Kursa kods VadZ3024

Kredītpunkti 3

Uzņēmuma vadīšanas pamati

Zinātnes nozareZinātnes apakšnozareKopējais stundu skaits kursāLekciju stundu skaitsSemināru un praktisko darbu stundu skaitsKursa apstiprinājuma datumsAtbildīgā struktūrvienība
Ekonomika un uzņēmējdarbībaUzņēmējdarbības vadība48321611/10/2011Uzņēmējdarbības un vadībzinātnes institūts

Kursa izstrādātāji

author doc.

Līga Jankova

Ekonomikas doktors reģionālajā ekonomikā

author lekt.

Vizma Kūlupa

Sociālo zinātņu maģistrs socioloģijā

Papildliteratūra

1. Gavare J.,Kalniņa-Stūrīte A. 12 Iedvesmas stāsti. Jelgava: k. Port. s 2010.
2. Eiders Dž. Kā izaudzēt līderus. Rīga: LID 2008. 186 lpp.
3. Krauze Donalds G. Karamāksla menedžeriem. Rīga: Zvaigzne ABC, 2011. 168 lpp.

Periodika un citi informācijas avoti

1. Baltic Journal of Management. Emerald Insight. ISSN: 1746-5265.

Piezīmes

Obligātais kurss ESAF 1.līmeņa profesionālās augstākās izglītības studiju programma „Komerczinības”.
Obligātais kurss LF profesionālā bakalaura programma "Lauksaimniecība".

Kursa anotācija

Lekcijās un patstāvīgi studējot literatūru studenti iegūst izpratni par vadīšanas būtību, saturu un lomu mijiedarbības procesā starp uzņēmuma iekšējo un ārējo vidi. Iepazīstas ar vadīšanas teorijas attīstības vēsturi, apgūst vadīšanas funkcijas un to deleģēšanas nepieciešamību. Praktisko nodarbību laikā studenti attīsta uzņēmējam un vadītājam nepieciešamās prasmes, kompetences, domāšanas veidu.

Kursa rezultāti un to vērtēšana

Pēc kursa studijām studentam būs:
• zināšanas un kritiska izpratne par teorētiskajiem un empīriskajiem pētījumiem vadībzinībās;
• prasmes izvēlēties un pielietot vadīšanas procesa analizēšanai un īstenošanai nepieciešamo metodiku;
• kompetence sadarbībā ar darba vadītāju veikt kvalifikācijas darba pētījumus par organizācijas vadīšanas procesu.

Kursa plāns

1 Vadīšana, tās būtība. Vadīšanas funkcijas un metodes.
2 Vadīšanas teorijas, to attīstība.
3 Organizācijas būtība, struktūra, to veidi. Organizācijas kultūra.
4 Vadītājs. Vadītāja personības raksturojums.
5 Vadīšanas stils, to veidi, efektivitāte.
6 Vara, autoritāte, būtība un ietekme vadīšanas procesos. Līderis.
7 Plānošana, būtība un veidi.
8 Lēmumi, būtība, veidi. Lēmumu pieņemšanas process.
9 Kontrole, tās veidi un nozīme organizācijā.
10 Motivēšana un motivācijas teorijas.
11 Komunikācijas būtība uzņēmumos.
12 Personāla vadība.
13 Komandas veidošanas principi un vadība.
14 Konflikti, to būtība, veidi un atrisināšanas iespējas.
15 Uzstāšanās un pārliecināšanas māksla.
16 Laika un stresa menedžments.

Prasības kredītpunktu iegūšanai

Eksāmena vērtējums ir atkarīgs no semestra kumulatīvā vērtējuma:
• 1. kontroldarbs: 25 punkti
• 2. kontroldarbs: 25 punkti
• Patstāvīgais darbs: 25 punkti
• Rakstisks eksāmens: 25 punkti.
10 punkti veido eksāmena atzīmes 1 balli.

Pamatliteratūra

1. Ivans U., Ruskule S. (sast.) Vadīšanas pamati. Malnava. 2006. 502 lpp.
2. Praude V., Beļčikovs J. Menedžments. Rīga: Vaidelote 2001. 507 lpp.
3. Drucker P. Management. : HarperCollinsPublishers. 2008.
4. Forands I. Menedžmenta autoritātes. Rīga: LIF 2007. 212 lpp.