Kursa kods VadZ3043

Kredītpunkti 3

Lauku tūrisma uzņēmējdarbība

Zinātnes nozareVadībzinātne (nav zn)

Kopējais stundu skaits kursā120

Lekciju stundu skaits32

Semināru un praktisko darbu stundu skaits16

Studenta patstāvīgā darba stundu skaits72

Kursa apstiprinājuma datums19.12.2018

Atbildīgā struktūrvienībaUzņēmējdarbības un vadībzinātnes institūts

Kursa izstrādātājs

author doc.

Dace Kaufmane

Dr. oec.

Priekšzināšanas

VadZ3054, Tūrisma tiesiskais regulējums

VadZ3055, Tūrisms un rekreācija

Kursa anotācija

Studenti iegūst izpratni par uzņēmējdarbības būtību, saturu, saimnieciskās darbības sistēmu Latvijā, zināšanas par lauku tūrismu, tā būtību un attīstību. Studiju kursa ietvaros tiek apzināti un izvērtēti lauku tūrisma resursi, tiek analizēts lauku tūrisma produkts un tā tapšanas daudzveidība. Studenti iegūst izpratni par uzņēmējdarbības vidi lauku tūrismā, kā arī praktiskās iemaņas uzņēmējdarbības uzsākšanā un izbeigšanā.

Kursa rezultāti un to vērtēšana

ZINĀŠANAS:
Zina un izprot lauku tūrisma resursus, produktus un pakalpojumus (kontroldarbs).
Zina un izprot saimnieciskās darbības sistēmu un specializētas zināšanas par uzņēmējdarbības uzsākšanu un izbeigšanu lauku tūrismā (kontroldarbs).
Zina un izprot lauku tūrisma attīstību, uzņēmējdarbības vidi un sadarbību (kontroldarbs).
PRASMES:
Profesionālās prasmes:
Spēj patstāvīgi ģenerēt un pamatot uzņēmējdarbības ideju un veikt nepieciešamās darbības uzņēmējdarbības uzsākšanai Latvijā (praktiskie darbi).
Prot analizēt uzņēmējdarbības vidi, izstrādājot SVID analīzi
(praktiskie darbi).
Spēj patstāvīgi izstrādāt kompleksu tūrisma pakalpojumu noteiktai mērķauditorijai (individuāls patstāvīgais darbs).
Vispārīgās prasmes:
Spēj atbildīgi, iekļaujoties laikā, pildīt uzdevumus (praktiskie darbi).
Spēj argumentēti skaidrot un pamatot savas izvēles (debates).
Spēj diskutēt un brīvi komunicēt par uzdevumu izpildi un rezultātiem (diskusijas nodarbībās).
KOMPETENCE:
Spēj patstāvīgi uzsākt uzņēmējdarbību lauku tūrismā un sniegt savus risinājumus tūrisma produkta veidošanā (kontroldarbi, praktiskie darbi).
Spēj patstāvīgi pieņemt lēmumus par lauku tūrisma resursu izmantošanu noteiktai mērķauditorijai un izprot kopējo lauku tūrisma situāciju (kontroldarbi, individuāli patstāvīgie darbi, diskusijas, eksāmens).

Kursa saturs(kalendārs)

Lekciju tēmas:
1. Ievads lauku tūrismā.
2. Lauku tūrisma resursi.
3. Lauku tūrisma produkts.
4. Lauku tūrisma mītnes.
5. Ēdināšana lauku tūrisma mītnēs.
6. Lauku tūrisma piedāvājumi.
7. Videi draudzīgs lauku tūrisma piedāvājums.
8. Uzņēmējdarbības sākšana lauku tūrismā.
9. Saimnieciskās darbības sistēma un veicēji Latvijā.
10. Uzņēmējdarbības dibināšana un reģistrācija.
11. Firma un tās veidošana.
12. Komersantu un uzņēmēju likvidācija.
13. Uzņēmējdarbības vide.
14. Sadarbības nepieciešamība lauku tūrismā.
15. Tūrisma puduri.
Praktisko darbu/ semināru tēmas:
1. Lauku tūrisma specifika un pieprasījums Latvijā. (1 stunda)
2. Lauku tūrisma resursu būtība. (1 stunda)
3. Lauku tūrisma produkts. Inovatīvi lauku tūrisma produkti Latvijā. (1 stunda)
4. Populārākie piedāvājumi lauku tūrismā Latvijā.(1 stunda)
5. 1.Kontroldarbs par lauku tūrisma resursiem, produktiem un pakalpojumiem. (1 stunda)
6. Praktiskais darbs: inovatīvs lauku tūrisma piedāvājums Latvijā.(2 stundas)
7. Uzņēmējdarbības sākšana: ideju ģenerēšana lauku tūrismā. (2 stundas)
8. Firma un tās veidošana: izveidot firmu ģenerētajai uzņēmējdarbības idejai, pamatot to.(1 stunda)
9.Jauna uzņēmuma dibināšana un reģistrācija: izstrādāt reģistrācijas dokumentus veidojamajam uzņēmumam.(1 stunda)
10. Uzņēmējdarbības izbeigšana.(1 stunda)
11. 2.Kontroldarbs: uzņēmējdarbības uzsākšanu un izbeigšanu lauku tūrismā. (1 stunda)
12. Uzņēmējdarbības vides analīze: SVID analīze.(1 stunda)
13. Sadarbība lauku tūrismā. Lauku tūrisma attīstībā iesaistītās institūcijas un sadarbības partneri.Tūrisma puduri.(1 stunda)

14. 3.Kontroldarbs par lauku tūrisma attīstību un uzņēmējdarbības vidi un sadarbību.(1 stunda)

Prasības kredītpunktu iegūšanai

Eksāmens
Kontroldarbi (tiem paredzētajā laikā) 30 punkti
Patstāvīgie darbi (semestra laikā) 10 punkti
Eksāmens (tam paredzētajā laikā) 60 punkti

10 punkti veido eksāmena atzīmes 1 balli.

Studējošo patstāvīgo darbu organizācijas un uzdevumu raksturojums

Patstāvīgie darbi jāiesūta un jāprezentē norādītajā laikā.

Studiju rezultātu vērtēšanas kritēriji

Students sekmīgu atzīmi pārbaudes darbā var saņemt, ja vismaz 50% jautājumu ir atbildēts pareizi.
Patstāvīgo darbu novērtē pēc uzdevuma izpildes kvalitātes atbilstības prasībām.

Diskusijas vērtē pēc iesaistes un spējām argumentēti izskaidrot un diskutēt par jautājumiem, kas saistīti ar lauku tūrisma uzņēmējdarbību.

Pamatliteratūra

1. George E. W., H. Mair, Reid D.G. Rural tourism development: localism and cultural change. Bristol, England: Buffalo, NY, Toronto: Channel View Publications, 2009. 276 p.
2. Rural Tourism and Sustainable Business (Aspects of Tourism). Edited by D. Hall, I. Kirkpatrick, M. Mitchell. Clevedon; Buffalo; Toronto: Channel View Publications, 2005. 370 p.
3. Viesmīlības rokasgrāmata. Rīga: Tūrisma attīstības valsts aģentūra, 2010 [tiešsaiste]. Pieejams: http://www.tava.gov.lv/lv/viesmilibas-rokasgramata

4. Komerclikums. Par Latvijas Republikas Uzņēmumu reģistru. Patērētāju tiesību aizsardzības likums. Reklāmas likums. Tūrisma likums. [tiešsaiste]. Pieejami: http://likumi.lv/

Papildliteratūra

1. Balode I. Tūrisma un viesmīlības uzņēmējdarbība: tālmācības studiju kurss. Biznesa vadības koledža. Rīga: SIA "Biznesa vadības koledža", 2009. 281 lpp.
2. Goeldner Ch., Ritchie J.R.B. Tourism: principles, practices, philosophies. 11th ed. 624 p.
3. Holloway Ch., Robinson C. Marketing for tourism. 3rd ed. 286 p.

4. Forands I. Biznesa vadības tehnoloģijas. Rīga: Latvijas Izglītības fonds, 2004. 330 lpp.

Periodika un citi informācijas avoti

1. Asociācija "Lauku ceļotājs". „Lauku ceļotāja" e-avīzes izdevums [tiešsaiste]. Pieejams: http://www.celotajs.lv/lv/news/topic/view/e-avize 2. Tūrisms Latvijā. Statistikas datu krājumi. Rīga: Latvijas Republikas Centrālā statistikas pārvalde.[tiešsaiste] Pieejams:www.csb.gov.lv/

Piezīmes

Nozares profesionālās specializācijas studiju kurss (B3 daļa)ESAF profesionālā bakalaura studiju programmas „Komercdarbība un uzņēmuma vadība” specializācijas virzienam „Lauku tūrisma vadība”