Kursa kods VadZ3047

Kredītpunkti 1

Tūrisma analīze un ekonomika

Zinātnes nozareVadībzinātne (nav zn)

Kopējais stundu skaits kursā40

Studenta patstāvīgā darba stundu skaits40

Kursa apstiprinājuma datums18.09.2019

Atbildīgā struktūrvienībaUzņēmējdarbības un vadībzinātnes institūts

Kursa izstrādātāji

author prof.

Anita Auziņa

Dr. oec.

author lekt.

Baiba Kizika

Mg. oec.

Priekšzināšanas

Ekon1024, Mikroekonomika

Ekon2121, Makroekonomika

Ekon2135, Nodokļu uzskaite

Ekon3111, Finanšu grāmatvedība

Ekon3116, Uzņēmuma finanšu vadība

VadZ3046, Tūrisma analīze un ekonomika

Kursa anotācija

Kursa darba izstrādes gaitā tiek nostiprinātas studenta teorētiskās zināšanas tūrisma ekonomikā un tūrisma uzņēmuma saimnieciskās darbības analīzē. Tiek veicinātas prasmes un iemaņas tūrisma uzņēmuma produktu un pakalpojumu tirgus analīzē un saimnieciskās darbības galveno rādītāju aprēķināšanā, analīzē un novērtēšanā, iegūto rezultātu ietekmējošo faktoru noteikšanā.

Kursa rezultāti un to vērtēšana

1. Spēj parādīt teorētiskās zināšanas par tūrisma nozares vietu un lomu ekonomikā, tūrisma nozari raksturojošo rādītāju izvērtēšanu - kursa darbs, kursa darba prezentācija un aizstāvēšana
2. Spēj parādīt teorētiskās zināšanas par tūrisma uzņēmuma produkta un pakalpojuma cenu veidošanos un tūrisma uzņēmuma saimnieciskās darbības rādītājiem un to izvērtēšanu - kursa darbs, kursa darba prezentācija un aizstāvēšana
3. Spēj definēt kursa darba temata aktualitāti, mērķi un uzdevumus, izvēlēties un lietot piemērotākās aprēķinu un pētniecības metodes tā izstrādāšanā - kursa darbs, kursa darba prezentācija un aizstāvēšana
4. Spēj veikt informācijas apstrādi, analīzi un sistematizāciju kursa darba izstrādei. Tūrisma uzņēmuma vai nozares rādītāju praktiska salīdzināšana, izvērtēšana un analīze - kursa darbs, kursa darba prezentācija un aizstāvēšana
5. Prot izdarīt secinājumus, analizējot informāciju, spēj izstrādāt un formulēt priekšlikumus - kursa darbs, kursa darba prezentācija un aizstāvēšana
6. Spēj patstāvīgi strukturēt kursa darba izstrādes gaitu - kursa darbs
7. Spēj patstāvīgi atrast nepieciešamos datus un informāciju kursa darba izstrādei - kursa darbs
8. Spēj publiski aizstāvēt darba rezultātus, prezentēt izstrādātos priekšlikumus un pamatot personisko viedokli, kā arī atbildēt uz jautājumiem - kursa darba prezentācija un aizstāvēšana
9. Izprot un spēj pielietot iegūtās teorētiskās zināšanas par tūrisma nozares un tūrisma uzņēmuma darbību tirgus ekonomikas apstākļos, veikt esošo resursu novērtējumu - kursa darbs, kursa darba prezentācija un aizstāvēšana

10. Spēj patstāvīgi pētīt tūrisma nozares un tūrisma uzņēmuma attīstības tendences un problēmas, pieņemt ekonomiski pamatotus lēmumus šo problēmu atrisināšanai - kursa darbs, kursa darba prezentācija un aizstāvēšana

Kursa saturs(kalendārs)

1. Kursa darba tēmas izvēle un saskaņošana ar vadītāju.
2. Iepazīšanās ar metodiskiem norādījumiem kursa darba izstrādāšanai un aizstāvēšanai.
3. Kursa darba ievada izstrāde.
4. Teorētiskās literatūras apkopošana un sistematizēšana.
5. Nepieciešamo datu un informācijas iegūšana par analizējamo uzņēmumu.
6. Kursa darba analītisko daļu izstrāde.
7. Galveno secinājumu un priekšlikumu izstrāde.
8. Prezentācijas sagatavošana kursa darba aizstāvēšanai.

9. Kursa darba aizstāvēšana.

Prasības kredītpunktu iegūšanai

Vērtējums ar atzīmi. Vērtējumu veido:
• kursa darba izstrādāšana,
• kursa darba prezentācija,

• atbildes uz jautājumiem.

Studējošo patstāvīgo darbu organizācijas un uzdevumu raksturojums

Students kursa darbu atbilstoši izvēlētajai darba tēmai izstrādā patstāvīgi, konsultējoties ar kursa darba vadītāju. Pilnīgi noformētu, parakstītu kursa darbu students iesniedz vadītājam noteiktajā laikā. Kursa darbu vērtē kursa darba vadītājs, un, ja darbs atbilst izvirzītajām prasībām, vadītājs to akceptē aizstāvēšanai.

Studiju rezultātu vērtēšanas kritēriji

Kursa darba vadītājs organizē publisku aizstāvēšanu. Aizstāvēšanas vietu un laiku nosaka kursa darba vadītājs. Darba aizstāvēšanas vērtēšanas kritēriji: tēmas aktualitāte; mērķa un uzdevumu sasniegšanas novērtējums; pielietoto metožu realizācija; darba struktūra un noformējums; izmantotā literatūra un informācijas avoti; prezentācijas prasmes. Darba aizstāvēšanā students atbild uz jautājumiem par izstrādāto kursa darbu un pētīto tematu. Rezultātā kursa darba vadītājs novērtē izstrādāto un aizstāvēto kursa darbu.

Pamatliteratūra

1. Metodiskie norādījumi kursa darbu izstrādāšanai un aizstāvēšanai. Mācību palīglīdzeklis Ekonomikas un sabiedrības attīstības fakultātes profesionālās augstākās izglītības bakalaura studiju programmas „Komercdarbība un uzņēmuma vadība” studentiem [tiešsaiste]. Pieejams: http://www.esaf.llu.lv/lv/studiju-un-reglamentejosie-dokumenti
2. Valters F. Tūrisma mārketings. Uz tirgu orientēta tūrisma mikroekonomikas un makroekonomikas pārvaldība. Rīga: SIA Biznesa augstskola Turība, 2011. 621 lpp.
3. Siliņēviča I. Tūrisma analīze. Mācību līdzeklis tūrisma uzņēmējdarbībā. Rēzekne: Rēzeknes Augstskola, 1999. 83 lpp.
4. Tribe J. The Economics of Recreation, Leisure and Tourism. 5th Edition. London, 2016. 460 p.
5. Zariņa V., Strēle I. Finanšu plānošana uzņēmumā. Rīga: Lietišķās informācijas dienests, 2009. 105 lpp.

6. Rurāne M. Uzņēmuma finanses. Rīga: Jumava, 2007. 266 lpp.

Papildliteratūra

1. Tūrisma uzņēmējdarbības pamati: mācību līdzeklis. I.Siliņēviča, I.Zaļūksne, V.Deksne u.c. Rēzekne: Rēzeknes Augstskola, 2001. 139 lpp.
2. Forands I. Viesnīcas menedžments. Rīga: Latvijas Izglītības fonds, 2011. 231 lpp.
3. Leitis Ē. Ekotūrisms. Latvija: problēmas un risinājumi ilgtspējīgas tūrisma nozares pilnveidošanā. Rīga, 2012. 231 lpp.
4. Экономика и организация туризма: Международный туризм. Москва, 2016. 565 c
5. Барчуков И.С. Методы научных исследований в туризме. Москва: издательский центр Академия, 2008. 224 с.

6. Кусков А.С., Джаладян Ю. А. Основы туризма: учебник. Москва: КНОРУС, 2008. 400 с.

Periodika un citi informācijas avoti

1. Tūrisma statistikas aktualitātes. Pieejams: http://www.csb.lv
2. Latvijas tūrisma aģentu un operatoru asociācija. Pieejams: http://www.alta.net.lv

3. Valsts Tūrisma Informācijas Centru Tīkla Portāls. Pieejams: http://www.latvia.travel.lv

Piezīmes

Nozares profesionālās specializācijas (B3 daļa) studiju kurss ESAF profesionālā bakalaura studiju programmai „Komercdarbības un uzņēmuma vadība” specializācijas virzienam „Lauku tūrisma vadība”.