Kursa kods VadZ3054

Kredītpunkti 3

Tūrisma tiesiskais regulējums

Zinātnes nozareVadībzinātne (nav zn)

Kopējais stundu skaits kursā120

Lekciju stundu skaits32

Semināru un praktisko darbu stundu skaits16

Studenta patstāvīgā darba stundu skaits72

Kursa apstiprinājuma datums19.12.2018

Atbildīgā struktūrvienībaUzņēmējdarbības un vadībzinātnes institūts

Kursa izstrādātājs

author doc.

Dace Kaufmane

Dr. oec.

Priekšzināšanas

JurZ2023, Tiesību pamati

VadZ3055, Tūrisms un rekreācija

Kursa anotācija

Studenti iegūst zināšanas par likumdošanas procesu Latvijā, tūrisma nozares tiesisko regulējumu, tūrisma politikas teorētiskajiem un praktiskajiem aspektiem, publiskā un privātā sektora organizāciju darbību un to nozīmi tūrisma nozarē. Studiju kursa ietvaros studenti attīsta izpratni par normatīvo aktu piemērošanu tūrisma nozarē un spēju pielietot noteiktai situācijai atbilstošus tūrisma nozarei saistošus normatīvos aktus un patstāvīgi analizēt tos.

Kursa rezultāti un to vērtēšana

ZINĀŠANAS:
Zina un izprot likumdošanas procesu un saistību tiesības Latvijā (kontroldarbs).
Zina un izprot tūrisma politiku un tūrisma nozares institūciju darbību (kontroldarbs).
Zina un izprot dažādu tūrisma nozari regulējošos un reglamentējošos tiesību aktus, drošību un pakalpojumu sniedzējiem, risinot konkrētas problēmsituācijas (problēmu risināšana).
PRASMES
Profesionālās prasmes:
Spēj patstāvīgi pielietot galvenos normatīvos aktus un izprot saistību tiesības tūrisma nozarē
(patstāvīgais darbs).
Spēj argumentēti izskaidrot un diskutēt par institucionālās sistēmu, struktūru un tās lomu tūrisma nozarē (situāciju analīze, diskusijas).
Spēj patstāvīgi orientēties dažādu tūrisma pakalpojumu sniegšanai nepieciešamajos regulējošos un reglamentējošos tiesību aktos, analizējot uzņēmuma darbību tūrisma jomā (kontroldarbs).
Vispārīgās prasmes:
Spēja atbildīgi, iekļaujoties laikā, pildīt uzdevumus (praktiskie darbi).
Spēj pamatoti un argumentēti skaidrot ar normatīvo aktu izstrādes procesu un līgumiem saistītos jautājumus (diskusijas nodarbībās).
Orientējas un ievēro normatīvos aktus un ētikas normas (praktisko situāciju risinājumi un diskusijas).
KOMPETENCE
Spēj raksturot normatīvo un institucionālo sistēmu, saistību tiesības un izprot to tūrisma nozares kontekstā (situāciju analīze, diskusijas).
Spēs izvēlēties un pielietot noteiktai situācijai atbilstošus tūrisma nozarei saistītus normatīvos aktus un raksturot tos (kontroldarbi, praktiskie darbi un situāciju analīzes).
Spēs, analizējot tūrismu, izmantot savas zināšanas par tūrismā iesaistītajām publiskā un privātā sektora organizācijām (praktiskie darbi).

Kursa saturs(kalendārs)

Lekciju tēmas:
1. Likumdošanas procesa raksturojums.
2. Tiesiski normatīvo aktu izstrāde.
3. Normatīvo aktu izstrādes vispārīgie principi.
4. Likumprojektu izstrādes process.
5. Ministru kabineta izdotie normatīvie akti.
6. Saistību tiesības.
7. Tūrisma likums.
8. Dažādu tūrisma pakalpojumu un darbību regulējošie likumi.
9. Tūrisma politika.
10. Tūrisma nozares administrējošās institūcijas, to darbības specifika un raksturojums.
11. Valdības kompetence tūrisma attīstības nodrošināšanā.
12. Tūristu tiesību aizsardzība un drošība.
Praktisko darbu/ semināru tēmas:
1. Tiesiski normatīvo aktu izstrāde. (2 stundas)
2. Likumdošanas procesa raksturojums.(2 stundas)
3. Ministru kabineta izdotie normatīvie akti.(2 stundas)
4. Līgumu veidi. (2 stundas)
5. Kontroldarbs – Likumdošanas process un saistību tiesības.(1 stunda)
6. Tūrisma likuma analīze. (2 stundas)
7. Tūrisma nozari regulējošo un reglamentējošo likumu analīze.(4 stundas)
8. Tūrisma politika : problēmas un risinājumi Latvijā. Tūrisma nozares institūcijas, to darbības specifika un raksturojums. (2 stundas)
9. Kontroldarbs – tūrisma pakalpojumus regulējošie likumi, tūrisma politika, nozares institūcijas un to darbība, valsts loma.(1 stunda)
10. Tūrisma pakalpojumu sniedzēji un to darbības veidi. (4 stundas)
11.Tūrisma informācijas sniedzēji. (2 stundas)
12.Tūristu aizsardzība. (2 stundas)
13.Pētījums (prezentācija) par uzņēmumu, kas darbojas tūrismā jomā, un analizējot ar tā darbību saistītos normatīvos aktus. (4 stundas)

14.Kontroldarbs – tūrisma pakalpojumu sniedzēji, informācijas sniedzēji un tūristu drošība. (2 stundas)

Prasības kredītpunktu iegūšanai

Ieskaite ar atzīmi.
Kontroldarbi tikai kontroldarbam paredzētajā laikā – 60%
Patstāvīgie darbi un problēmsituācijas semestra laikā – 40%
Akumulējošs studiju rezultātu vērtējums 100%

Studējošo patstāvīgo darbu organizācijas un uzdevumu raksturojums

Patstāvīgais darbi (apjoms līdz 10 lpp), jāiesniedz norādītajā laikā drukātā veidā.

Studiju rezultātu vērtēšanas kritēriji

Students sekmīgu atzīmi pārbaudes darbā var saņemt, ja vismaz 50% jautājumu ir atbildēts pareizi.
Patstāvīgos darbus novērtē pēc uzdevuma izpildes kvalitātes atbilstības prasībām.

Pamatliteratūra

1. Normatīvo aktu projektu izstrādes rokasgrāmata. [tiešsaiste]. Pieejams: https://tai.mk.gov.lv/book/1/chapter/23
2. Latvijas Republikas tiesību akti [tiešsaiste]. Pieejams: www.likumi.lv
3. Civillikums. [tiešsaiste] Pieejams: https://likumi.lv/ta/id/225418-civillikums

4. Tūrisma likums [tiešsaiste]. Pieejams: http://likumi.lv/doc.php?id=50026

Papildliteratūra

1. Latvijas tūrisma bizness. Tūrisma ziņu portāls profesionāliem [tiešsaiste]. Pieejams: http://turismabizness.lv/
2. Regulation of tourism activity in Europe. European Commission home page [tiešsaiste]. Pieejams: http://ec.europa.eu/growth/tools-databases/tourism-business-portal/business/legislation/regulation/index_en.htm

3. The World Travel & Tourism Council [tiešsaiste]. Pieejams: http://www.wttc.org/

Periodika un citi informācijas avoti

1. Journal of Travel Research [tiešsaiste]. Pieejams: http://jtr.sagepub.com/
2. Latvijas Vēstnesis. Latvijas Republikas oficiālais izdevums [tiešsaiste]. Pieejams: https://www.vestnesis.lv/
3. The Economist: London: Economist Newspaper Ltd. ISSN 0013-0613. Pieejams: http://www.economist.com/?sa_campaign=econsubs/europe/subspage/imglink.

4. Tourism Economics [tiešsaiste]. Pieejams: http://www.ippublishing.com/te.htm

Piezīmes

Nozares teorētiskais pamatkurss un informācijas tehnoloģiju studiju kurss (B2 daļa)ESAF profesionālā bakalaura studiju programmas „Komercdarbība un uzņēmuma vadība” specializācijas virzienam „Lauku tūrisma vadība”