Kursa kods VadZ3059

Kredītpunkti 3

Uzņēmējdarbība

Zinātnes nozareEkonomika un uzņēmējdarbība

Zinātnes apakšnozareUzņēmējdarbības vadība

Kopējais stundu skaits kursā120

Lekciju stundu skaits16

Semināru un praktisko darbu stundu skaits32

Studenta patstāvīgā darba stundu skaits72

Kursa apstiprinājuma datums07.02.2017

Atbildīgā struktūrvienībaUzņēmējdarbības un vadībzinātnes institūts

Kursa izstrādātājs

author prof.

Anita Auziņa

Dr. oec.

Kursa anotācija

Studenti iegūst zināšanas par uzņēmējdarbības būtību, uzņēmējdarbības vidi, inovatīvo, mazo un vidējo uzņēmējdarbību, komercdarbības formām. Izprot kapitāla un investīciju nozīmi uzņēmējdarbībā. Iegūst praktiskās iemaņas uzņēmējdarbības uzsākšanai un uzņēmumu darbības plānošanai.

Kursa rezultāti un to vērtēšana

Pēc kursa studijām studentam būs:
• Zināšanas – par mazo un vidējo, inovatīvo uzņēmējdarbību, komercdarbības formām, uzņēmējdarbības vidi un tās uzlabošanu, uzņēmumu saimnieciskās darbības novērtējumu un tā darbības plānošanu. Iegūst izpratni par kapitāla un investīciju nozīmi uzņēmējdarbībā.
• Prasmes – prot sagatavot uzņēmuma dibināšanas dokumentus, diskutēt par uzņēmējdarbības vides uzlabošanu, uzņēmumu darbības uzlabošanas iespējām, sagatavot uzņēmuma attīstības plānu.
• Kompetence – tiek iegūtas zināšanas un praktiskās prasmes, lai analizētu un novērtētu, plānotu uzņēmuma darbību, spētu novērtēt uzņēmējdarbības riskus un piemērot to vadīšanas metodes.

Kursa saturs(kalendārs)

1 Uzņēmējdarbības būtība.
2 Uzņēmējdarbības vide un tās raksturojums.
3 Komercdarbības formas.
4 Uzņēmuma dzīves cikls.
5 Mikro, mazā un vidējā uzņēmējdarbība.
6 Uzņēmējdarbības uzsākšana un uzņēmuma dibināšana.
7 Uzņēmuma reorganizācija.
8 Uzņēmuma maksātnespēja un likvidācija.
9 Riska faktors uzņēmējdarbībā.
10 Uzņēmējdarbības plānošana I.
11 Uzņēmējdarbības plānošana II.
12 Biznesa plānošanas pamati.
13 Uzņēmuma finansēšanas avoti.
14 Investīcijas un to nozīme uzņēmējdarbībā.
15 Uzņēmuma saimnieciskās darbības vērtējums.
16 Inovāciju uzņēmējdarbība.

Prasības kredītpunktu iegūšanai

Studiju kursa noslēgumā rakstisks (testa veida) eksāmens. Eksāmena kārtošana tiek atļauta studentiem, kuri studiju kursa apguves laikā, strādājot grupā, izpilda patstāvīgos darbus (vismaz 75%), sagatavo un prezentē mājas darbu, semestra laikā sekmīgi uzrakstījuši 3 kontroldarbus.

Pamatliteratūra

1. Hofs K.G.(sadarbībā ar R.Alsiņu). Biznesa ekonomika. 2.izdevums. Rīga: SIA J.Rozes apgāds, 2011. 603 lpp.
2. Muška A. Uzņēmējdarbības pamatkurss. Rīga: KFI „Biznesa Komplekss”, 2005. 93 lpp.
3. Barovs P. Biznesa plāni: kā tos uzrakstīt un īstenot. Rīga: Izdevniecība Lietišķās informācijas dienests, 2008. 213 lpp. ISBN 978-9984-826-03-5.
4. Zariņa V., Strēle I. Finanšu plānošana uzņēmumā. Rīga: Izdevniecība Lietišķās informācijas dienests, 2009. 105 lpp. ISBN 978-9984-826-63-9.

Papildliteratūra

1. Āboltiņa A. Inovācija – XXl gadsimta fenomens. Rīga: Turība biznesa augstskola, 2008. 152 lpp.
2. Uzsākt biznesu. Autoru kolektīvs. Rīga: Izdevniecība Lietišķās informācijas dienests, 2009. 104 lpp. Sērija: Lessons Learned, sarunas ar pasaules biznesa līderiem. ISBN 978-9984-826-54-7.
3. Vīksna A., Baroniņa, R. Mani septiņi soļi biznesa uzsākšanai. Rīga: Izdevniecība Lietišķās informācijas dienests, 2009. 112 lpp. ISNB 978-9984-826-61-5.

Periodika un citi informācijas avoti

1. Dienas Bizness: nedēļas laikraksts: Latvijas Biznesa avīze. Rīga: Diena: Dagens Industri. ISSN 1407-2041.
2. Kapitāls: žurnāls lietišķiem cilvēkiem: krāsains biznesa un ekonomikas žurnāls. Rīga: Lietišķās informācijas dienests. ISSN 1407-2041.
3. Latvijas Ekonomists. Rīga: Mamuts. ISSN 1025-8922.

Piezīmes

Studiju kurss VBF profesionālās augstākās izglītības bakalaura studiju programmai „Zemes ierīcība un mērniecība”.