Код курса VadZ3043

Кредитные пункты 3

Общее количество часов120

Kоличество часов лекций32

Kоличество часов семинаров и практических занятий16

Количество часов самостоятельной работы студента72

Дата утвеждения курса19.12.2018

Разработчик курса

author

Dace Kaufmane

Предварительные знания

VadZ3054,

VadZ3055,

Учебная литературa

1. George E. W., H. Mair, Reid D.G. Rural tourism development: localism and cultural change. Bristol, England: Buffalo, NY, Toronto: Channel View Publications, 2009. 276 p. 2. Rural Tourism and Sustainable Business (Aspects of Tourism). Edited by D. Hall, I. Kirkpatrick, M. Mitchell. Clevedon; Buffalo; Toronto: Channel View Publications, 2005. 370 p. 3. Viesmīlības rokasgrāmata. Rīga: Tūrisma attīstības valsts aģentūra, 2010 [tiešsaiste]. Pieejams: http://www.tava.gov.lv/lv/viesmilibas-rokasgramata 4. Komerclikums. Par Latvijas Republikas Uzņēmumu reģistru. Patērētāju tiesību aizsardzības likums. Reklāmas likums. Tūrisma likums. [tiešsaiste]. Pieejami: http://likumi.lv/

Дополнительная литература

1. Balode I. Tūrisma un viesmīlības uzņēmējdarbība: tālmācības studiju kurss. Biznesa vadības koledža. Rīga: SIA "Biznesa vadības koledža", 2009. 281 lpp. 2. Goeldner Ch., Ritchie J.R.B. Tourism: principles, practices, philosophies. 11th ed. 624 p. 3. Holloway Ch., Robinson C. Marketing for tourism. 3rd ed. 286 p. 4. Forands I. Biznesa vadības tehnoloģijas. Rīga: Latvijas Izglītības fonds, 2004. 330 lpp.

Периодика и другие источники информации

1. Asociācija "Lauku ceļotājs". „Lauku ceļotāja" e-avīzes izdevums [tiešsaiste]. Pieejams: http://www.celotajs.lv/lv/news/topic/view/e-avize 2. Tūrisms Latvijā. Statistikas datu krājumi. Rīga: Latvijas Republikas Centrālā statistikas pārvalde.[tiešsaiste] Pieejams:www.csb.gov.lv/