Kursa kods VadZ3036

Kredītpunkti 1.50

Uzņēmējdarbības pamati

Zinātnes nozareEkonomika un uzņēmējdarbība

Zinātnes apakšnozareUzņēmējdarbības vadība

Kopējais stundu skaits kursā60

Lekciju stundu skaits16

Semināru un praktisko darbu stundu skaits8

Kursa apstiprinājuma datums20.04.2011

Atbildīgā struktūrvienībaUzņēmējdarbības un vadībzinātnes institūts

Kursa izstrādātājs

author lekt.

Inese Saulāja

Mg. oec.

Kursa anotācija

Pēc studiju kursa noklausīšanās studenti iegūst zināšanas par to, kas ir uzņēmējdarbības būtība, pamatprincipi, vidi, uzņēmēju un uzņēmumu. Noklausoties kursu, students pārzina komercdarbības formas, kā arī uzņēmuma dibināšanas un organizēšanas pamatprincipus. Kursa laikā tiek apskatītas uzņēmuma funkcijas un to efektivitātes nodrošināšana. Konkrētai uzņēmējdarbības idejai tiek raksturoti un analizēti riski. Pirms plānošanas uzņēmumā tiek apskatīta konkurence un vērtēta konkurētspēja. Ar praktiskiem uzdevumiem tiek veikta uzņēmējdarbības plānošana, kā arī apskatīta darba samaksas organizācija.

Kursa rezultāti un to vērtēšana

• Zināšanas – par uzņēmējdarbības teoriju un jaunākajām tendencēm. Veidota izpratne par uzņēmējdarbības jēdzieniem un pamatprincipiem. Pēc kursa noklausīšanās students izzina komercdarbības vidi, tās formām, dibināšanas gaitu, kā arī plānošanas un darbības organizāciju uzņēmumā.
• Prasmes – prot pielietot plānošanas, situācijas analīzes, konkurentu analīzes u.c. metodes uzņēmumos. Prot ģenerēt uzņēmējdarbības ideju, kā arī to pamatot. Izstrādāt analīzes kopumu jaunam uzņēmumam (argumentēt un pierādīt idejas dzīvotspēju).
• Kompetence - Tiek iegūtas zināšanas un praktiskās prasmes, lai radītu jaunas komercdarbības (uzņēmējdarbības) idejas, kā arī praktiskas prasmes jauna uzņēmuma dibināšanā, izstrādājot biznesa plāna sastāvdaļas.

Kursa saturs(kalendārs)

1 Uzņēmējdarbības (komercdarbības) būtība, sfēras un veidi.
2 Uzņēmējdarbības (komercdarbības) būtība, sfēras un veidi.
3 Uzņēmējdarbības vide.
4 Uzņēmējdarbības vide.
5 Uzņēmējdarbības risks uzņēmējdarbībā.
6 Uzņēmējdarbības risks uzņēmējdarbībā.
7 Komercdarbības formas.
8 Komercdarbības formas.
9 Uzņēmējdarbības uzsākšana un dibināšana.
10 Uzņēmums un tā dzīves cikls.
11 Uzņēmuma reorganizācija un likvidācija.
12 Uzņēmuma finansēšanas avoti.
13 Uzņēmuma darbības plānošana.
14 Konkurētspēja un tās novērtējums.
15 Darba samaksas organizēšana.
16 Uzņēmuma maksātnespēja.

Prasības kredītpunktu iegūšanai

Studiju kursa laikā jāizveido un jāizplāno konkrēta uzņēmējdarbības ideja (no idejas līdz reģistrācijai). Studiju kurss noslēdzas ar ieskaiti ar atzīmi. Ieskaites atzīme veidojas akumulējoši: to veido kontroldarbu un patstāvīgo darbu vērtējums. Nosacījumi: nostrādāti visi praktiskie darbi, uzrakstīti visi kontroldarbi.

Pamatliteratūra

1. Vedļa A. Ceļvedis uzņēmējdarbībā: teorētiskā ievirze, testi, metodikas, aprēķini, semināri, diskusiju jautājumi. Rīga: Petrovskis & Ko, 2002. 490. lpp.
2. Rurāne M. Uzņēmējdarbības pamati. Rīga: Turības mācību centrs, 1998. 183 lpp.
3. Komerclikums: LR likums. Latvijas Vēstnesis, Nr.158/160 (2069/2071), 4.maijs, 2000.
4. Hofs K., Biznesa ekonomika. Rīga: Jāņa Rozes apgāds, 2011. 603 lpp.

Papildliteratūra

1. Forands I. Biznesa vadības tehnoloģijas. Rīga: Latvijas Izglītības fonds, 2009. 308 lpp.
2. Barovs P. Biznesa plāni: kā tos uzrakstīt un īstenot. Rīga: Lietišķās informācijas dienests, 2008. 213 lpp.
3. Abizāre V. Ievads uzņēmējdarbībā. Rīga: Raka, 2004. 140 lpp.

Periodika un citi informācijas avoti

1. Forbes: Latvijas izdevums. Rīga: SIA SK Media, 2010-. ISNN 1691-6018.
2. Kapitāls: žurnāls lietišķiem cilvēkiem: krāsains biznesa un ekonomikas žurnāls. Rīga: Lietišķās informācijas dienests, 1998-. ISSN 1407-2505.
3. Dienas Bizness: nedēļas laikraksts: Latvijas biznesa avīze. Rīga: Diena: Dagens Industri, 1994-. ISSN 1407-2041.

Piezīmes

Obligātais studiju kurss (A daļa) ITF profesionālajā bakalaura studiju programmā "Programmēšana".