Kursa kods VadZ3035

Kredītpunkti 2

Dokumentu pārvaldība

Zinātnes nozareVadībzinātne (nav zn)

Kopējais stundu skaits kursā80

Lekciju stundu skaits16

Semināru un praktisko darbu stundu skaits16

Studenta patstāvīgā darba stundu skaits48

Kursa apstiprinājuma datums20.03.2019

Atbildīgā struktūrvienībaUzņēmējdarbības un vadībzinātnes institūts

Kursa izstrādātājs

author lekt.

Rasma Urtāne

Mg. sc. soc.

Aizstātie kursi

VadZ2034 [GVAD2034] Dokumentu pārvaldība

VadZ2035 [GVAD2035] Dokumentu pārvaldība

Kursa anotācija

Dokumentu pārvaldības kursa ietvaros studenti iegūst izpratni par publisku dokumentu radīšanu, saņemšanu, reģistrēšanu, klasifikāciju, sistematizāciju, izvērtēšanu, kontroli, glabāšanu un pieejamību līdz nodošanai glabāšanā institūcijas arhīvā, kā arī dokumentu iznīcināšanu. Kursa apguve ļauj teorētiski un praktiski apgūt pamatiemaņas darbā ar dokumentiem, īpašu uzmanību pievēršot dokumentiem ar juridisku spēku.

Kursa rezultāti un to vērtēšana

Zināšanas - iegūs vispusīgas un specializētas zināšanas dokumentu pārvaldībā, dokumentējot svarīgus organizācijas pārvaldības procesus.Izpratīs dokumentu funkciju nozīmi,dokumentu pārvaldības riskus, to novēršanu. Prasmes – spēs izstrādāt dokumentu veidlapas, pamatformas, dokumentu paraugus. Gatavos dokumentu reģistrus, veikt izpildes termiņu kontroli u.c. Spēs praktiski pielietot kursā apgūtās zināšanas.Kompetences – spēj formulēt un aprakstīt dokumentu pārvaldības procesā sniegto informāciju, noformēt to kā dokumentu, reģistrēt un kontrolēt dokumenta izpildes termiņus, orientēties dokumentu aprites procesos. Spēj atlasīt nepieciešamo informāciju un izmantot to vadības problēmu risināšanai. Izprot dokumentu nozīmīgumu un ar dokumentiem saistīto atbildību savā organizācijā un valstī kopumā.

Kursa saturs(kalendārs)

1 Ievads dokumentu pārvaldības sistēmā: dokumentu pārvaldība, tās pamatjēdzieni un termini; pamatuzdevumi.
2 Dokuments un dokumentēšana: Dokumentu noformēšanas prasības.
3 Dokumentu pārvaldību reglamentējošie normatīvie akti. Ārējie un iekšējie normatīvie akti,
4 Dokumenta tehniskais izpildījums
5 Dokumentu sastāvdaļas un to izvietojums: Teksts, rekvizīti, dienesta atzīmes.
6 Dokumenta veidlapas
7 Dokumentu origināli un atvasīnājumi
8 Dokumentu valoda, uzrunas formas
9 Pārvaldes dokumentu sistēma
10 Organizatoriskie dokumenti
11 Rīkojuma dokumenti
12 Faktus fiksējošie dokumenti
13 Sarakstes dokumenti. iesniegumu lietvedība
14 Personāla dokumenti. Sevišķā lietvedība
15 Darbas ar dokumetiem: reģistrācija, kontrole, aprite
16 Lietu nomenklatūra, arhīva darbs.

Prasības kredītpunktu iegūšanai

Zināšanu kontrole:
1. kontroldarbs – dokumentu pārvaldības termini un definīcijas, dokumenta sastāvdaļu izvietojums.
2. kontroldarbs – pārvaldes dokumentu noformēšana, reģistrēšana, kontrole.
Nosacījumi ieskaites kārtošanai
Ieskaites vērtējums atkarīgs no semestra kumulatīvā vērtējuma:
- 1. kontroldarbs: 1 punkts
- 2. kontroldarbs: 1 punkts
- 8 praktisko darbu izstrādāšana un aizstāvēšana - 4 punkti
- ieskaite rakstiska - 4 punkti

Pamatliteratūra

1. Urtāne R. Lietvedības darba organizēšana. Rīga: Lietišķās apmācības centrs, 2009., 267lpp.
2. Urtāne R. Lietvedības rokasgrāmata. Jelgava: LLU EF, 2009., 40 lpp.
3. Bahanovskis V. Praktiskā lietvedība. Rīga: Kamene, 2005., 255 lpp.
4. Dokumentu izstrādāšanas un noformēšanas kārtība: LR MK 2010.gada 27.septembra noteikumi Nr.916// "Latvijas Vēstnesis" 163 (4355) 14.10.2010.

Papildliteratūra

1. Arhīvu likums: LR likums// "Latvijas Vēstnesis" 35 (4227), 03.03.2010.
2. Iesniegumu likums: LR likums// "Latvijas Vēstnesis" 164 (3740), 11.10.2007.
3. Kalve I. Jaunās paaudzes lietvedība. Rīga: Biznesa augstskola "Turība", 2002., 231 lpp.

Periodika un citi informācijas avoti

1. Latvijas Ekonomists. Rīga: Mamuts, 2005 -. ISSN 1025-8922.
2. Bilance: grāmatvedība, likumdošana, finanses: žurnāls par grāmatvedību, likumdošanu un finansēm. Rīga: Lietišķās informācijas dienests, 2005. ISSN 1407-5709.

Piezīmes

Obligātais kurss Ekonomikas sabiedrības attīstības fakultātes bakalaura studiju programmā „Ekonomika”
Obligātais kurss Ekonomikas sabiedrības attīstības fakultātes profesionālā bakalaura studiju programmai "Komercdarbība un uzņēmuma vadība" (B1 daļa)