Kursa kods VadZ3057

Kredītpunkti 4

Uzņēmējdarbība pārtikas rūpniecībā

Zinātnes nozareEkonomika un uzņēmējdarbība

Zinātnes apakšnozareUzņēmējdarbības vadība

Kopējais stundu skaits kursā160

Lekciju stundu skaits32

Semināru un praktisko darbu stundu skaits32

Studenta patstāvīgā darba stundu skaits96

Kursa apstiprinājuma datums09.02.2016

Atbildīgā struktūrvienībaUzņēmējdarbības un vadībzinātnes institūts

Kursa izstrādātājs

author prof.

Andra Zvirbule

Dr. oec.

Priekšzināšanas

Ekon1002, Ekonomikas teorija

PārZ3008, Pārtikas procesi un iekārtas II

PārZP020, Pārtikas nozares pamati

Kursa anotācija

Studiju kurss veidots, lai studenti apgūtu uzņēmējdarbības galvenās kategorijas, organizatoriskos un tiesiskos pamatus, īpatnības pārtikas rūpniecībā, kā arī pārtikas ražošanas uzņēmumu saimnieciskās darbības principus, ekonomiku un finanses.

Kursa rezultāti un to vērtēšana

Pēc kursa studijām studentam būs:
• zināšanas – students iegūs pamatzināšanas uzņēmējdarbības organizēšanā un ekonomikā pārtikas ražošanā;
• prasmes – spēj patstāvīgi izmantot uzņēmējdarbības veikšanai nepieciešamās iemaņas. Spēj argumentēti izskaidrot un diskutēt par uzņēmējdarbības veidiem, formām, nepieciešamību. Spēj patstāvīgi veikt saimnieciskās darbības un finanšu rezultāta aprēķinus. Iegūst prasmes pielietot zināšanas kursa darba un diplomprojekta ekonomiskās sadaļas izstrādē, kā arī izmantot tās, strādājot specialitātē, nodrošinot tehnoloģijas nozīmīgumu uzņēmējdarbībā;
• kompetence – students ir kompetents ar tehnoloģiju saistītu uzņēmējdarbības problēmu risināšanā un pārtikas ražošanas lēmumu pieņemšanā un novērtēšanā no uzņēmējdarbības viedokļa. Spēj patstāvīgi formulēt un kritiski analizēt uzņēmējdarbības efektivitāti, pamatot lēmumus, ja nepieciešams, veikt papildu analīzi.

Kursa saturs(kalendārs)

1 Uzņēmējdarbība un pamatjēdzieni.
2 Uzņēmējdarbības (komercdarbības) formas.
3 Uzņēmējdarbības vide.
4 Uzņēmējdarbības likumdošana un tiesiskā bāze.
5 Uzņēmējdarbības uzsākšana.
6 Uzņēmuma dzīves cikls un tā stadijas.
7 Uzņēmuma saimnieciskā darbība un vadīšana.
8 Uzņēmējdarbības īpatnības pārtikas rūpniecībā.
9 Ražošanas procesa teorētiskie aspekti.
10 Ražošanas organizēšana laikā.
11 Ražošanas organizēšana telpā.
12 Ražošanas plānošana.
13 Resursu sagāde un loģistika.
14 Mārketings un preču realizācija.
15 Uzņēmuma ekonomiskā attīstība.
16 Uzņēmuma finansiālā darbība.Uzņēmuma finanšu uzskaite.

Prasības kredītpunktu iegūšanai

Gala pārbaudījums – eksāmens, kas veidojas no sekojošu starprezultātu kontroles:
- Kontroldarbs (sastāda 15% no vērtējuma) - kontroldarbs par pamatjēdzieniem -
- Uzņēmējdarbības būtība un pamatjēdzieni; Uzņēmējdarbības vide- mikro vide, makro vide; Uzņēmums, Uzņēmējs, Uzņēmējdarbības formas.
- Praktiskais darbs- (sastāda 25% no vērtējuma) - uzņēmuma saimnieciskā un ražošanas darbība, komercdarījumu efektivitātes un rentabilitātes aprēķini.
- Finanšu un saimnieciskās darbības aprēķini - kontroldarbs (sastāda 20% no vērtējuma).
- Eksāmens (40% no vērtējuma)- darba prezentācija par pārtikas ražošanas uzņēmuma saimnieciski-ekonomiskajiem aprēķiniem.

Pamatliteratūra

1. Abizāre V. Ievads uzņēmējdarbībā: mācību līdzeklis. Rīga: RaKa, 2004. 140 lpp.
2. Muška A. Uzņēmējdarbības pamatkurss. Rīga: KIF Biznesa komplekss, 2005. 120 lpp.
3. Vedļa A. Uzņēmējdarbības kurss: mācību grāmata. Rīga: Petrovskis & Ko, 2000. 456 lpp.
4. Vedļa A. Ceļvedis uzņēmējdarbībā: mācību grāmata. Rīga: Petrovskis & Ko, 2002. 490 lpp.

Papildliteratūra

1. Bruce R., Barringer R. Entrepreneurship: successfully launching new ventures. NJ: Pearson/Prentice Hall, 2010. 584 p.
2. Promoting farmer entrepreneurship through producer organizations in Central and Eastern Europe: analysing local institutions and livelihoods. Rome: FAO, 2006. 58 p.
3. Neves M. The Future of Food Business: The Facts, the Impacts, the Acts. Singapore: World Scientific Publishing Company. 2011 eBook. http://search.ebscohost.com/login.aspx?direct=true&db=e000xww&AN=426407&site=ehost-live&scope=site

Periodika un citi informācijas avoti

1. Dienas Bizness : nedēļas laikraksts : ISSN 1407-2041
2. Forbes. SK Media SIA. Forbes. Rīga : ISSN 1691-6018
3. Kapitāls. Rīga : Lietišķās informācijas dienests. ISSN 1407-2505

Piezīmes

Obligātais kurss PTF otrā līmeņa profesionālās augstākās izglītības studiju programmas „Pārtikas produktu tehnoloģija” pilna un nepilna laika studijās.