Kursa kods VadZ3029

Kredītpunkti 4

Saimnieciskās darbības analīze

Zinātnes nozareVadībzinātne (nav zn)

Kopējais stundu skaits kursā160

Lekciju stundu skaits16

Semināru un praktisko darbu stundu skaits48

Studenta patstāvīgā darba stundu skaits96

Kursa apstiprinājuma datums29.10.2018

Atbildīgā struktūrvienībaUzņēmējdarbības un vadībzinātnes institūts

Kursa izstrādātājs

author viesdoc.

Žanete Garanti

Dr. oec.

Kursa anotācija

Pēc studiju kursa apguves studenti iegūst izpratni par uzņēmumu saimnieciskās darbības analīzi, tās teorētiskiem pamatiem, nozīmi, būtību, mērķiem, uzdevumiem, metodēm un paņēmieniem. Studiju laikā studenti iegūst praktiskās iemaņas produkcijas ražošanas un realizācijas apjoma, ražošanas resursu izmantošanas un produkcijas un pakalpojumu pašizmaksas analīzē. Apgūst investīciju efektivitātes, ienesības un peļņas, ražošanas izmaksu, bankrota draudu situācijas un grāmatvedības bilances analīzi.

Kursa rezultāti un to vērtēšana

Zināšanas – par saimnieciskās darbības analīzes būtību, mērķiem, uzdevumiem, metodēm un paņēmieniem. Veidota izpratne par izmaksu, pašizmaksas un peļņas veidošanos uzņēmumā. Apgūtas iemaņas investīciju efektivitātes un ražošanas resursu efektīvas izmantošanas novērtēšanā, bilances analīzē un bankrota prognozēšanā;
Prasmes – prot analizēt un novērtēt uzņēmuma pamatdarbības rādītājus. Spēj patstāvīgi strādāt ar finanšu pārskatiem, lai noteiktu uzņēmuma stāvokli. Veic pašizmaksas analīzi, novērtējumu un bankrota prognozēšanu. Prot izstrādāt priekšlikumus uzņēmuma darbības uzlabošanai un attīstības perspektīvām;
Kompetence – tiek iegūtas zināšanas un praktiskas prasmes uzņēmuma saimnieciskās darbības analizēšanā, lai nodrošinātu efektīvu uzņēmuma darbības kontroli un plānošanu.

Kursa saturs(kalendārs)

1 Saimnieciskās darbības analīzes priekšmets, objekti, principi, sakars ar citām zinātnēm, metodes un veidi
2 Saimnieciskās darbības analīzes paņēmieni, rādītāju sistēma
3 Faktoru analīze
4 Darbaspēka izmantošanas efektivitātes analīze
5 Produkcijas ražošanas un realizācijas analīze, tās kvalitātes un tehniskā līmeņa analīze
6 Mainīgo un patstāvīgo izmaksu analīze, pašizmaksas analīze
7 Saimnieciskās darbības analīzes īpatnības atsevišķu nozaru uzņēmumos
8 Pamatlīdzekļu izmantošanas efektivitātes analīze
9 Apgrozāmo līdzekļu izmantošanas efektivitātes analīze
10 Uzņēmuma nodrošinājuma ar materiālajiem resursiem analīze
11 Uzņēmuma kapitāla analīze
12 Uzņēmumu finanšu pārskatu analīze
13 Uzņēmuma peļņas analīze, peļņas gūšanas spējas novērtējums
14 Bankrota varbūtības diagnostika
15 Pamatdarbības, ieguldījumu darbības un finanšu darbības naudas plūsmas analīze
16 Investīciju efektivitātes analīze

Prasības kredītpunktu iegūšanai

Eksāmena vērtējums ir atkarīgs no semestra kumulatīvā vērtējuma: 1. kontroldarbs: 20 punkti, 2. kontroldarbs: 20 punkti, 1. seminārs: 5 punkti, 2. seminārs: 5 punkti, praktisko nodarbību apmeklējums: 10 punkti, eksāmens (testveida): 40 punkti. 10 punkti veido eksāmena atzīmes 1 balli.

Pamatliteratūra

1. Rurāne M. Finanšu menedžments. Rīga: RSEBAA, 2006. 384 lpp.
2. Rurāne M. Uzņēmuma finanses. Rīga: Jumava, 2007. 266 lpp.
3. Савицкая Г.В. Теория aнализa хозяйственной деятельности. Москва: Инфра-М, 2006. 280 с.
4. Šneidere R. Finanšu analīzes metodes uzņēmuma maksātnespējas prognozēšanai. Rīga: Lietišķās informācijas dienests, 2009. 232 lpp.

Papildliteratūra

1. Jerešenko V., Pinnis J., Averina J. u.c. Finanšu vadības rokasgrāmata. I daļa. Rīga: Dienas Bizness, 2004. Atjaunināms.
2. Jerešenko V., Pinnis J., Averina J. u.c. Finanšu vadības rokasgrāmata. II daļa. Rīga: Dienas Bizness, 2004. Atjaunināms.
3. Kozlovs V. Investīciju projektu ekonomiskais novērtējums. Rīga: Latvijas Hipotēku un zemes banka, 2005. 139 lpp.

Periodika un citi informācijas avoti

1. Bilance: žurnāls par grāmatvedību, likumdošanu un finansēm. Rīga: SIA Lietišķās informācijas dienests, 2003. ISSN 1407-5709.
2. Kapitāls: biznesa un ekonomikas žurnāls. Rīga: Izdevniecība IKK, 1999. ISBN 14072505.
3. Latvijas ekonomists. Rīga: SIA "Latvijas Ekonomists", 2003. ISSN 1025-8922.

Piezīmes

Ierobežotās izvēles kurss (B daļa), akadēmiskās izglītības bakalaura studiju programmas „Ekonomika” studentiem.