīcībpolitika

Zinātnes nozarePolitikas zinātne

Zinātnes apakšnozareSabiedrības vadība

Kopējais stundu skaits kursā80

Lekciju stundu skaits16

Semināru un praktisko darbu stundu skaits16

Kursa apstiprinājuma datums19.02.2014

Atbildīgā struktūrvienībaSociālo un humanitāro zinātņu institūts

Kursa izstrādātāji

author viesdoc.

Voldemārs Bariss

Dr. phil.

author pētn.

Andis Kursītis

Mg. sc. soc.

Priekšzināšanas

PolZ2019, Publiskā administrācija

Kursa anotācija

Latvijā tiek veidota attīstības plānošanas sistēma, kas aptver visus publiskās pārvaldes līmeņus. Šīs sistēmas pārzināšana ir svarīga jebkuram pārvaldē strādājošajam, jo raksturo lēmumu pieņemšanas procesu, kurā ir iesaistīts plašs institūciju loks. Kursa gaitā studenti apgūst rīcībpolitikas plānošanas vispārējās prasmes gan nozaru, gan starpnozaru, gan arī reģionālās attīstības griezumā.

Kursa rezultāti un to vērtēšana

• zināšanas par: valsts pārvaldes elementiem, normatīvo dokumentu sagatavošanas un izstrādes kārtību Latvijā, politikas plānošanu, rīcībpolitikas veidošanu, ieviešanu un izvērtēšanu
• prasmes - Izprast sabiedrībā notiekošos procesus un pieņemt lēmumus atbilstoši situācijas izmaiņām; piedāvāt risinājumus, izvērtēt to ietekmi uz valsts un nozares attīstību; izprast valsts politikā notiekošos procesus un spēt novērtēt to ietekmi uz nozares attīstību; pārzināt valsts pārvaldē pastāvošo lēmumu pieņemšanas sistēmu, atbildības sadali un atskaitīšanās kārtību; pielietot iegūtās teorētiskās un praktiskās zināšanas sava darba un struktūrvienības efektīvai vadīšanai;
• kompetence - Veidot nozares politiku, izstrādāt atbilstošus politikas normatīvo dokumentu projektus, koordinēt šīs politikas īstenošanu; piedalīties jaunu nozares un pašvaldības koncepciju, stratēģiju un attīstības programmu un pamatnostādņu izstrādē, veikt to „ex-ante” izvērtējumu

Kursa saturs(kalendārs)

1 Kursa mērķis, saturs, metodika, izziņas materiāli, praktisko darbu plānojums
2 Politikas plānošana - jēdzienu definējums, publiskās pārvaldes pamatprincipi, to struktūra
3 Politikas un rīcībpolitikas jēdzienu analīze un pielietojums publiskjā pārvaldē
4 Politikas plānošanas sistēma Latvijā
5 Plānošanas dokumentu izstrāde
6 Stratēģiskā plānošana. IDS
7 Reģionālā un vietējā līmeņa plānošanas metodika
8 Nacionālās attīstības plānošana
9 Nozaru politikas plānošana
10 Rīcībpolitikas finansēšana
11 Politikas ietekmes vērtēšana
12 Budžeta un rīcībpolitikas sasaiste
13 Rīcībpolitika citās ES valstīs
14 Latvijas rīcībpolitikas kopējā analīze
15 Prezentāciju sagatavošana
16 Kursa kopsavilkums

Prasības kredītpunktu iegūšanai

Kontroldarbs 10%, referāts 40%, ieskaite ar atzīmi 50%

Pamatliteratūra

1. Bariss V. Publiskā administrācija: mācību grāmata. Jelgava: LLU, 2009. 111 lpp.
2. Vēbers M. Politika kā profesija. Rīga: AGB, 2002. 136 lpp.
3. Polits K., Bukerts G. Sabiedrības vadības reforma. Salīdzinošā analīze. Latvija: b.i., 2002. 350 lpp.
4. Kļaviņa S. Politikas ietekmes vērtēšana politikas veidošanas sistēmā. Rīga: Valsts kanceleja, 2005. 80 lpp.

Papildliteratūra

1. Apine I. Ievads politikā. Rīga: Zvaigzne ABC, 1998. 392 lpp.
2. Leiks N. Stratēģiskā plānošana. Rīga: Multineo, 2008. 248 lpp.
3. Valsts pārvaldes politikas attīstības pamatnostādnes 2008.-2013.gadam. [tiešsaiste]. Rīga: MK, 28.05.2008. Pieejams: http://polsis.mk.gov.lv/view.do?id=2675

Periodika un citi informācijas avoti

1. Evaluation. 2006 -2013 ISSN: 1356 – 3890
2. Policy Analysis. 2004-2013. ISSN 6564
3. The Economist. 2008 - 2013. ISSN 4788

Piezīmes

Nozares profesionālās specializācijas kurss profesionālās augstākākās izglītības bakalaura studiju programmas "Iestāžu un uzņēmumu ārējie sakari" studentiem.