Kursa kods VadZ3026

Kredītpunkti 1

Saimniekošanas mācība

Zinātnes nozareZinātnes apakšnozareKopējais stundu skaits kursāStudenta patstāvīgā darba stundu skaitsKursa apstiprinājuma datumsAtbildīgā struktūrvienība
Ekonomika un uzņēmējdarbībaUzņēmējdarbības vadība161611/10/2011Uzņēmējdarbības un vadībzinātnes institūts

Kursa izstrādātājs

author vad.pētn.

Ilze Upīte

Ekonomikas doktors agrārajā ekonomikā

Papildliteratūra

1. Barovs P. Biznesa plāni: kā tos uzrakstīt un īstenot. Rīga: Lietišķās informācijas dienests, 2008. 213 lpp.
2. Muška A. Uzņēmējdarbības plānošana: studiju materiāls. Rīga: KIF Biznesa Komplekss, 2005. 96 lpp.
3. Rurāne M. Uzņēmējdarbības organizācija un plānošana. Rīga: BAT, 2002. 330 lpp.

Periodika un citi informācijas avoti

1. Dienas Bizness: nedēļas laikraksts: Latvijas biznesa avīze. Rīga: Diena: Dagens Industri, 2005-. ISSN 1407-2041.
2. Agrotops. Rīga: Aģentūra Agro apgāds. ISSN 1407-5164.
3. Praktiskais Latvietis. Rīga : Lauku Avīze. 1992-. ISSN 1407-3358.

Piezīmes

Obligāts kursa darbs EF 1. līmeņa profesionālās augstākās izglītības studiju programmas "Komerczinības" studentiem.

Kursa anotācija

Kursa darba mērķis - nostiprināt un padziļināt studiju kursā iegūtās zināšanas, izstrādājot ražošanas plānu lauku teritoriju uzņēmumam. Ražošanas plāna izstrāde palīdz izprast sakarības uzņēmuma ekonomiskajos aprēķinos: peļņas vai zaudējumu aprēķinā, naudas apgrozījumā un bilancē, kā arī novērtēt plānošanas lomu uzņēmuma veiksmīgas attīstības nodrošināšanā.

Kursa rezultāti un to vērtēšana

Zināšanas - par ražošanas plāna struktūru, tā izstrādes metodiku, sakarībām uzņēmuma ekonomiskajos aprēķinos. Prasmes - studējošie iegūst prasmes raksturot uzņēmuma darbību, sastādīt plānotos bruto seguma aprēķinus, peļņas vai zaudējumu aprēķinu, bilanci un naudas plūsmas pārskatu. Kompetence - tiek iegūtas zināšanas un prasmes, lai sastādītu konkrēta uzņēmuma ražošanas plānu, novērtētu uzņēmuma darbības ienesīgumu un dotu priekšlikumus tā uzlabošanai.

Kursa plāns

1 Iepazīšanās ar kursa darba izstrādāšanas metodiku.
2 Uzņēmuma plānotā ražošanas virziena izvēle, tā pamatojums. Ekonomiskās informācijas savākšana un apkopošana.
3 Uzņēmuma specializācijas virziena noteikšana un tā analīze.
4 Uzņēmuma resursu analīze.
5 Produkcijas realizācijas un resursu iegādes cenu apkopošana, realizācijas un resursu iegādes vietu raksturojums.
6 Ražošanas apjomu plānošana. Mājlopu kustības grafika izstrādāšana lopkopības uzņēmumos.
7 Bruto seguma aprēķinu izstrādāšana uzņēmuma produkcijas veidiem.
8 Bruto seguma aprēķinu izstrādāšana uzņēmuma produkcijas veidiem.
9 Pastāvīgo izmaksu aprēķins plānotajam periodam.
10 Uzņēmuma peļņas vai zaudējumu aprēķina sastādīšana.
11 Uzņēmumā maksājamo nodokļu raksturošana.
12 Naudas plūsmas izstrādāšana, tās analīze.
13 Kredīta nepieciešamības noteikšana, tā atmaksāšanas grafika sastādīšana.
14 Uzņēmuma bilances sastādīšana.
15 Izstrādātā ražošanas plāna analīze un uzņēmuma attīstības perspektīvu noteikšana.
16 Kursa darba secinājumu un priekšlikumu izstrāde.

Prasības kredītpunktu iegūšanai

Studenti ražošanas plānu izstrādā pastāvīgi, izmantojot mācību metodiskos materiālus. Kursa darbu iesniedz norādītajā termiņā un aizstāv, iegūstot sekmīgu vērtējumu.

Pamatliteratūra

1. Dobele A., Mihejeva L., Špoģis K. u.c. Saimniekošanas mācība. Mācību līdzeklis. LLKC, Ozolnieki, 1999. 344 lpp.
2. Dobele A., Upīte I. Saimniekošanas mācība. Metodiskie norādījumi un darba burtnīca Ekonomikas fakultātes studentiem. LLU, Jelgava, 2007. 60 lpp.
3. Auziņa A., Dobele A., Mihejeva L., Upīte I. Praktikums lauksaimnieciskajā komercdarbībā. Rīga: KIF „Biznesa komplekss”, 2000. 168 lpp.
4. Bruto seguma aprēķins zemnieku saimniecībā. Periodisks izdevums. LLKC, Ozolnieki.