Kursa kods VadZ3028

Kredītpunkti 2

Konfliktu vadīšana uzņēmumā

Zinātnes nozareZinātnes apakšnozareKopējais stundu skaits kursāLekciju stundu skaitsSemināru un praktisko darbu stundu skaitsKursa apstiprinājuma datumsAtbildīgā struktūrvienība
Ekonomika un uzņēmējdarbībaUzņēmējdarbības vadība32161622/11/2011Uzņēmējdarbības un vadībzinātnes institūts

Kursa izstrādātājs

author doc.

Ligita Bite

Ekonomikas doktors reģionālajā ekonomikā

Papildliteratūra

1. Kapitāls: žurnāls lietišķiem cilvēkiem. Rīga: Lietišķās informācijas dienests. ISSN 1407-2505.
2. Psiholoģija Mums: starpnozaru žurnāls. Rīga: Juristu Ģilde. ISSN 1691-0982 .

Periodika un citi informācijas avoti

1. Kapitāls, www.kapitāls.lv
2. The Economist, www.economist.com.
3. Latvijas Ekonomists, www.ekonomists.lv

Piezīmes

Ierobežotās izvēles kurss (B daļa), LLU EF Studiju kurss paredzēts LLU EF profesionālās bakalauru studiju programmai „Komercdarbība un uzņēmuma vadība” pilna un nepilna laika studijām.

Kursa anotācija

Teorētiskās zināšanas studenti iegūst lekcijās un patstāvīgi studējot literatūru. Praktisko nodarbību mērķis ir attīstīt studentiem prasmi izprast konflikta rašanās būtību uzņēmumā, konfliktu risināšanas modeļus, pielietot alternatīvas metodes un pieejas konfliktu risināšanā uzņēmuma vadīšanas aspektā. Praktisko nodarbību laikā studenti iepazīstas ar konfliktu risināšanas metodēm, konfliktu pamatelementiem, konfliktu diagnosticēšanas metodes un manipulēšanas paņēmienus. Pēc studiju kursa apgūšanas studenti iegūst uzņēmuma vadītājiem nepieciešamo izpratni par konfliktu vadīšanu uzņēmumā.

Kursa rezultāti un to vērtēšana

Zināšanas – par konflikta pamatelementiem, par konflikta rašanās un attīstību uzņēmumā, par konfliktu risināšanas modeļiem, alternatīvām metodēm un pieejām konfliktu risināšanā uzņēmuma vadīšanas aspektā.
Prasmes – spēj patstāvīgi prognozēt konflikta rašanos uzņēmumā, spēj noteikt konfliktu profilakses pasākumus, spēj noteikt konflikta attīstības dinamiku uzņēmumā, spēj izmantot darbinieku iekšējo konfliktu motivēšanas un adaptēšanas procesu, spēj noteikt darbinieku konstruktīvo un destruktīvo konfliktu vadīšanas sekas, spēj izvēlēties konflikta risināšanas paņēmienus un metodes.
Kompetence – Spēj patstāvīgi prognozēt konflikta attīstību, spēj formulēt un kritiski analizēt konflikta cēloņus un motīvus uzņēmumā, spēj pamatot lēmumus par konflikta risināšanas stratēģiju piemērošanu, spēj parādīt izpratni un atbildību par konflikta ietekmi uz uzņēmuma iekšējās vides faktoriem un uz uzņēmuma darbības rezultātiem.

Kursa plāns

1 Uzņēmuma makrovides un mikrovides konfliktu struktūra, tās cēloņi un motīvi.
2 Uzņēmuma konfliktu prognozēšanas formas.
3 Uzņēmuma konfliktu profilakses pasākumi un to organizācija.
4 Uzņēmuma funkcionāli - organizacionālie vadīšanas nosacījumi.
5 Uzņēmuma iekšējo konfliktu rādītāji kognitīvajā sfērā.
6 Uzņēmuma darbinieku motivēšanas un adaptēšanas iespējas ar iekšējo konfliktu palīdzību.
7 Uzņēmuma darbinieku konstruktīvo un destruktīvo konfliktu vadīšanas sekas un ietekme uzņēmuma darbībā.
8 Uzņēmuma iekšējo konfliktu brīdināšanas nosacījumu vadīšanas iespējas.
9 Uzņēmumu konfliktu noregulēšanas metožu izvēle un pielietošana.
10 Darba konfliktu veidi un to funkciju vadīšanas iespējas.
11 Darbinieku dzīves līmeņa pazeminošie faktori un to ietekme uz konfliktu rašanos uzņēmuma darbības rezultātu
12 Sociālās darba pretrunu formas Latvijas likumdošanā par piketu, streiku pieteikšanu un rīkošanu.
13 Sociālās darba pretrunu formas Latvijas likumdošanā par piketu, streiku pieteikšanu un rīkošanu.
14 Konstruktīvo uzņēmuma konflikta atrisināšanas nosacījumu un faktoru vadīšana.
15 Uzņēmuma konfliktu risināšanas stratēģijas un to pielietošanas pamatojums.
16 Uzņēmuma konfliktu atrisināšanas paņēmienu izvēle.

Prasības kredītpunktu iegūšanai

Ieskaites vērtējums veidojas semestra laikā: darbs seminārnodarbībās (40% no vērtējuma) un testa veida ieskaites darbs studiju kursa noslēgumā (60% no kopējā vērtējuma).

Pamatliteratūra

1. Fēlavs Eberharts G. Konflikti darbā. Rīga BALTAeko, 2003. 121lpp.
2. Konflikti un to risināšana. Grāmatu sērija „Lessons Learned, sarunas ar pasaules līderiem”. Rīga: Lietišķās informācijas dienests, 2009. 110 lpp.
3.Sarunu un konfliktu risināšana. Grāmatu sērija „Havard Business Review. Rīga: Lietišķās informācijas dienests, 2007. 184 lpp.
4. Анцупов А.Я., Баклановский С.В. Конфликтология в схемах и комментариях. Санкт-Петербург: Питер, 2005. 288 с.