Kurs-Code VadZ3025

Kreditpunkte 2

Stundenzahl insgesamt (im Auditorium)80

Vorlesungen (Stundenzahl)16

Stundenzahl fŅr Seminare und praktische Arbeitsaufträge16

Selbststandige Arbeit des Studenten (Stunden)48

Bestätigt am (Datum)29.04.2014

Kurs ausgearbeitet von (Lehrkraft)

author

Lāsma Līcīte

Zur einfŅhrenden LektŅre empfohlen

1. 1. Sociālā uzņēmuma likums: LR likums [tiešsaiste]. Pieņemts 12.10.2017. Stājas spēkā 01.04.2018. [Skatīts 22.11.2019.] Pieejams: https://likumi.lv/ta/id/294484-sociala-uznemuma-likums
2. Dobele L., Dobele A. Sociālās uzņēmējdarbības iespējas Latvijā. Rīga: Izdevniecība Drukātava, 2014. 470 lpp.
3. European Commission A map of social enterprises and their ecosystems in Europe. Country Report: Latvia. European Union, 2014. 35 p.
4. Koncepcija “Par sociālās uzņēmējdarbības ieviešanas iespējām Latvijā”: MK rīkojums Nr. 618, 2014. 27 lpp. [tiešsaiste]. Pieejams: http://www.lm.gov.lv/upload/aktualitates/null/lmkonc_271014_su_1_1807.pdf
5. Lešinska A., Litvins G., Pīpiķe R., Šimanska I., Kupcis O., Bušēvica K. Latvija ceļā uz sociālo uzņēmējdarbību. Sabiedriskās politikas centrs PROVIDUS, Latvijas Pilsoniskā alianse. 2012. 104 lpp. [tiešsaiste]. Pieejams: http://politika.lv/article_files/2264/original/SU_gala_9nov.pdf?1352702725

Weiterfuhrende Literatur

1. European Commission Social Business Initiative Creating a favourable climate for social enterprises, key stakeholders in the social economy and innovation: Communication from the European Commission. Brussels, 2011. [tiešsaiste]. Pieejams: https://www.fi-compass.eu/sites/default/files/publications/social-business-initiative-creating-a-favourable-climate-for-social-enterprises-key-stakeholders-in-the-social-economy-and-innovation.pdf
2. Defourny J., Nyssens M. Social Enterprise in Europe: Recent Trends and Developments. Social Enterprise Journal, Vol. 4, issue 3, 2008, p. 202–228.
3. Leadbeater C. The Rise of Social Entrepreneurs. Demos: London, 1997. 85 p.
4. Martin R. L., Osberg S. Social Entrepreneurship: The Case for Definition. Stanford Social Innovation Review, spring 2007, p. 28–39.
5. Sociālās uzņēmējdarbības asociācijas mājaslapa // http://sua.lv

Zur LektŅre vorgeschlagene Zeitschriften

1. Social Enterprise Journal. Emerald Business, Management & Strategy eJournals Collection. ISSN: 1750-8614
2. Latvijas Vēstnesis. Latvijas Republikas oficiālais izdevums [tiešsaiste]. Pieejams: https://www.vestnesis.lv/