Kursa kods VadZ4024

Kredītpunkti 1.50

Vadībzinības (Menedžments)

Zinātnes nozarePolitikas zinātne

Zinātnes apakšnozareSabiedrības vadība

Kopējais stundu skaits kursā60

Lekciju stundu skaits16

Semināru un praktisko darbu stundu skaits8

Kursa apstiprinājuma datums29.11.2011

Atbildīgā struktūrvienībaSociālo un humanitāro zinātņu institūts

Kursa izstrādātājs

author viesasist.

Guntars Deičmans

Mg. pub. admin.

Kursa anotācija

Vadībzinības ir specifiska zinātnes nozare, kas apskata dažādu organizāciju vadīšanas, pārkvalificēšanas procesu, ļauj labāk izprast vadītāja darbu un tā nozīmi organizāciju kvalitatīvā un rezultatīvā darbā. Vadīšana un pārvaldīšana ir universāls sabiedrības atribūts un cilvēkam nākas tajā ņemt aktīvu līdzdalību. Sabiedrisko attiecību nozīme organizācijas vadīšanas darbā.

Kursa rezultāti un to vērtēšana

zināšanas par organizācijas vadīšanas principiem, vadīšanas funkciju darbību un noteikumiem. Prasmes izprast ārpus un iekšpus organizācijas notiekošos procesus un pieņemt lēmumus atbilstoši situācijas izmaiņām. Strādāt komandā/ grupā un individuāli. Efektīvi plānot un organizēt savu darbu. Kompetence risināt problēmas un pieņemt lēmumus atbilstoši situācijai. Variēšana ar vadīšanas stiliem efektīvas organizācijas darbības nodrošināšanai.

Kursa saturs(kalendārs)

1 Vadīšanas būtība un nozīme
2 Menedžmenta teorijas. F. Teilors, A. Faiola, G. Emersons u.c.
3 Eiro amerikāniskā un Japānas menedžmenta īpatnības
4 Organizācijas funkcionēšanas principi
5 Vadītāji un to galvenās lomas. Autoritāte
6 Vara, tās izpausmes veidi. Manipulēšana
7 Komunikācija organizācijā. Verbāla, neverbāla
8 Lēmumu pieņemšanas process un metodes
9 Plānošanas būtība un tipi
10 Stratēģiskā plānošana
11 Darba organizēšanas principi, pienākumu deleģēšana
12 Informācijas un darbu koordinēšanas paņēmieni
13 Motivācija un motivācijas teorijas
14 Kontroles funkcijas un loma menedžmentā
15 Pārmaiņu vadība organizācijā
16 Jaunākās menedžmenta tendences pasaulē

Prasības kredītpunktu iegūšanai

Jāstudē obligātā un ieteicamā literatūra. Semestra laikā praktiskajās nodarbībās jāpielieto iegūtās zināšanas, veicot patstāvīgos darbus. Jāprezentē grupu darbi, jāaizstāv referāts un SVID analīze.

Pamatliteratūra

1. Praude V., Beļčikovs J. Menedžments. Rīga: Vaidelote, 2001. 508 lpp.
2. Ukolovs V., Mass A., Bistrjakovs I. Vadības teorija. Rīga: Jumava, 2006. 246 lpp.
3. Dāvidsone G. Organizāciju efektivitātes modelis. Rīga: O.D.A. 2008. 328 lpp.
4. Benson V., Davis K. Business information management. Ventus publishing ApS, 2008. 83 p. pieejams: http://studyguide.pk/Handouts/ACCA/acca_it/trends-in-business-information-management.pdf

Papildliteratūra

1. Ritson N. Strategic management.Ventus publishing ApS, 2008. 56 p. pieejams: http://www.academy-british.co.uk/Library-eng/strategicmanagement.pdf
2. Senyucel Z. Managing the human resource in the 21st century. Ventus publishing ApS, 2009. 77 p. Pieejams: http://indusbusinessacademy.org/admin/documents/hrm-managing-the-human-ressource.pdf
3. Change management. [ Matuševiča L. tulk.]. Rīga: Lietišķās Informācijas dienests, 2009. 160 lpp.

Periodika un citi informācijas avoti

1. Kapitāls: žurnāls lietišķiem cilvēkiem.Lietišķās informācijas dienests. 2010. ISSN:1407-2041.
2. Biznesa psiholoģija: Saules bite. 2010. ISSN: 1691-3183.
3. Dienas bizness: nedēļas laikraksts: Latvijas biznesa avīze. Diena. Dagons Industry, 2010. ISSN: 1407-2041.

Piezīmes

LLU TF Mašīnu projektēšana un ražošana; LIF Būvniecība bakalaura studiju programmu un LF bakalaura studiju programmas studentiem saskaņā ar studiju plāniem.