Kursa kods VadZ3041

Kredītpunkti 1

Uzņēmējdarbība

Zinātnes nozareEkonomika un uzņēmējdarbība

Zinātnes apakšnozareUzņēmējdarbības vadība

Kopējais stundu skaits kursā40

Studenta patstāvīgā darba stundu skaits40

Kursa apstiprinājuma datums13.01.2015

Atbildīgā struktūrvienībaUzņēmējdarbības un vadībzinātnes institūts

Kursa izstrādātājs

author prof.

Anita Auziņa

Dr. oec.

Kursa anotācija

Studenti iegūst zināšanas par uzņēmējdarbības būtību, uzņēmējdarbības vidi, inovatīvo, mazo un vidējo uzņēmējdarbību, komercdarbības formām. Izprot kapitāla un investīciju nozīmi uzņēmējdarbībā. Iegūst praktiskās iemaņas uzņēmējdarbības uzsākšanai un uzņēmumu darbības plānošanai.

Kursa rezultāti un to vērtēšana

• Zināšanas – par uzņēmuma darbības plānošanu, biznesa plāna mērķiem, funkcijām, izstrādes secību un struktūru, pielietojamām metodēm. Iegūst izpratni par uzņēmuma ražošanas programmas un realizācijas ieņēmumu plānošanu, konkurētspējas līmeņa noteikšanu.
• Prasmes – prot pielietot plānošanas metodes biznesa plāna izstrādē. Definēt uzņēmuma mērķus, noteikt uzņēmumam nepieciešamos darbaspēka un materiālos resursus, izstrādāt mārketinga plānu, aprēķināt uzņēmuma ieņēmumus un izmaksas. Spēj veikt peļņas vai zaudējuma plāna, naudas plūsmas plāna aprēķinus.
• Kompetence – tiek iegūtas zināšanas un prasmes, lai atrastu visizdevīgāko un vispieejamāko kompromisu starp uzņēmuma vēlmēm un praktiskajām iespējām, sagatavojot biznesa plānu.

Kursa saturs(kalendārs)

1 Kursa darba tēmas izvēle, struktūras un uzdevumu saskaņošana ar mācībspēku.
2 Biznesa plāna izstrādes metodoloģijas izpēte.
3 Biznesa idejas formulēšana vai pētāmā uzņēmuma raksturojums.
4 Nepieciešamo datu un informācijas iegūšana par analizējamo uzņēmumu vai biznesa idejas veidošanu.
5 Uzņēmuma SVID analīze.
6 Realizācijas plānošana.
7 Mārketinga plāns.
8 Konkurence un konkurētspēja.
9 Ražošanas (pakalpojumu) programma.
10 Uzņēmuma riski un pretriska pasākuma plāns.
11 Organizatoriskā struktūra un pārvalde.
12 Finanšu plānošana - ieņēmumi un izdevumi.
13 Finanšu plānošana - naudas plūsmas plānošana.
14 Finanšu plānošana - bilance un peļņas/zaudējumu aprēķins.
15 Biznesa plāna kopsavilkums. Kursa darba secinājumi.
16 Kursa darba prezentācija.

Prasības kredītpunktu iegūšanai

Students kursa darbu izstrādā patstāvīgi, saskaņā ar izvēlēto tēmu. To iesniedz pasniedzējam vērtēšanai. Kursa darba aizstāvēšanai students sagatavo prezentāciju un aizstāv tā izstrādes gaitā veiktos uzdevumus, atklātās problēmas, akcentējot svarīgākās atziņas un piedāvātos risinājumus. Kursa darbu vērtē 10 ballu sistēmā. Zemākā sekmīgā atzīme ir 4 (gandrīz viduvēji).

Pamatliteratūra

1. Hofs K.G.(sadarbībā ar R.Alsiņu). Biznesa ekonomika. 2.izdevums. Rīga: SIA J.Rozes apgāds, 2011. 603 lpp.
2. Muška A. Uzņēmējdarbības pamatkurss. Rīga: KFI „Biznesa Komplekss”, 2005. 93 lpp.
3. Barovs P. Biznesa plāni: kā tos uzrakstīt un īstenot. Rīga: Izdevniecība Lietišķās informācijas dienests, 2008. 213 lpp. ISBN 978-9984-826-03-5
4. Zariņa V., Strēle I. Finanšu plānošana uzņēmumā. Rīga: Izdevniecība Lietišķās informācijas dienests, 2009. 105 lpp. ISBN 978-9984-826-63-9

Papildliteratūra

1. Āboltiņa A. Inovācija – XXl gadsimta fenomens. Rīga: Turība biznesa augstskola, 2008. 152 lpp.
2. Uzsākt biznesu. Autoru kolektīvs. Sērija: Lessons Learned, sarunas ar pasaules biznesa līderiem. Rīga: Izdevniecība Lietišķās informācijas dienests, 2009. 104 lpp. ISBN 978-9984-826-54-7
3. Vīksna, A., Baroniņa, R. Mani septiņi soļi biznesa uzsākšanai. Rīga: Izdevniecība Lietišķās informācijas dienests, 2009. 112 lpp. ISNB 978-9984-826-61-5

Periodika un citi informācijas avoti

1. Dienas Bizness: nedēļas laikraksts: Latvijas Biznesa avīze. Rīga: Diena: Dagens Industri. ISSN 1407-2041
2. Kapitāls: žurnāls lietišķiem cilvēkiem: krāsains biznesa un ekonomikas žurnāls. Rīga: Lietišķās informācijas dienests. ISSN 1407-2041
3. Latvijas Ekonomists. Rīga: Mamuts. ISSN 1025-8922

Piezīmes

Kursa darbs iekļauts VBF profesionālās augstākās izglītības bakalaura studiju programmā „Zemes ierīcība" un "Zemes ierīcība un mērniecība".