Kursa kods VadZ3058

Kredītpunkti 4

Uzņēmējdarbības pamati

Zinātnes nozareEkonomika un uzņēmējdarbība

Zinātnes apakšnozareUzņēmējdarbības vadība

Kopējais stundu skaits kursā160

Lekciju stundu skaits32

Semināru un praktisko darbu stundu skaits32

Studenta patstāvīgā darba stundu skaits96

Kursa apstiprinājuma datums24.02.2016

Atbildīgā struktūrvienībaUzņēmējdarbības un vadībzinātnes institūts

Kursa izstrādātājs

author prof.

Anita Auziņa

Dr. oec.

Priekšzināšanas

Ekon1002, Ekonomikas teorija

Ekon2016, Grāmatvedība I

VadZ2004, Vadīšanas pamati

Kursa anotācija

Pēc studiju kursa noklausīšanās studenti iegūst zināšanas par to, kas ir uzņēmējdarbība, tās, pamatprincipi, zinās kas ir uzņēmējs un uzņēmums. Ir attieksmes un izpratne par uzņēmējdarbības vides izmaiņām un prot to salīdzināt ar citām valstīm. Noklausoties kursu, students pārzina komercdarbības formas, kā arī uzņēmuma dibināšanas un organizēšanas pamatprincipus, uzņēmējdarbības tiesisko regulējumu ēdināšanas un viesnīcu jomā. Kursa laikā tiek apskatītas uzņēmuma funkcijas un to efektivitātes nodrošināšana. Konkrētai uzņēmējdarbības idejai tiek raksturoti un analizēti riski.

Kursa rezultāti un to vērtēšana

Pēc kursa studijām studentam būs:
• zināšanas – par uzņēmējdarbības būtību, praksē lietoto terminoloģiju un to jaunākajām tendencēm. Veidota izpratne par uzņēmējdarbības jēdzieniem un pamatprincipiem. Pēc kursa noklausīšanās students pārzinās uzņēmējdarbības vides faktorus un to galvenos rādītājus;
• prasmes – prot pielietot plānošanas, situācijas analīzes, konkurentu analīzes u.c. metodes uzņēmumos. Prot ģenerēt uzņēmējdarbības ideju, kā arī to pamatot. Izstrādāt analīzes kopumu jaunam uzņēmumam (argumentēt un pierādīt idejas dzīvotspēju);
• kompetence – tiek iegūtas zināšanas un praktiskās prasmes, lai radītu jaunas komercdarbības (uzņēmējdarbības) idejas, kā arī praktiskas prasmes jauna uzņēmuma dibināšanā, izstrādājot biznesa plāna sastāvdaļas.

Kursa saturs(kalendārs)

1 Uzņēmējdarbības (komercdarbības) būtība, sfēras un veidi I.
2 Uzņēmējdarbības (komercdarbības) būtība, sfēras un veidi II.
3 Uzņēmējdarbības vide.
4 Komercdarbības formas.
5 Uzņēmējdarbības likumdošana un tiesiskā bāze I.
6 Uzņēmējdarbības likumdošana un tiesiskā bāze II.
7 Vispārīgie uzņēmējdarbības tiesiskie akti.
8 Uzņēmējdarbības tiesiskais regulējums ēdināšanas un viesnīcu jomā.
9 Uzņēmējdarbības uzsākšana un dibināšana.
10 Uzņēmums un tā dzīves cikls.
11 Uzņēmuma finansēšana.
12 Risks uzņēmējdarbībā.
13 Uzņēmuma darbības plānošana.
14 Uzņēmuma konkurētspēja.
15 Uzņēmuma (komercsabiedrības) reorganizācija.
16 Uzņēmuma maksātnespēja.

Prasības kredītpunktu iegūšanai

Eksāmena atzīme ir atkarīga no semestra kumulatīvā vērtējuma:
1. Kontroldarbs: 20 punkti;
2. Kontroldarbs: 20 punkti;
3. Kontroldarbs: 15 punkti;
Eksāmens (testa veidā): 45 punkti.
10 punkti veido ieskaites atzīmes 1 balli. Nosacījumi eksāmena kārtošanai: Izstrādāti un aizstāvēti visi praktiskie darbi, nokārtoti visi kontroldarbi

Pamatliteratūra

1. Abizāre V. Ievads uzņēmējdarbībā: mācību līdzeklis. Rīga: RaKa, 2004. 140 lpp.
2. Muška A. Uzņēmējdarbības pamatkurss. Rīga: KIF Biznesa komplekss, 2005. 120 lpp.
3. Vedļa A. Uzņēmējdarbības kurss: mācību grāmata. Rīga: Petrovskis & Ko, 2000. 456 lpp.
4. Vedļa A. Ceļvedis uzņēmējdarbībā: mācību grāmata. Rīga: Petrovskis & Ko, 2002. 490 lpp.

Papildliteratūra

1. Barovs P. Biznesa plāni: kā tos uzrakstīt un īstenot. Rīga: Lietišķās informācijas dienests, 2008. 213 lpp.
2. Forands I. Biznesa vadības tehnoloģijas. Rīga: Latvijas Izglītības fonds, 2004. 333 lpp.
3. Živitere M. Komercdarbības (biznesa) plāns. Rīga: KIF "Biznesa komplekss", 2000. 100 lpp.

Periodika un citi informācijas avoti

1. Dienas Bizness: nedēļas laikraksts: Latvijas Biznesa avīze. Rīga: Diena: DagensIndustri, 1992. ISSN 1407-2041
2. Kapitāls: žurnāls lietišķiem cilvēkiem : krāsains biznesa un ekonomikas žurnāls. Rīga : Lietišķās informācijas dienests, 1998. ISSN 1407-2505.
3. Latvijas Vēstnesis : Latvijas Republikas oficiālais laikraksts. Rīga : Valsts uzņēmums Latvijas Vēstnesis. ISSN 1407-0391. Pieejams: https://www.vestnesis.lv/ [Skatīts 25.12.2015.]

Piezīmes

Obligātais kurss PTF augstākās profesionālās izglītības bakalaura studiju programmas „Ēdināšanas un viesnīcu uzņēmējdarbība" pilna un nepilna laika studijās.