Kursa kods VadZ3038

Kredītpunkti 3

Loģistika

Zinātnes nozareVadībzinātne (nav zn)

Kopējais stundu skaits kursā120

Lekciju stundu skaits24

Semināru un praktisko darbu stundu skaits24

Studenta patstāvīgā darba stundu skaits72

Kursa apstiprinājuma datums18.09.2019

Atbildīgā struktūrvienībaUzņēmējdarbības un vadībzinātnes institūts

Kursa izstrādātājs

author viesdoc.

Agnese Radžele-Šulce

Dr. oec.

Kursa anotācija

Kursa ietvaros studentiem tiks sniegtas teorētiskās pamatzināšanas, praktiskās pamatiemaņas un izpratne loģistikā.
Pēc kursa sekmīgas apgūšanas studenti iegūs pilnīgu izpratni par loģistikas jēdzienu un būtību, tās vēsturisko attīstību, nozīmi. Pārzinās loģistikas pamatdarbības veidus un to nodrošināšanas funkcijas. Studenti iegūs ieskatu par loģistikas vadīšana uzņēmumā un loģistikas sistēmu veidojošajiem elementiem, plānošanas un kontroles procesu. Novērtēs loģistikas vidi Latvijā.

Kursa rezultāti un to vērtēšana

• Zināšanas – par loģistikas teorijas vēsturi un jaunākajām tendencēm Latvijā un pasaulē. Veidota izpratne par loģistikas pamatdarbību veidiem un to nodrošināšanas un vadības mehānismiem un instrumentiem. Kognitīvas un selektīvas zināšanas par loģistikas vidi veidojošiem faktoriem, par galvenajām loģistikas izmaksām, loģistikas vadīšanu uzņēmumos un starptautiskos darījumus reglamentējošo tiesisko un normatīvo bāzi.
• Prasmes – nošķirt loģistikas pamatdarbības veidus un to nodrošināšanas ekonomiskos un vadības mehānismus un instrumentus uzņēmumos. Prasmes analizēt loģistikas vidi veidojošos iekšējos un ārējos faktorus. Prasmes atrast un pielietot starptautiskos darījumus reglamentējošos tiesiskos un normatīvos dokumentus.
• Kompetence – apzināsies loģistikas speciālista un loģistikas struktūrvienības vadītāja ikdienas darbu un pienākumu spektru. Iegūtas zināšan. Iegūtas zināšanas un praktiskās prasmes, lai aptvertu kopumā loģistikas vietu uzņēmumā, tās procesu organizāciju un analīzi.

Kursa saturs(kalendārs)

1 Loģistikas jēdziens, definīcijas un vēsturiskā attīstība, attīstības faktori. / Loģistikas mērķi, uzdevumi un nozīme.
2 Loģistikas pamatdarbību veidi un to nodrošināšanas mehānismi un instrumenti.
3 Transportēšanas būtība, nozīme, ekoloģiskie aspekti un funkcijas./ Transporta veida un pakalpojumu izvēle.
4 Transportēšanas izmaksas un izcenojumi.
5 Transporta fraktēšana un aprīkojuma izvēle. Maršrutu izstrādāšana. / Kravu transportēšanas sistēmas izveide.
6 Krājumu vadīšanas mērķi un funkcijas. Krājumu būtība, veidi un klasifikācija. Krājumu līmeņi pēc to apjoma noliktavā.
7 Krājumu vadīšanas koncepcijas: Pull un Push./ Produkcijas īstermiņa pieprasījuma prognozēšana. Resursu iepirkums.
8 Pasūtījumu apstrādes mērķi un process. Pasūtījumu noformēšanas, nosūtīšanas un saņemšanas metožu izvēle.
9 Fiksētā apjoma un fiksētā laika krājumu iepirkšanas metodes./ Noliktavu mērķi, funkcijas un klasifikācija.
10 Noliktavu sistēmas izveidošana un lēmumu pieņemšana noliktavu saimniecībā. Kravu apstrāde./ Iesaiņojums un tara.
11 Informācijas uzkrāšanas veidi un informācijas plūsmas vadības sistēmas izveide.
12 Loģistikas iekšējā vide.
13 Loģistikas vadīšana uzņēmumā./ Loģistikas ārējā vide.
14 Galvenās izmaksu grupas loģistikas jomā.
15 Starptautiskos darījumus reglamentējošā tiesiskā un normatīvā bāze. / Loģistika un e-komercija.
16 Aktualitātes un situācija pasaulē loģistikas jomā.

Prasības kredītpunktu iegūšanai

Gala vērtējums studiju kursā veidojas no sekojošiem komponentiem: rakstiskā eksāmenā saņemto punktu skaits, kontroldarbos saņemto punktu skaits, seminārnodarbībā saņemto punktu skaits, praktisko nodarbību uzdevumos saņemto punktu skaits un par līdzdalību un aktivitāti nodarbībās saņemto punktu skaits. Kopējais maksimālais punktu skaits 100 (kas nodrošina 10 balles), t.sk. rakstiskā eksāmenā – 40 p., seminārnodarbībā – 30 p., kontroldarbos – 20 p. un praktisko nodarbību uzdevumos – 10 p. Iegūto punktu skaitu pielīdzina 10 ballu skalas vērtējumam – 10 punkti veido atzīmes vienu balli.

Pamatliteratūra

1. Christopher M. Logistics and supply chain management : strategies for reducing cost and improving service. (2nd edition) London: Finacial Times Prentice Hall, 1998.
2. Ghiani G., Laporte G., Musmanno R. Introduction to Logistics Systems Planning and Control. Great Britain: TJ International, 2004. 360 p.
3. Krūmiņš N. Rokasgrāmata loģistikas sistēmu vadīšanai. Rīga: LR Ekonomikas Ministrija, 2004.
4. Sprancmanis N. Uzņēmējdarbības loģistikas pamati. Rīga: Burtene, 2011.

Papildliteratūra

1. Ikgadējā foruma "Transporta & loģistika " publicētās nozares speciālistu un profesionāļu prezentācijas – http://konferences.db.lv/arhivs.
2. Ikgadējās konferences TransBaltica publicētie materiāli un prezentācijas –http://transbaltic.eu.

Periodika un citi informācijas avoti

1. Journal Logistics Management. Logistics Management: the information needs of the field of logistics and transportation. Framingham, Massachusetts, USA: EH Publishing, Inc., ISSN-1540-3890. (Pieejams arī: www.logisticsmgmt.com/)
2. Dienas bizness: ziņas, vadošo ekonomistu viedokļi, tehnoloģiju jaunumi, nekustamā īpašuma apskati, jaunumi likumdošanā. Rīga: SIA "Izdevniecība Dienas Bizness", ISSN 1407-2041. Transports un loģistika. Laikraksta Dienas bizness pielikums.
3. Kapitāls: bizness un ekonomikas aktualitātes Latvijā un ārpus tās robežām. Rīga: SIA "Izdevniecība IKK", ISSN 1407-2505. "Kapitāls" tematiskā sadaļa par etiķeti. (Pieejams arī: http://issuu.com/kapitals)

Piezīmes

Studiju kurss profesionālai augstākās izglītības bakalaura studiju programmas Komercdarbības un uzņēmuma vadība pilna un nepilna laika studentiem.