Kursa kods VadZ4010

Kredītpunkti 4

Vadīšana

Zinātnes nozareZinātnes apakšnozareKopējais stundu skaits kursāLekciju stundu skaitsSemināru un praktisko darbu stundu skaitsKursa apstiprinājuma datumsAtbildīgā struktūrvienība
Ekonomika un uzņēmējdarbībaUzņēmējdarbības vadība64323220/03/2013Uzņēmējdarbības un vadībzinātnes institūts

Kursa izstrādātājs

author asoc. prof.

Ināra Jurgena

Ekonomikas doktors

Papildliteratūra

1. Caune J., Dzedons A. Stratēģiskā vadīšana. 2.izd. Rīga: Lidojošā zivs, 2009. 384 lpp.
2. Dombrovska L.R. Cilvēkresursu kapitāla vadība. Rīga: Zvaigzne ABC, 2009. 212 lpp.
3. Ries E. The Learn Startup: How Today’s Enterreneurs Use Continuous Innovation to Create Radically Successful Businesses. Crown Business, 2011. 336 p.

Periodika un citi informācijas avoti

1. Kapitāls:žurnāls lietišķiem cilvēkiem.Rīga: Lietišķas informācijas dienests, 1998.- ISSN 1407-2505.

Piezīmes

Ierobežotās izvēles kurss akadēmiskās izglītības bakalaura studiju programmas "Ekonomika" studentiem.

Kursa anotācija

Studiju kursā studenti apgūst vadīšanas zinātniskās domas veidošanas pamatus, iegūst izpratni par vadīšanas procesa funkcijām un to izmantošanu dažādu sfēru organizācijās. Tiek analizētas galvenās organizācijas veidošanas koncepcijas, struktūras. Veidota izpratne par lēmumiem un vadīšanas stiliem. Tiek iegūtas zināšanas personāla vadīšanas aspektos, personāla vadīšanas metodēs un paņēmienos. Veidota vadīšanas ētikas un sociālās atbildības izpratne. Gūtas prasmes vadītāja individuālā darba plānošanā un organizācijā.

Kursa rezultāti un to vērtēšana

• Zināšanas - par vadīšanas teorijas vēsturi un mūsdienu tendencēm; izpratne par vadīšanas funkcijām, principiem un likumsakarībām; vadīšanas lēmumiem, komunikācijas nozīmi; organizācijas sakārtojuma modeļiem; par varas veidiem, autoritāti veidojošiem faktoriem; pārmaiņu vadīšanas modeļiem; vadīšanas efektivitāti.
• Prasmes - pielietot vadīšanas metodes uzņēmumos (organizācijās); definēt uzņēmuma (organizācijas) vadīšanas funkcijas; noteikt vadīšanas stilu; analizēt motivācijas iespējas uzņēmumā.
• Kompetence - argumentēti diskutēt par vadīšanas domas attīstību; raksturot galvenos darba organizēšanas veidus; noteikt vadīšanas efektivitāti; spriest un lemt par sociālo atbildību un uzņēmējdarbības vadīšanas ētiku.

Kursa plāns

1 Vadīšanas teorijas pamati. Vadīšanas zinātniskās domas veidošanās.
2 Vadīšana uzņēmumā un organizācijā.
3 Vadīšanas funkcijas un metodes.
4 Informācija un komunikācija vadīšanas procesā.
5 Problēmu risināšana un lēmumu pieņemšana.
6 Vadīšanas rezultātu plānošana uzņēmumā.
7 Organizēšana, organizācijas struktūras veidošana.
8 Sadarbība organizācijā un pilnvaras.
9 Personāla vadīšana.
10 Motivācija, motivēšana un motivēšanas teorijas.
11 Vadīšanas efektivitātes novērtēšana (kontrole).
12 Vadīšanas stils, to veidi, efektivitāte.
13 Vara un autoritāte, būtība un ietekme vadīšanas procesos.
14 Vadītāja, līdera loma pārmaiņu un inovāciju procesos.
15 Pārmaiņas organizācijā un organizācijas attīstība.
16 Laika un stresa menedžments.

Prasības kredītpunktu iegūšanai

Gala vērtējums (akumulējošais eksāmens) studiju kursā veidojas no kontroldarbos, seminārnodarbībās un praktiskajos darbos saņemta vērtējuma. Eksāmenu tiesīgi kārtot studenti, kuru semestra vērtējums nav zemāks par 4 ballēm. Lekciju un praktisko nodarbību apmeklējums – ne mazāks kā 75%.

Pamatliteratūra

1. Praude V. Menedžments. 1. grāmata. 3. pārstrād. un papild. izd. Rīga: Burtene. 2012. 498 lpp.
2. Praude V. Menedžments. 2. grāmata. 3. pārstrād. un papild. izd. Rīga: Burtene, 2012. 307 lpp.
3. Vadīšanas pamati. Mācību līdzeklis LLU studentiem un maģistrantiem un lauku uzņēmēju kvalifikācijas paaugstināšanai. Sast. U.Ivans un S.Ruskule. Malnava: LLU, 2006. 502 lpp.
4. Vadīšana. Mācību līdzeklis LLU studentiem un maģistrantiem un lauku uzņēmēju kvalifikācijas paaugstināšanai. Sastādīja S.Ruskule. Jelgava: LLU, 2005. 456lpp.