Kursa kods VadZ3047

Kredītpunkti 1

Tūrisma analīze un ekonomika

Zinātnes nozareVadībzinātne (nav zn)

Kopējais stundu skaits kursā40

Studenta patstāvīgā darba stundu skaits40

Kursa apstiprinājuma datums18.09.2019

Atbildīgā struktūrvienībaUzņēmējdarbības un vadībzinātnes institūts

Kursa izstrādātājs

author doc.

Anda Zvaigzne

Dr. oec.

Priekšzināšanas

Ekon1024, Mikroekonomika

Ekon2081, Finanses un kredīts

Ekon2121, Makroekonomika

Kursa anotācija

Kursa darba mērķis ir iegūt praktiskas iemaņas patstāvīga darba izstrādāšanā, paplašinot un sistematizējot teorētiskās zināšanas un apgūstot prasmi tās pielietot izvēlētās tēmas izpētē, problēmu formulēšanā un pamatotu secinājumu, priekšlikumu izstrādē.

Kursa rezultāti un to vērtēšana

Zināšanas - padziļinātas, strukturētas un analītiskas zināšanas tūrisma ekonomikas rādītāju analīzi mikroekonomiskajā un makroekonomiskajā līmenī.
Prasmes – apkopot, sistematizēt, kritiski izvērtēt literatūras avotus, diskutēt ar tiem, izvēlēties un izmantot atbilstošas pētījuma metodes, problēmrisināšanas prasmes, spēja izstrādāt pamatotus secinājumus un reālus priekšlikumus;
Kompetence – definēt un sniegt savus risinājumus tūrisma ekonomikas problēmām. Spēja izprast tūrisma ekonomikas situāciju mikroekonomiskajā un makroekonomiskajā līmenī un sniegt ieteikumus tās pilnveidei.

Kursa saturs(kalendārs)

1.Kursa darba tēmas izvēle un saskaņošana ar mācībspēku.
2.Kursa darba plāna izstrāde.
3.Kursa darba ievada izstrāde.
4.Literatūras izpēte un informācijasapkopošana saskaņā ar darba plānu un nospraustajiem darba uzdevumiem.
5.Literatūras izpēte un informācijas apkopošana saskaņā ar darba plānu un nospraustajiem darba uzdevumiem.
6.Izmantotās literatūras saraksta sastādīšana.
7.Apkopotās informācijas sistematizācija atbilstoši izvēlētās tēmas pamatjautājumiem.
8.Apkopotās informācijas sistematizācija atbilstoši izvēlētās tēmas pamatjautājumiem.
9.Kursa darba teorētiskās diskusijas izstrāde.
10. Kursa darba teorētiskās diskusijas izstrāde.
11. Kursa darba analītiskās daļas izstrāde.
12. Kursa darba analītiskās daļas izstrāde.
13. Kursa darba analītiskās daļas izstrāde.
14. Secinājumu un priekšlikumu izstrāde.
15. Kursa darba noformēšana atbilstoši Metodiskajiem norādījumiem kursa darbu izstrādāšanai un aizstāvēšanai.
16. Kursa darba iesniegšana, prezentācijas sagatavošana un aizstāvēšana.

Prasības kredītpunktu iegūšanai

Studentam patstāvīgi jāizstrādā kursa darbs, kura tēmu iepriekš jāsaskaņo ar kursa darba vadītāju. Kursa darba vispārējais uzbūvei, struktūrai un noformējumam jāatbilst Metodiskajiem norādījumiem kursa darbu izstrādāšanai un aizstāvēšanai. Mācību palīglīdzeklis Ekonomikas un sabiedrības attīstības fakultātes profesionālās augstākās izglītības bakalaura studiju programmas „Komercdarbība un uzņēmuma vadība” studentiem. Jelgava, 2014

Pamatliteratūra

1. Holloway Ch. The business of tourism. 5th ed. London: Longman, 1999. 352 p. (ISNB 0582328810)
2. Diderihs H. Uzņēmuma ekonomika .Galv. zin. red. R.Škapars. Rīga: Zinātne,2000. 515 lpp.
3. Tourism Economics [tiešsaiste]. Pieejams: http://www.ippublishing.com/te.htm[Skatīts 18.02.2015.]
4. Volodina M., Dzelmīte M. Mikroekonomika. Rīga: SIA Izglītības soļi, 2005. 241 lpp.

Papildliteratūra

1. Drakers Pīters u.c. Uzņēmuma darbības novērtēšana (HBR). Rīga: Lietišķās informācijas dienests, 2008. 180 lpp.
2. Januška M. Firmas finansiāli ekonomiskā stāvokļa analīzes metodika (prakstisks palīglīdzeklis). Rīga: ZKC SIA “Inovācija”, 2002. 40.lpp..
3. Glanville A., Glanville J. Economics from global perspective. 3rd.ed. Glanville books Ltd., 2011. 561 p.

Periodika un citi informācijas avoti

1. Latvija. Ekonomikas ministrija. Ziņojums par Latvijas tautsaimniecības attīstību. Latvijas Republikas Ekonomikas ministrija. Rīga, LR Ekonomikas ministrija, 1994. ISSN 1407-4095 Ir LLU FB – 1994.-2009.g. izdevumi. Jaunākie izd. pieejami elektroniski - www.em.gov.lv
2. Tūrisms Latvijā: statistikas biļetens.Latvijas Republikas Centrālā statistikas pārvalde. Rīga: LR Centrālā statistikas pārvalde. ISSN 1407-2653 Pieejams elektroniski - http://www.csb.gov.lv
3. Journal of Travel Research[tiešsaiste]. Pieejams: http://jtr.sagepub.com/ [Skatīts 18.02.2015.]

Piezīmes

Nozares profesionālās specializācijas kurss (B3 daļa) profesionālās augstākās izglītības bakalaura studiju programmas „Komercdarbība un uzņēmuma vadība” specializācijas virzienam „Lauku tūrisma vadība” (kursa darbs) pilna un nepilna laika studijās.